Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

 • I de pivotale studiene forekom bivirkninger på injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo.1
 • Forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon.1
 • Hemodialyse bør ikke utføres i minst 72 timer etter dosering med inklisiran.1
   

 

Studiedesign:

ORION-3 var en open-label, ikke-randomisert forlengelsesstudie av fase-2 studien ORION-1. ORION-3 evaluerte langtidseffekt og -sikkerhet av Leqvio i 233 pasienter med etablert ASCVD, ASCVD risikoekvivalente, og forhøyet LDL-C til tross for maksimalt tolererbar lipidsenkende behandling med statiner, evt. i kombinasjon med ezetimib.1,2,5 Pasientene mottok 300 mg inklisirannatrium to ganger årlig gjennom en periode på fire år.1,4

 

Endepunkter:

Det primære endepunktet i studien var prosentvis endring i LDL-C fra baseline (Dag 1 i ORION-1) til dag 210 i ORION-3, svarende til ca. 570 dagers eksponering for inklisiran. LDL-C nivåer ble fulgt til dag 1440 (dvs. 4 år). Langtidssikkerhet og    -tolerabilitet var et sekundært endepunkt i studien. Et annet sekundært endepunkt var individuell respons på inklisiran definert ved andelen av pasienter i inklisiran-only armen som oppnådde følgende prespesifiserte LDL-C terskelverdier på et tidspunkt i løpet av studien: <2,6 mmol/l, <1,8 mmol/l, <1,3 mmol/l og <0,6 mmol/l.1

Resultater – effekt:

Pasienter behandlet med Leqvio oppnådde en gjennomsnittlig LDL-C reduksjon på 47,5% fra baseline (dag 1 i ORION-1) til dag 210 i ORION-3 (95% Cl:-50,69,-44,27; p<0,0001). LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hele studieperioden, gjennomsnittlig årlig LDL-C reduksjon over 4 år var 44,2%.1

Videre fant man at 79% av pasientene i inklisiran-only armen oppnådde LDL-C nivåer på < 1,8 mmol/l og 62% nåddeLDL-C <1,3 mmol/l på et tidspunkt underveis i studieperioden.1

 

 

Resultater – sikkerhet:

Studien viste at behandling med Leqvio gjennom fire år var godt tolerert, med en sikkerhetsprofil som var konsistent med funn i de forutgående fase-3 studiene over 18 måneder.1,2,3 De vanligste behandlingsrelaterte bivirkningene var generell sykdomsfølelse og reaksjoner på injeksjonsstedet. Reaksjonene på injeksjonsstedet var alt overveiende milde til moderate og forbigående, dette er i samsvar med tidligere studier.1,2,3

ORION-3 – Svakheter med studien:

 • Dette var en open-label studie uten placebo kontrollgruppe
 • Frivillig inkludering av pasienter kan potensielt ha introdusert en seleksjonsbias
 • Pasienter i inklisiran-alene armen mottok to årlige doser inklisiran uten oppstartsdose nr. to etter 90 dager, dette er ikke i samsvar med det godkjente doseringsregimet for inklisiran

 

ORION-3 – Nøkkelpunkter:

 • Dette er den første prospektive langtidsstudien som demonstrerer at inklisiran, gitt to ganger per år som tillegg til statinbehandling, gir en effektiv og vedvarende reduksjon av LDL-C nivåer over fire års behandlingstid.1
 • Omtrent 80% av pasientene oppnådde et LDL-C nivå < 1,8 mmol/L på et tidspunkt underveis i studien.1
 • Inklisiran var godt tolerert over studieperioden på 4 år.1
 • Dette er den lengste Leqvio oppfølgingsstudie til nå, og demonstrerer at nytte/risiko-profilen er konsistent med funnene i de forutgående fase-3 studiene over 18 måneder.1,2,3

 

 

Referanser:
 1. Ray KK, Troquay RP, Visseren FL, et al. Long-term efficacy and safety of inclisiran in patients with high cardiovascular risk and elevated LDL cholesterol (ORION-3): results from the 4-year open-label extension of the ORION-1 trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology. 2023 Jan 5.
 2. Ray K, Wright R, Kallend D, et al. Two Phase 3 Trials of Inclisiran in Patients with Elevated LDL Cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16):1507–1519.
 3. Raal F, Kallend D, Ray K, et al. Inclisiran for the Treatment of Heterozygous Familial Hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;382(16):1520–1530.
 4. ORION-1 (NCT02597127). Trial to Evaluate the Effect of ALN-PCSSC Treatment on Low Density Lipoprotein Cholesterol (LDL-C). Available at: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02597127

 

Studiedesign1

ORION-9 var en internasjonal, dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 18 måneder hos 482 pasienter med heterozygot familiær hyperkolesterolemi (HeFH). Alle pasientene brukte maksimalt tolererte doser med statiner med eller uten annen lipidmodifiserende behandling, som ezetimib, og hadde behov for ytterligere LDL-C-reduksjon.

 

Primære endepunkt2:

 • prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 sammenlignet med placebo, og
 • tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 sammenliknet med placebo

 

Hovedfunnene i ORION-9 studien er visualisert i denne videoen:

 

I ORION-9 studien ga LEQVIO®2:

 • 48% LDL-C reduksjon sammenliknet med placeboarmen ved dag 510 (17 måneder):

  • LEQVIO reduserte signifikant gjennomsnittlig prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 sammenlignet med placebo med 48 % (95 % KI: -54 %, -42 %; p < 0,0001).

 

 • 44% vedvarende LDL-C reduksjon sammenliknet med placeboarmen etter dag 90 (3 måneder) og opp til dag 540 (18 måneder):

  • LEQVIO reduserte signifikant tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 med 44 % sammenlignet med placebo (95 % KI: -48 %, -40 %; p < 0,0001).

   

Reduksjon av LDL-C for predefinerte undergrupper i ORION-92:

Det ble sett konsistent og statistisk signifikant (p < 0,05) prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 og tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 i alle undergrupper uavhengig av demografi ved baseline, sykdomskarakteristikker ved baseline (inkludert kjønn, alder, kroppsmasseindeks, etnisitet og statinbruk ved baseline), komorbiditeter og geografiske regioner.1,2

Last ned ORION-9 faktaark her


Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnitt 5.1
2. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, et al; ORION-9 Investigators. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;1:1-11. doi: 10.1056/NEJMoa1913805

 

Studiedesign1

ORION-10 var en dobbeltblindet, randomisert, placebokontrollert multisenterstudie over 18 måneder utført hos 1561 pasienter med ASCVD. Pasientene sto på maksimal tolerert dose med statiner med eller uten annen lipidmodifiserende behandling, og hadde behov for ytterligere LDL-C-reduksjon.

Primære endepunkt2:

 • prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 sammenliknet med placebo, og
 • tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 sammenliknet med placebo

I ORION-10 studien ga LEQVIO®2:

 

 • 52% LDL-C reduksjon sammenliknet med placeboarmen ved dag 510 (17 måneder): LEQVIO reduserte signifikant gjennomsnittlig prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 sammenlignet med placebo med 52 % (95 % KI: -56 %, -49 %; p < 0,0001)
 • 54% vedvarende LDL-C reduksjon sammenliknet med placeboarmen etter dag 90 (3 måneder) og opp til dag 540 (18 måneder). LEQVIO reduserte signifikant tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 og opp til dag 540 med 54 % sammenlignet med placebo (95 % KI: -56 %, -51 %; p < 0,0001).

LDL-C reduksjon for predefinerte undergrupper i ORION-102

LEQVIO ga konsistente og statistisk signifikante LDL-C reduksjoner over et bredt spekter av undergrupper av pasienter.1,2

 

Ønsker du mer informasjon om studieprogrammet for LEQVIO?

Last ned ORION-10 faktaark her

Last ned ORION-11 faktaark her


Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnitt 5.1
2. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al; ORION-10 and ORION-11 Investigators. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16):1507-1519. doi:10.1056/NEJMoa1912387
NO2301272835
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request