Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Novartis Norge ønsker velkommen til Novartis hjertesviktakademi

 

Tid: Torsdag 19. september 2024 

Sted: Pakkhuset – Nedre Slottsgate 2c, 0153 Oslo 

 

Novartis hjertesviktakademi henvender seg primært til sykepleiere som jobber på sengepost eller poliklinikk, hvor de i sitt daglige arbeid møter mange hjertesviktpasienter. 

Dette er et hybrid møte hvor du kan velge mellom fysisk deltakelse i Oslo eller digital deltakelse. Velger du digital deltakelse er det mulighet for å være delaktig ved å stille spørsmål i chatten. Ved fysisk deltakelse så er du velkommen til middag i etterkant av møtet. Vi har fått til et spennende program som er satt sammen av en programkomite. 

Novartis ønsker at hjertesviktakademiet skal være et nasjonalt forum, for å kunne diskutere erfaringer, utfordringer og gode løsninger for hjertesviktpasientene på tvers av sykehus i Norge. 

Ingen deltageravgift. 

 

Påmelding:

For påmelding vennligst KLIKK HER

Påmelding innen 9. august 2024 

 

Digitalt møte - Hvordan: Vi vil sette i gang strømming 30 minutter før sendestart slik at du kan teste om strømmingen fungerer fint for deg. Det kan være brannmur eller andre sikkerhets-innstillinger på nettverket hos dere, så det kan være hensiktsmessig å ha nettbrett eller telefon med 4G tilgjengelig som backup. 

 

Novartis understreker at pasientenes personvern må ivaretas. Helsepersonell har som hovedregel taushetsplikt overfor annet helsepersonell. Personvernet må sikres av foredragsholdere før møtet og gjøres ved enten å påse at pasientkasuistikkene er anonymisert eller at pasientens samtykke innhentes på forhånd jf. helsepersonelloven § 21. Novartis skal ikke gi medisinske råd, direkte eller via konsulenter. Behandling av pasienter er den enkelte helsepersonells ansvar og diskusjon av pasientkasuistikker kan kun gjøres for å øke den enkelte deltakers kunnskap. 
Ved å melde meg på dette arrangementet erklærer jeg at reglene som gjelder min arbeidsplass er fulgt og at tillatelse er innhentet fra arbeidsgiver. Hvis jeg er ansatt ved et helseforetak bekrefter jeg at arbeidsgiver/jeg skal dekke hele reise- og oppholdskostnaden knyttet til arrangementet og jeg bestiller reise og overnatting selv. Novartis er medlem av Legemiddelindustriforeningen (LMI) og våre møter avholdes i samsvar med offentlige lover og forskrifter, Bransjereglene samt i samsvar med avtaler om samhandling som LMI har inngått med Den norske legeforening, Norges Farmaceutiske Forening, Norsk Sykepleierforbund og De regionale helseforetakene. Samhandling mellom helsepersonell og legemiddelindustri skal skje i former og på måter som verken skaper avhengighetsforhold eller er egnet til å så tvil om dette forhold. All samhandling skal være preget av ryddighet, åpenhet og skriftlighet. For webinar: Elektronisk tilgang til møtet er gratis. Arrangør dekker alle kostnader ved møtet. For bedre å kunne gi relevant medisinsk informasjon til helsepersonell har Novartis, eller andre firmaer som arbeider på vegne av oss, utarbeidet arbeidsregistre med kontaktinformasjon på helsepersonell. Behandling av personopplysninger skjer etter den til enhver tid gjeldende lovgivning. Vårt firma har tatt forholdsregler for å unngå utilsiktet behandling av personopplysninger. Oppgir du din e-postadresse samtykker du til at firmaet kommuniserer med deg på e-post. Novartis videreselger ikke dine personopplysninger. Du har når som helst rett til å få utlevert opplysninger som er registrert om deg, få dataene slettet, eller reservere deg mot å være registrert. Novartis Norge kan kontaktes på telefon 23 05 20 00. Arrangør dekker møtekostnader, tilretteleggelseskostnader, foredragsholdere og andre honorar, undervisningsmateriell, samt måltider knyttet til det faglige arrangement etter gjeldende takster. Arbeidsgiver/helseforetak/helsepersonell må selv dekke reise- og oppholdskostnader knyttet til arrangement av typen som beskrevet i denne invitasjonen. Unntak fra dette er advisory boards og investigatormøter hvor arrangør også dekker reise- og oppholdskostnader. Vårt firma ønsker å bidra til at de regler og prosedyrer for egenbetaling som gjelder for helseforetaket blir fulgt.
Documents: 
novartis_hjertesviktsakademi_for_sykepleiere_invitasjon_19_sept_2024_final.pdf
PDF icon Last ned
Agendaer 
14.00
Velkommen
v/Arvid Solli, møteleder, Novartis Norge AS
14.15
Hva betyr det for hjertesviktpasienten å få de 4 store?
v/Peder L. Myhre, kardiolog, MD PhD, Ahus
14.45
Hvordan kan oppfølging av hjertesviktbehandling bli bedre?
v/Maria Vistnes, kardiolog, OUS, Ullevål
15.15
Q&A
15.20
Pause
15.40
Hjertesvikt og lipider
v/Serena Tonstad, overlege ved seksjonen for preventiv kardiologi, OUS
16.05
Den palliative hjertesviktpasienten - hva gjør vi?
v/Maria Clausen, overlege i palliativt team, Ahus avd. Kongsvinger
16.30
Den terminale pasienten
v/Svend-Martin Lindland Østevik, sykehjemsoverlege, Porsgrunn kommune
16.55
Q&A
17.00
Pause
17.20
Fremtiden - digital hjemmeoppfølging! - hvordan bruke digital hjemmeoppfølging? - hva betyr digital hjemmeoppfølging for bruker og pårørende?
v/Hanne Eggen, sykepleier og prosjektleder, bydel Grünerløkka hjemmesykepleie
18.10
Q&A
18.15
Siste nytt fra ESC
v/Jasmin Lorvik, kardiologisksykepleier, hjertesviktpoliklinikken og Hanife Ukzmajli, kardiolgisk- og fagutviklings sykepleier, STHF avd Skien
18.35
Oppsummering
v/møteleder
19.00
Middag
NO2404114794
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request