Kardiologi

PROVE-HF er en mekanistisk studie som undersøker sammenhengen mellom reduksjon i NT-proBNP og endring i hjertets volum og funksjon, etter oppstart av Entresto (sakubitril/valsartan) hos hjertesviktpasienter med redusert ejeksjonsfraksjon. 

Her finner du en oppsummering av studien:

...Vis mer

NO2006151395

Legemiddelverket har fattet vedtak (av 28.02.2020) om å fjerne refusjonsvilkårene for Entresto (effektivt fra 15.03.2020) hos pasienter med symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon.

De begrunner sin beslutning med at: «Fjerning av vilkårene kan redusere tiden det tar før pasientene får behandling med Entresto, samt redusere unødvendig bruk av...Vis mer

NO2003136597
Entresto Medhub

Virkningsmekanismen til ▼Entresto®

Entresto er en angiotensin-reseptor-neprilysin-hemmer (ARNI) og inneholder virkestoffene valsartan og sakubitril. Sakubitril blokkerer nedbrytingen av natriuretiske peptider, og valsartan tilhører gruppen angiotensinreseptorblokkere (ARB).

NO1910743701

Kardinalsymptomet på hjertesvikt er dyspné, som forsterkes når pasienten ligger (ortopné) og i forbindelse med anstrengelse (anstrengelsesdyspné) samt paroksysmal nattlig dyspné. Andre symptomer er palpitasjoner, hevelse i ben og buk, samt nedsatt kondisjon og fysisk yteevne.

 

Klinikk og diagnostikk

Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin...Vis mer

NO1910743701

Hjertesvikt oppstår som følge av strukturendringer på hjertet eller nedsatt hjertefunksjon. Hjertesvikt defineres som en klinisk tilstand der hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod ut i kroppen er utilstrekkelig, og der nevrohormonelle kompensasjonsmekanismer forsøker å opprettholde normale funksjoner. For å kompensere for redusert hjerteminuttvolum (cardiac output, CO) aktiveres en rekke...Vis mer

NO1910743701

Effekt og sikkerhet av Entresto ble undersøkt i PARADIGM-HF studien.1 PARADIGM-HF er en multinasjonal, randomisert, dobbeltblindet studie med 8399 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF; EF ≤ 40 %, senere endret til ≤ 35 %). Studien undersøkte om Entresto var bedre enn enalapril til å redusere...Vis mer

NO1910743701
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers