Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Hjertesvikt (insufficientia cordis)

 

Hjertesvikt er en klinisk tilstand der hjertets evne til å pumpe oksygenrikt blod ut i kroppen er utilstrekkelig. Hjertesvikt oppstår som følge av strukturendringer på hjertet eller nedsatt hjertefunksjon. Ved hjertesvikt vil kroppens nevrohormonelle kompensasjonsmekanismer forsøke å opprettholde adekvat vevsperfusjon.

 

 

 

Aktiveringen av nevrohormonelle kompensasjonsmekanismer, bl.a. det sympatiske nervesystemet og RAAS-systemet (renin-angiotensin-aldosteron-systemet), medfører blant annet til salt- og væskeretensjon, økt kontraktilitet og vasokonstriksjon, som bidrar til økt fyllingstrykk slik at hjertet pumper tilstrekkelig blod til vitale organer. På kort sikt er dette nødvendig for å opprettholde hjerteminuttvolumet, men på lang sikt vil det være skadelig og medfører ytterligere forverring av hjertesvikten fordi disse mekanismene, om de ikke bremses, kan føre til hypertrofi og dilatasjon av hjertemuskelen samt skade nyrer og blodkar.

Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose. Opptil halvparten av alle pasienter med hjertesvikt dør innen 5 år etter diagnose.1,2 Det betyr at prognosen, i enkelte tilfeller, er dårligere enn ved flere vanlige kreftformer.3 Tidlig diagnose og rask igangsetting av anbefalt medisinsk behandling er viktig for å forebygge progresjon av sykdommen.4

 

Symptomer på hjertesvikt

Kardinalsymptomet på hjertesvikt er dyspné, som kan forsterkes når pasienten ligger (ortopnè) og/eller i forbindelse med anstrengelse (anstrengelses dyspné) eller som paroksysmal nattlig dyspnè, som igjen kan medføre at pasienten opplever nedsatt yteevne og asteni. Kliniske funn som halsvenestase, lungestuvning og perifere ødemer må sees etter.

 

Se mer om identifisering av hjertesvikt i allmennpraksis her 

 

Årsaker til hjertesvikt

Hjertesvikt kan oppstå akutt, men kronisk hjertesvikt med et langsomt, progredierende forløp er like vanlig. Akutt hjertesvikt kan være den første manifestasjonen av hjertesykdom, men kan også være en forverring av kronisk hjertesvikt.

De vanligste årsakene til hjertesvikt er kransåresykdom og hypertensjon, men også kardiomyopatier, klaffefeil (aortastenose, aortainsuffisiens, mitralstenose, mitralsuffisiens) og arytmier (bradykardi/takykardi) kan gi hjertesvikt. Andre sykdommer som ikke rammer hjertet direkte, men som kan forårsake hjertesvikt er anemi (lav blodprosent), infeksjoner, feber lungesvikt, diabetes eller senskader etter kreftbehandling. Det er viktig å stille riktig diagnose og behandle de underliggende årsakende for å kunne gi korrekt behandling av hjertesvikt.

 

 

Diagnostisering av hjertesvikt

Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin heterogene karakter og fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter. Symptomene kan også være vanskelige å tolke, spesielt hos kvinner, eldre, overvektige pasienter og pasienter med lungesykdom. Det er derfor viktig å vurdere differensialdiagnoser ved hjertesvikt. Ved akutt dyspnè er foruten hjertesvikt også KOLS-forverring, pneumoni og lungeemboli vanlige differensialdiagnoser.

Ved mistanke om hjertesvikt bør en gjennomføre følgende undersøkelser; anamnese, EKG, blodprøver og ekkokardiografi (se tabell 1). Ekkokardiografi vil kunne gi et bilde av hjertets funksjon, både systolisk og diastolisk, samt kunne gi svar på årsaken til hjertesvikten. Ekkokardiografi vil definere om det er hjertesvikt med bevart systolisk funksjon, med redusert systolisk funksjon eller med moderat redusert systolisk funksjon.

 

Tabell 1; Diagnostisering av hjertesvikt, er utarbeidet av Novartis etter referanse 1: McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

 

 

Andre diagnostiske undersøkelser:

 • Rtg Thorax

 • Laboratorieprøver inkludert hematologi, lipider, elektrolytter, nyre og stoffskifteprøver, fastende glukose og HbA1c

 

Når diagnosen er bekreftet blir pasienten klassifisert etter symptomenes alvorlighetsgrad i henhold til NYHA klasser (New York Heart Association). Symptomene er viktige med tanke på å styre behandlingen, og bør derfor beskrives så nøyaktig som mulig (se tabell 2).

Tabell 2; Oversikt klassifisering etter symptomer er utarbeidet av Novartis etter referanse 1: McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

 

 

Behandlig av hjertesvikt

Mål for behandling, hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon, er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjonsnivå og livskvalitet.

I henhold til de europeiske retningslinjene 2021 (European Society of Cardiology) er det 4 medikamentklasser som er grunnbehandlingen. Anbefalingen er oppstart av alle 4 så raskt og trygt som mulig (se tabell 3). Resultater fra kliniske studier har vist økt overlevelse, færre sykehusinnleggelser og forbedringer av symptomer ved å innsette alle 4 medikamentklassene.4

 

 

Tabell 3; Behandling av hjertesvikt, er utarbeidet av Novartis basert på referanse 1: McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368

 

Se mer om ESC guidelines 2021 her 

 

Epidemiologi

Befolkningsundersøkelsen fra Tromsø (2015-2016) har avdekket at for personer over 40 år var den alder standardiserte prevalensen av hjertesvikt 6,8 % for kvinner og 6,1 % for menn. Tilsvarende prevalens i resten av Norge kan tilsvare at opptil 175 000 personer lever med diagnosen hjertesvikt.5 En annen studie så på prevalens av hjertesvikt i Norge basert på tall fra reseptregisteret og fant at prevalensen økte fra 2,34 % i 2013 til 2,81 % i 2016.6 Samme studie så også på insidens av hjertesvikt og fant mellom 13 000 og 14 000 nye tilfeller per år.

Med en stadig eldre befolkning i Norge er det en økende prevalens. Ca. 6 % av befolkningen over 64 år er angitt å ha hjertesvikt, og ca. 10 % av den vestlige befolkninger over 74 år har hjertesvikt.7

Hjertesvikt forårsaker årlig et betydelig antall sykehusinnleggelser. Ifølge en av Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer fra 2019 vil sannsynligheten være at 23,1 % av pasienter over 67 år med hjertesvikt, reinnleggelse på sykehus innen 30 dager.8

Hjertesvikt alene står i dag for en kostnad tilsvarende en fjerdedel av alle kostnader knyttet til kreft i Norge.9

De totale samfunnskostnadene forbundet med hjertesvikt ble i 2018 anslått til 47,7 milliarder kroner og vil ventelig øke til 63 milliarder i 2030.9

 

 

 


 

Referanser
 1. Roger, VL, Weston SA, Redfield MM et al. Trends in heart failure incidence and survival in a community-bases population. JAMA 2004;292(3):344-350
 2. Levy D, Kenchaiah S, Larson MG et al. Long-term trends in the incidence of and survival with heart failure. New England Journal of Medicine 2002;347(18):1397-1402.
 3. Stewart S, Maclntyre K, Hole DJ et al. More `malignant`than cancer? Five-year survival following a first admission for heart failure. Eur J Heart Fail 2001;3(3):315-322
 4. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
 5. Melbye H, Stylidis M, Solis JCA, Averina M, Schirmer H. Prediction of chronic heart failure and chronic obstructive pulmonary disease in a general population: the Tromsø study. ESC Heart Fail 2020;7(6):4139-50.
 6. Ødegaard K.M., Hallén J., Lirhus, S.S. et al. Incidence, prevalence, and mortality of heart failure: a nationwide registry study from 2013 to 2016. ESC Heart Fail 2020;7(4):1917-1926)
 7. Jones NR, Roalfe AK, Adoki I, Hobbs FDR, Taylor CJ. Survival of patients with chronic heart failure in the community: a systematic review and meta-analysis. Eur J Heart Fail. 2019;21(11):1306-25.
 8. Helsedirektoratet. Reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for hjertesvikt[Internett]. Oslo: Helsedirektoratet;07.03.2019 [hentet 16.06.2023]. Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/statistikk/kvalitetsindikatorer/hjerte-og-karsykdommer/reinnleggelse-innen-30-dager-for-eldre-pasienter-etter-sykehusinnleggelse-for-hjertesvikt
 9. Menon Economics. Hjertesvikt i Norge-omfang og samfunnskostnader [internett]. Oslo: Menon Economics; 21.02.2019 [hentet 16.06.2023]. Tilgjengelig fra: https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-41-Hovedtrekkene-Innenfor-hjertesvikt-i-Norge.pdf

 

 

NO2306260116
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request