LDL-kolesterol – En av de viktigste risikofaktorene for aterosklerose1

 

Med cirka 18 millioner dødsfall per år er hjerte- og karsykdommer den vanligste dødsårsaken globalt.2 I Norge er hjerte- og karsykdommer den nest vanligste dødsårsaken, og i 2021 døde 10 175 nordmenn som følge av hjerte- og karsykdom.3

Bilde av stoppeklokke som symboliserer at annethvert sekund dør et menneske i verden på grunn av hjerte- og karsykdom

 

Omkring 85% av kardiovaskulære dødsfall er forårsaket av ateroskleroserelatert hjerte- og karsykdom (forkortes ASCVD i nedenstående tekst).2

 

 
 

Bilde som viser tre sykdomsmanifestasjoner forårsaket av aterosklerose, hjerteinfarkt, hjerneslag og perifer arteriell sykdom

 

 

En viktig faktor i utviklingen av ASCVD er oppbygging av Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C) og andre kolesterolrike apoB-inneholdende lipoproteiner i arterieveggens intima.1

 

 

Vil du vite mer om LDL-C-kolesterol som en risikofaktor for ASCVD?

Se denne to minutter lange videoen: 

 

 

Reduksjon av LDL-C reduserer risikoen for alvorlige kardiovaskulære hendelser6

En metaanalyse fra 26 randomiserte studier med totalt 170 000 deltakere har vist at for hvert 1 mmol/l LDL-C reduksjon minsket risikoen for alvorlige hjertehendelser (MACE) med 22% (RR 0,78 [95% KI: 0,76, 0,80], P<0,0001).6

 

Bilde som illustrerer samlede resultater fra randomiserte studier, som viser at en reduksjon i LDL-kolesterol på 1 mmol/l gir en reduksjon i alvorlige hjerte-karhendelser på 22%

 

 

Flere enn to tredjedeler av pasientene når ikke sine behandlingsmål for LDL-C7

Resultatene fra en europeisk tverrsnittsobservasjonstudie, publisert i 2020, indikerer at de nåværende tilgjengelige behandlingsalternativene for å senke LDL-C-nivåene er utilstrekkelige.7 Sett i forhold til ESC 2019 retningslinjene: Til tross for høyintensiv statinbehandling nådde kun 29% og 22% av pasientene med henholdsvis høy risiko og svært høy risiko behandlingsmålene som anbefales i ESC/EAS retningslinjene: 1,8 mmol/l og 1,4 mmol/l.7,8

 

Bilde som viser at flertallet av pasienter med høy eller svært høy risiko for hjerte-karsykdom ikke når det anbefalte behandlingsmålet for LDL-kolesterol

 

 

Konklusjon: 

En vedvarende reduksjon av LDL-C med medisinering spiller en sentral rolle i forebygging av kardiovaskulære hendelser.1,7,8 Data fra studien av Ray KK et al7 illustrerer at det finnes et stort behov for nye effektive behandlingsstrategier for LDL-C-reduksjon, i sær for høyrisikopasienter. Dette innebærer også at pasienter i fremtiden bør være enda mer bevisste på viktigheten av god etterlevelse til sin behandling, jevnlig måling av LDL-C og bruk av egnede behandlingsalternativ.

 

 

Forkortelser:

ASCVD: AtheroSclerotic CardioVasular Disease; EAS: European Atherosclerosis Society; ESC: European Society of Cardiology; CHD: Coronary Heart Disease; KI: Konfidensintervall; LDL-C: Low Density Lipoprotein Cholesterol; MACE: Major Adverse Cardiac Event; RR: Rate Ratio

 

 

 


 
Referanser
  1. Ference BA, Ginsberg HN, Graham I, et al; Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies. A consensus statement from the European Atherosclerosis Society Consensus Panel. Eur Heart J. 2017 Aug 21;38(32):2459-2472. doi: 10.1093/eurheartj/ehx144. PMID: 28444290; PMCID: PMC5837225.
  2. WHO: https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds), lest 17.06.2022
  3. FHI: https://www.fhi.no/hn/helseregistre-og-registre/dodsarsaksregisteret/tall-fra-dodsarsaksregisteret-2021/, lest 17.06.2022
  4. Libby P, Buring JE, Badimon L. et al; Atherosclerosis. Nat Rev Dis Primers. 2019 Aug 16;5(1):56. doi: 10.1038/s41572-019-0106-z. PMID: 31420554.
  5. Dødsårsaksregisteret 2021-tall: http://statistikkbank.fhi.no/dar/, lest 17.06.2022
  6. Baigent C, Blackwell L, Emberson J, et al; Efficacy and safety of more intensive lowering of LDL cholesterol: a meta-analysis of data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet. 2010 Nov 13;376(9753):1670-81. doi: 10.1016/S0140-6736(10)61350-5. Epub 2010 Nov 8. PMID: 21067804; PMCID: PMC2988224.
  7. Ray KK, Molemans B, Schoonen WM et al; DA VINCI study. EU-Wide Cross-Sectional Observational Study of Lipid-Modifying Therapy Use in Secondary and Primary Care: the DA VINCI study. Eur J Prev Cardiol. 2021 Sep 20;28(11):1279-1289. doi: 10.1093/eurjpc/zwaa047. PMID: 33580789.
  8. Mach F, Baigent C, Catapano AL et al; 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias: lipid modification to reduce cardiovascular risk. Eur Heart J. 2020 Jan 1;41(1):111-188. doi: 10.1093/eurheartj/ehz455. Erratum in: Eur Heart J. 2020 Nov 21;41(44):4255. PMID: 31504418.
  9. Norsk pasientregister (NPR): https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/statistikk-fra-npr, lest 19.06.2022

 

Rating: 
No votes yet
NO2208250979
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers