Leqvio®

For dere som behandler pasienter med hjerte- og karsykdommer, her finner du opptak av hele LEQVIO lanseringsseminaret i tillegg til hver enkelt forelesning.

Under finner du forelesningene enkeltvis i den rekkefølgen de ble holdt på seminaret.Vis mer
NO2210127688
LDL-kolesterol – En av de viktigste risikofaktorene for aterosklerose 1

Med cirka 18 millioner dødsfall per år er hjerte- og karsykdommer den vanligste dødsårsaken globalt. 2 I Norge er hjerte- og karsykdommer den nest vanligste dødsårsaken, og i 2021 døde 10 175 nordmenn som følge av hjerte- og karsykdom . 3

Omkring 85% av...Vis mer

NO2208250979
Leqvio refusjonsvilkår i Norge

Leqvio er med effekt fra 15. juni 2022 innvilget refusjon etter individuell søknad* som tillegg til høyeste tolererbare statindose og/eller ezetimib for følgende pasientgrupper 1

Heterozygot familiær hyperkolesterolemi med LDL-C ≥ 5 mmol/l Krav til gentest Ved etablert aterosklerotisk sykdom med LDL-C ≥ 4 mmol/l Hos pasienter som får eller er...Vis mer
NO2211239918
ORION-9: Effekt i heterozygot familiær hyperkolesterolemi

Studiedesign 1

ORION-9 var en internasjonal, dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 18 måneder hos 482 pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH). Alle pasientene brukte maksimalt tolererte doser med statiner med eller uten annen lipidmodifiserende...Vis mer

NO2202166754
LEQVIO® er den første siRNA-baserte LDL-C-senkende behandling 1

LEQVIO er den første siRNA (small interfering RNA) behandling for LDL-C reduksjon, selektivt målrettet mot leverceller 1

Annerledes virkemekanisme enn andre LDL-C–senkende behandlinger som gis i tillegg til statiner 1,2 Hindrer produksjon av PCSK9-proteinet som...Vis mer
NO2202166754
Sikkerhet ved bruk av LEQVIO ®1

Effekt og sikkerhet for LEQVIO ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder 1,2,3

I de pivotale studiene forekom bivirkninger på injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo. 1

Alle disse bivirkningene var av mild eller moderat...Vis mer

NO2202166754
LEQVIO har i fase 3-studier vist effektiv og vedvarende LDL-C reduksjon 1,2,3* *LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hvert 6-måneders doseringsintervall. 1

Effekt og sikkerhet for LEQVIO ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder 1,2,3

ORION-9, -10 og -11 studiene var multisenter, dobbeltblindede, randomiserte og...Vis mer

NO2202166754
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers