Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

LEQVIO har i fase 3-studier vist effektiv og vedvarende LDL-C reduksjon1,2,3*

*LDL-C reduksjonen vedvarte gjennom hvert 6-måneders doseringsintervall.1

Effekt og sikkerhet for LEQVIO ble evaluert i tre pivotale fase 3-studier over 18 måneder1,2,3

ORION-9, -10 og -11 studiene var multisenter, dobbeltblindede, randomiserte og placebokontrollerte studier over 18 måneder. Omtrent 3600 pasienter ble randomisert til å motta enten placebo eller LEQVIO 284 mg i tillegg til maksimal tolerert statindose med eller uten annen lipidsenkende behandling. Pasientene mottok en initiell dose av LEQVIO eller placebo via subkutan injeksjon, andre dose etter 3 måneder, og deretter en dose hver 6. måned.1

 

Primære endepunkt ble møtt i alle tre studiene:

  • Prosentvis endring i LDL-C fra baseline til dag 510 (17 måneder) sammenliknet med placebo, og
  • tidsjustert prosentvis endring i LDL-C fra baseline etter dag 90 (3 måneder) og opp til dag 540 (18 måneder) sammenliknet med placebo.1

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon:

  • I de pivotale studiene forekom bivirkninger på injeksjonsstedet hos henholdsvis 8,2 % og 1,8 % av pasientene på inklisiran og placebo.1
  • Forsiktighet ved alvorlig nedsatt lever- og/eller nyrefunksjon.1
  • Hemodialyse bør ikke utføres i minst 72 timer etter dosering med inklisiran.1

 

Oppsummering av resultater på primære endepunkt i ORION-9, 10 og 11:

Les mer om de kliniske studiene for LEQVIO her


Referanser:
1. Leqvio SPC avsnitt 5.1
2. Raal FJ, Kallend D, Ray KK, et al; ORION-9 Investigators. Inclisiran for the treatment of heterozygous familial hypercholesterolemia. N Engl J Med. 2020;1:1-11. doi: 10.1056/NEJMoa1913805
3. Ray KK, Wright RS, Kallend D, et al; ORION-10 and ORION-11 Investigators. Two phase 3 trials of inclisiran in patients with elevated LDL cholesterol. N Engl J Med. 2020;382(16):1507-1519. doi:10.1056/NEJMoa1912387
NO2401261965
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request