Entresto reduserer dødelighet og sykehusinleggelser hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon.1

PARADIGM-HF studien sammenlignet LCZ696 (Entresto) med enalapril hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon(HFrEF). Studien ble avsluttet tidligere på grunn overbevisende positiv effekt til fordel for LCZ696 (Entresto). LCZ696 (Entresto) var overlegen overfor enalapril, hvor risiko for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt ble redusert til 21.8 % sammenlignet med 26.5 % hos pasienter behandlet med enalapril.1,2

 

METODE

PARADIGM-HF1 er en multinasjonal, randomisert, dobbeltblind studie som inkluderte 8442 hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon (NYHA klasse II-IV). Det ble gjennomført en sekvensiell enkeltblind run-in-periode før pasientene ble randomisert dobbeltblindet til enten LCZ696 (Entresto) eller enalapril.

 • Primærutfall: Kombinasjon av kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt.
 • Sekundærutfall: Total dødelighet, endringer i KCCQ (fra baseline til 8 måneder), atrieflimmer og redusert nyrefunksjon.
   

Pasientene skulle være over 18 år og ejeksjonsfraksjon ≤ 40% (som senere ble endret til ≤ 35%). BNP nivå ≥150 pg/ml (eller NT-proBNP ≥600) eller, hvis pasientene hadde hatt en sykehusinnleggelse innen de siste 12 måneder på grunn av hjertesvikt (HFrEF), en BNP ≥100pg/ml (eller NT-proBNP ≥400pg/ml). Pasienter med SBP< 100 mmHg, alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR<30 ml/min/1,73m2) og alvorlig nedsatt leverfunksjon ble ekskludert ved screening.

 

RESULTAT

*Det primære endepunktet ble definert som tiden til første hendelse av CV død eller sykehusinnleggelse for HF
**CV død inkluderer alle pasienter som døde opptil «cut-off»- datoen uavhengig av tidligere sykehusinnleggelser
Figur laget av Novartis basert på referanse, McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004

 

 

LCZ696 (Entresto) viste en 16% RRR for total dødelighet; 711 pasienter (17.0 %) i LCZ696 gruppen og 835 pasienter (19,8%) i enalapril gruppen (hazard ratio, 0.84; 95% CI, 0.76 - 0.93; P<0.001).

 

SIKKERHET

Færre pasienter avbrøt behandling med LCZ696(Entresto) sammenlignet med enalapril på grunn av bivirkninger (10.7% vs 12.3%, p=0.003) eller på grunn av nedsatt nyrefunksjon (0.7% vs 1.4%, p=0.002).1,3


Referanser:
1. McMurray JJ et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition versus Enalapril in Heart Failure. N Engl J Med. 2014,371:993-1004
2. Entresto SPC 02.09.20221, pkt 5.1 Farmakologiske egenskaper
3. Entresto SPC 02.09.2021, pkt 4.8 Bivirkninger

 

 

Entresto sammenlignet med enalapril, reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser på tvers av ulike systolisk blodtrykk-kategorier.1

Pasienter med hjertesvikt har ofte et lavt blodtrykk og lavt blodtrykk er assoisert med en dårligere prognose for denne pasientgruppen1. Dette gjør at leger kan utøve forsiktighet med å forskrive legemidler som ytterligere kan påvirke blodtrykket til tross for at legemidlene har dokumentert effekt til å bedre prognosen1 
 

PARADIGME-HF så på effekt og sikkerhet av Entresto sammenlignet med enalapril.2 Sikkerhetsdata viste at sakubitril/valsartan hadde en høyere rate av symptomatisk hypotensjon. For å adressere dette funnet ble data fra PARADIGM-HF analysert i forhold til effekt og sikkerhet ut ifra baseline systolisk blodtrykk (SBP) og systolisk blodtrykk etter randomisering1
 


PARADIGM-HF sammendrag

PARADIGM-HF sammenlignet sakubitril/valsartan med enalapril hos 8442 pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon, NYHA klasse II–IV. Primærutfallet viste en signifikant reduksjon av kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt til fordel for sakubitril/valsartan2,3, og forbygget den kliniske progresjonen mer effektivt enn enalapril.4


PARADIGM-HF subanalyse så på endringer i systolisk blodtrykk fra baseline, forholdet mellom systolisk blodtrykk og klinisk utfall, og effekt av begge behandlingene ut ifra systolisk blodtrykk. Baseline kategorier var; <110mmHg, 110 til <120mmHg, 120 til <130mmHg, 130 til <140mmHg og ≥140mmHg.

PARADIGM-HF subanalyse inkluderte 8399 pasienter.

I begge behandlingsgruppene økte blodtrykket fra baseline hos pasienter med lavest systolisk blodtrykk, samt det var en senkning fra baseline hos pasienter med høyere systolisk blodtrykk. Disse funnene var likeartet under hele studieperioden. Etter 4 måneder var systolisk blodtrykk ca 4-6mmHg lavere i alle sakubitril/valsartan gruppene sammenlignet med enalapril.1 (Se figuren for endringer observert ved måned 4 i henhold til baseline SBP-gruppen.)

 

Endring i SBP ved måned fire i henhold til baseline SBP og behandling

Boksplottet viser endringene i SBP ved måned fire i henhold til baseline SBP. Pasienter behandlet med enalapril (venstre) og sacubitril/valsartan (høyre). Ekstreme verdier vises separat. Tilpasset fra Böhm et al, 2017, figur 1.

 

Analysen viste at gjennom alle kategoriene av systolisk blodtrykk gav sakubitril/valsartan en lavere risiko for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt sammenlignet med enalapril.1
 

Sakubitril/valsartan ga pasienter i kategorien med lavest SBP (<110 mmHg) samme relative effekt som pasienter i studien generelt. Siden pasienter med lavest SBP har høyere risiko for negative kliniske utfall, gir den samme relative risikoreduksjonen med sakubitril/valsartan sannsynligvis en større absolutt risikoreduksjon.1

 

Hos pasienter med et vedvarende lavt systolisk blodtrykk etter behandling, var sakubitril/valsartan også mer effekiv enn enalapril i å redusere mortalitet og morbiditet.1
 

Sikkerhetsprofilen bekreftet at pasienter med lavt systolisk blodtrykk ved baseline, hadde flere bivirkninger knyttet til hypotensjon, uavhengig av hvilken behandling de fikk. Likeledes var dosereduksjon og seponering vanligere blant pasienter med lavt systolisk blodtrykk.1

Sakubitril/valsartan er gunstig for pasienter med kronisk hjertesvikt på tvers av alle kategoriene av systolisk blodtrykk representert i PARADIGM-HF, så lenge pasienten kan tolerere behandlingen. Pasienter med lavt systolisk blodtrykk opplever kanskje til og med bedre absolutte fordeler av sakubitril/valsartan, men kan oppleve flere hypotensjonrelaterte bivirkninger.1

 

Pasienter med lavt systolisk blodtrykk opplever kanskje til og med bedre absolutte fordeler av sakubitril/valsartan, men kan oppleve flere hypotensjonrelaterte bivirkninger.1

 


 

Referanser
 1. Böhm M et al. Systolic blood pressure, cardiovascular outcomes and efficacy and safety of sacubitril/valsartan (LCZ696) in patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction: results from PARADIGM-HF. Eur Heart J 2017;38(15):1132-1143.
 2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
 3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
 4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.

 

Behandling med Entresto sammenlignet med enalapril, hadde gunstig effekt på nyre- og kardiovaskulære hendelser hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF), uavhengig av om pasienten hadde kronisk nyresvikt eller ikke.1

Pasienter med HFrEF har ofte nedsatt nyrefunksjon.1 Blokkering av renin-angiotensin-aldosteron-systemet (RAAS) er avgjørende i behandlingen av pasienter med HFrEF og kan også bremse progresjonene til terminal nyresvikt. Samtidig kan høyt serumkreatinin føre til seponering av renin-angiotensin-aldosteron hemmere som da kan medføre til et raskere fall i nyrefunksjonen.1

For å forstå interaksjonene mellom de ulike farmakologiske behandlingsalternativene og påvirkning av nyrefunksjon og kardiovaskulære hendelser ble data fra PARADIGM-HF studien analysert. Analysen beskriver effekten av sakubitril/valsartan sammenlignet med enalapril på; estimert glomerulær filtrasjonsrate (eGFR), forholdet mellom albumin/kreatinin i urinen (UACR) samt kardiovaskulære og nyrerelaterte hendelser.1
 


PARADIGM-HF sammendrag

PARADIGM-HF sammenlignet sakubitril/valsartan med enalapril hos 8442 pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon i NYHA klasse II–IV. Primærutfallet av PARADIGM-HF viste en signifikant reduksjon av kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse til fordel for sakubitril/valsartan2,3, og forebygget den kliniske progresjonen mer effektivt enn enalapril.4  


På screeningtidspunktet var gjennomsnittlig eGFR 70 ± 20 ml/min/1,73 m2, og 33% av pasientene hadde kronisk nyresykdom. Median UACR var 1,0 mg/mmol, ([IQE]: 0.4 til 3.2 mg/mmol) og 24 % av pasientene hadde økt UACR.1

Under behandlingen var reduksjonen av eGFR betraktelig mindre med sakubitril/valsartan enn med enalapril, (-1,61 ml/min/1,73 m2/år; [95 % CI: -1,77 til -1,44 ml/min/1,73 m2/år.] vs.  -2,04 ml/min/1,73 m2/år [95 % CI: -2,21 til -1,88 ml/min/1,73 m2/år]; P<0.001)1, til tross for en mer uttalt økning i UACR hos pasienter behandlet med sakubitril/valsartan enn hos dem som fikk enalapril (1,20 mg/mmol [95 % KI: 1,04 til 1,36 mg/mmol] kontra 0,90 mg/mmol [95 % KI: 0,77 til 1,03 mg/mmol]; p < 0,001). Funnene var uavhengig av hvorvidt pasientene hadde kronisk nyresykdom eller ikke.1

 

Entresto bidrar til redusert fall i eGFR hos pasienter med HFrEF sammenlignet med enalapril.1

Blant pasientene med kronisk nyresykdom opplevde 30 % kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt under oppfølging, vs 21 % hos pasientene uten kronisk nyresykdom. Sammenlignet med enalapril ga behandling med sakubitril/valsartan en tilsvarende relativ risikoreduksjon hos pasienter med kronisk nyresykdom som ved uten kronisk nyresykdom (se figur for detaljer og hazard ratios), men den absolutte risikoreduksjonen var større hos pasienter med kronisk nyresykdom. Sakubitril/valsartan viste en vedvarende effekt på sammensatt primærendepunkt, samt på total dødelighet hos pasienter med og uten kronisk nyresykdom sammenlignet med enalapril (se figur).1

Kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt, sortert etter behandlingsgruppe og kronisk nyresykdom

Kumulativ sannsynlighet for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt sortert etter behandlingsgruppe og kronisk nyresykdom. Den relative risikoreduksjonen med sakubitril/valsartan sammenlignet med enalapril, var lik hos både pasienter med kronisk nyresykdom (hazard ratio (HR): 0,79; 95 % KI: 0,69 til 0,90) og uten kronisk nyresykdom (HR: 0,81; 95 % KI: 0,73 til 0,91).

 

Analyse av toleranse av behandling hos pasienter med HFrEF uten kronisk nyresykdom, viste at 0,49 % av pasientene stoppet behandlingen med sakubitril/valsartan vs. 0,82 %  av pasientene som ble behandlet med enalapril, på grunn av nyrerelaterte bivirkninger (HR: 0.59; 95% CU: 0.30 til 1.15; p= 0.12). Hos pasienter med HFrEF og  kronisk nyresykdom var de korresponderende tallene henholdsvis 2,6 % og 1,1 % (HR: 0.43; 95% CI: 0.24 til 0.80; p= 0.008; p for interaction = 0.52).1

Subanalysen av PARADIGME- HF viste at pasienter med HFrEF behandlet med sakubitril/valsartan opplevde en langsommere eGFR-reduksjonsrate og en relativ risikoreduksjon i kardiovaskulære hendelser sammenlignet med enalpril. Dette viste seg også hos pasienter med kronisk nyresykdom, til tross for at sakubitril/valsartan forårsaket en beskjeden økning i UACR. Funnene har klinisk relevans, siden RAAS-blokkere ofte holdes tilbake eller tilbaketrekkes hos pasienter med HF og nedsatt nyrefunksjon.1

 


Referanser
 1. Damman K et al. Renal Effects and Associated Outcomes During Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Heart Failure. JACC Heart Fail. 2018;6(6):489-498.
 2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
 3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
 4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.

 

Pasienter med HFrEF og behandlet med Entresto®, hadde en signifikant lavere risiko for både plutselig hjerterelatert død og død som følge av forverret HF, sammenlignet med pasienter behandlet med enalapril.1

Resultater fra PARADIGM-HF studien har allerede vist at behandling med sakubitril/valsartan, reduserer risikoen for kardiovaskulær død og total dødelighet, sammenlignet med enalapril.2 For å få en bedre forståelse av denne fordelen med sakubitril/valsartan, ble dødsårsaken undersøkt i nærmere detalj.1'

 


PARADIGM-HF sammendrag

PARADIGM-HF sammenlignet sakubitril/valsartan med enalapril hos 8422 pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon, i NYHA klasse II–IV. Primærutfallet i PARADIGM-HF viste en signifikant reduksjon av kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse til fordel for sakubitril/valsartan2,3, og forebygget den kliniske progresjonen mer effektivt enn enalapril.


I PARADIGM-HF studien var 4 av 5 dødsfall (80,9 %) forårsaket av kardiovaskulære hendelser. Behandling med sakubitril/valsartan reduserte risikoen for kardiovaskulær død med 20 % sammenlignet med enalapril (HR: 0.80, 95 % CI 0.72–0.89, p < 0.001). 

Av de kardiovaskulære dødsfallene ble de fleste kategorisert som plutselig død (44,8 %) eller som relatert til forverring av hjertesvikt (26,5 %). Både plutselig hjerterelatert død og død som følge av forverret hjertesvikt ble redusert av behandling med sakubitril/valsartan sammenlignet med enalapril. Denne forskjellen i favør av sakubitril/valsartan, ble gjenspeilet i HR på 0.80 (95 % CI 0.68–0.94, p = 0.008) for plutselig hjerterelatert død og 0.79 (95 % CI 0.64–0.98, p = 0,034) for dødsfall som følge av forverret hjertesvikt.1 Se også figur for detaljer.

Kaplan-Meier-kurver om overlevelse for plutselig hjerterelatert død (venstre) og dødsfall som følge av forverret hjertesvikt (høyre) i henhold til behandling. Tilpasset fra Desai et al, 2015, figurene 1 og 2.

 

Dødsfall som følge av hjerteinfarkt og slag sto for henholdsvis 3,7 % og 4,1 % av alle dødsfall. Det var en numerisk forskjell i favør av sakubitril/valsartan, uten statistisk signifikans, som ble observert for dødsfall som følge av hjerteinfarkt, mens det ikke ble observert noen forskjell i gruppene for dødelig slag. Ikke-kardiovaskulære dødsfall var sjeldne og sammenlignbare mellom behandlingsgruppene.1

Den lavere mortalitetensraten hos pasienter med HFrEF som er behandlet med sakubitril/valsartan, er først og fremst relatert til en lavere risiko for plutselig død og dødsfall som følge av forverret hjertesvikt. Selv om det er usikkerhet knyttet til virkemåten for hvordan sakubitril/valsartan reduserer mortalitetsraten til pasienter med kronisk hjertesvikt, finnes det flere plausible mekanismer som bør studeres ytterligere.1     

 


Referanser:
 1. Desai AS et al. Effect of the angiotensin-receptor-neprilysin inhibitor LCZ696 compared with enalapril on mode of death in heart failure patients. Eur Heart J. 2015 Aug 7;36(30):1990-7.
 2. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
 3. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
 4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.

 

Pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF) behandlet med Entresto, hadde en betraktelig lavere forekomst av reinnleggelse innen 30 dager sammenlignet med pasienter behandlet med enalapril.1

Pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon har en høy risiko for reinnleggelse. Hos pasienter >65 år blir ca 1 av 4 reinnlagt innen 30 dager etter utskrivelse og ca 50% blir reinnlagt innen 6 måneder.5 PARADIGME-HF viste at behandlingen med Entresto sammenlignet med enalapril gav en signifikant reduksjon i sykehusinnleggelser. For å vurdere om sakubitril/valsartan kan redusere risikoen for reinnleggelse, ble data fra PARADIGME-HF analysert. Analysen så på forekomsten av reinnleggelse innen 30 dager etter en sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt hos pasienter behandlet med sakubitril/valsartan vs. enalapril.1
 


PARADIGM-HF sammendrag

PARADIGM-HF sammenlignet sakubitril/valsartan med enalapril hos 8442 pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon, NYHA klasse II–IV. Primærutfallet av PARADIGM-HF viste en signifikant reduksjon av kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse til fordel for sakubitril/valsartan2,3 og forebygget den kliniske progresjonen  mer effektivt enn enalapril.4


Pasienter behandlet med sakubitril/valsartan, hadde en signifikant lavere forekomst av reinnleggelse innen 30 dager uavhengig av årsak sammenlignet med enalapril. Forekomsten av reinnleggelse for enhver årsak var 17,8 % hos pasienter behandlet med sakubitril/valsartan og 21,0 % med enalapril (OR: 0.74 95 % CI: 0.56–0.97; p = 0,031).1
 

Sammenlignet med enalapril viste Entresto:

 • 26 % lavere forekomst av reinnleggelse innen 30 dager av enhver årsak1
 • 38 % lavere forekomst av reinnleggelse innen 30 dager for hjertesvikt1

Forekomst av reinnleggelser innen 30 dager etter utskrivelse på grunn av  var 9.7% i gruppen som fikk sakubitril/valsartan vs. 13.4% i gruppen som fikk enalapril (OR: 0.62 95 % CI: 0.45–0.87; p = 0.006).1

Ser man på reinnleggelser innen dag 60, var det signifikante forskjellene i favør av sakubitril/valsartan, både for enhver årsak og ved nye innleggelser som følge av HF.1
 

 

Pasienter behandlet med sakubitril/valsartan hadde lavere forekomste av reinnleggelser innen 30 dager og innen 60 dager av enhver årsak og reinnleggelse som følge av HF, sammenlignet med pasienter behandlet med enalapril.

 

Behandlingen med sakubitril/valsartan sammenlignet med enalapril har vist å redusere risikoen for reinnleggelse hos pasienter med HFrEF. Ved å unngå reinnleggelser vil det kunne bedre pasientens leveutsikter samt at en reduserer samfunnskostnader tilknyttet en sykehusinnleggelse.1

 


Referanser
 1. Desai AS et al. Influence of Sacubitril/Valsartan (LCZ696) on 30-Day Readmission After Heart Failure Hospitalization. J Am Coll Cardiol. 2016 Jul 19;68(3):241-248
 2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
 3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
 4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–6
 5. Chen J, Ross JS, Carlson MD, et al. Skilled nursing facility referral and hospital readmission rates after heart failure or myocardial infarction. Am J Med 2012;125:100.e1–9.

 

Selv om reduserte doser gir en høyere risiko for påfølgende kardiovaskulære hendelser, er fordelen av Entresto fremfor enalapril hos pasienter som får sub-optimal dose, den samme som ble obersvert hos pasienter som fikk maksimal dose.1

Flere pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon kan ha utfordringer med å nå måldose, ofte på grunn av hypotensjon, hyperkalemi og/eller nedsatt nyrefunksjon. For å vurdere om sakubitril/valsartan ved reduserte doser gir den samme relative risikoreduksjon for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse, sammenlignet med enalapril, ble data fra PARADIGM-HF-studien analysert post-hoc.1

 


PARADIGM-HF sammendrag

PARADIGM-HF sammenlignet sakubitril/valsartan med enalapril hos 8422 pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon i NYHA klasse II–IV. Primærutfallet i PARADIGM-HF viste en signifikant reduksjon av kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse til fordel for sakubitril/valsartan2,3, og forebygget den kliniske progresjonen mer effektivt enn enalapril.4 


 

I PARADIGM HF oppnådde >99.9% av alle pasientene måldose med sakubitril/valsartan og enalapril. I løpet av studien var det flere av pasientene som reduserte dosen, 42% i gruppen som fikk sakubitril/valsartan og 43% i gruppen som fikk enalapril. Subanalysen av PARADIGME-HF undersøkte om sakubitril/valsartan hadde de samme fordelene hos pasienter som måtte redusere på dosen sammenlignet med enalapil, som hos de pasientene som fikk måldose.1

Uavhengig av om pasientene fikk sakubitril/valsartan eller enalapril, var en dosereduksjon assosiert med en mer enn doblet påfølgende risiko for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt (HR 2.5, 95 % CI; 2.2–2.7).1

Pasientene som fikk redusert dose av sakubitril/valsartan, hadde færre hendelser sammenlignet med pasienter som tok lavere dose av enalapril (HR 0.80, 95% CI 0.70-0.93). Dette var sammenlignbart med pasienter som fikk måldose (HR 0.79, 95% CI 0.71-0.88)1 Se figur for Kaplan-Meier-kurver.
 

Kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse som følge av hjertesvikt i henhold til dosereduksjonsstatus

Kaplan-Meier-kurver for primært utfall-hendelser før (venstre) og etter (høyre) dosereduksjon ved tildelt behandling. Tilpasset fra Vardeny et al, 2016, figur 2.

 

Funnene fra subanalysen viser at pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon som ikke når måldose med sakubitril/valsartan, har lavere risiko for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse sammenlignet med lavdose enalapril.1

 


 

Referanser
 1. Vardeny O et al. Efficacy of sacubitril/valsartan vs. enalapril at lower than target doses in heart failure with reduced ejection fraction: the PARADIGM-HF trial. Eur J Heart Fail. 2016 Oct;18(10):1228-1234.
 2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73.
 3. McMurray JJ et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993–1004.
 4. Packer M et al. Angiotensin receptor neprilysin inhibition compared with enalapril on the risk of clinical progression in surviving patients with heart failure. Circulation 2015;131:54–61.
Rating: 
No votes yet
NO2205021515
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers