Entresto®

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon. 

Her finner du en oppsummering av studien:

...Vis mer

NO2006151395

Legemiddelverket har fattet vedtak (av 28.02.2020) om å fjerne refusjonsvilkårene for Entresto (effektivt fra 15.03.2020) hos pasienter med symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon.

De begrunner sin beslutning med at: «Fjerning av vilkårene kan redusere tiden det tar før pasientene får behandling med Entresto, samt redusere unødvendig bruk av...Vis mer

NO2003136597
 ...Vis mer
NO1910743701
Entresto Medhub

Virkningsmekanismen til ▼Entresto®

Entresto er en angiotensin-reseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og sakubitril. Sakubitril blokkerer nedbrytingen av natriuretiske peptider, og valsartan tilhører gruppen angiotensinreseptorblokkere (ARB).

NO1910743701

Effekt og sikkerhet av Entresto ble undersøkt i PARADIGM-HF studien.1 PARADIGM-HF er en multinasjonal, randomisert, dobbeltblindet studie med 8399 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF; EF ≤ 40 %, senere endret til ≤ 35 %). Studien undersøkte om Entresto var bedre enn enalapril til å redusere...Vis mer

NO1910743701
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers