Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Sammendrag av STRONG-HF-studien

STRONG-HF-studien var en multinasjonal, åpen, randomisert studie med parallelle grupper designet for å evaluere sikkerheten og effekten av en intensiv opptrapping av retningslinjestyrt medisinsk terapi (GDMT) for akutt hjertesvikt.

Målsetting:

Studien hadde som mål å vurdere effektiviteten og sikkerheten ved en rask opptrapping av hjertesviktbehandling* før utskrivelse fra en innleggelse for akutt hjertesvikt og i de påfølgende ukene, sammenlignet med standardbehandling**.

 

Metode:

Studien inkluderte pasienter i alderen 18-85 år med hjertesvikt som var innlagt på sykehus for akutt hjertesvikt og som ikke var behandlet med fulle doser GDMT. Pasientene ble rekruttert fra 87 sykehus i 14 land. Før utskrivning ble pasientene randomisert (1:1), stratifisert etter venstre ventrikkel ejeksjonsfraksjon (≤ 40 % vs. > 40 %) og land. Standardbehandlingen fulgte vanlig lokal praksis, mens den intensive behandlingen innebar en opptrapping av behandlingen til 100 % av anbefalte doser innen 2 uker etter utskrivning, og fire planlagte polikliniske besøk i løpet av de to første månedene etter utskrivning, hvor klinisk status, laboratorieverdier og N-terminal pro-B-type natriuretisk peptid (NT-proBNP) konsentrasjoner ble nøye overvåket. 

 

Resultater:

 

Totalt ble 1078 pasienter randomisert til enten intensiv behandling (n=542) eller standardbehandling (n=536). Av de 506 pasientene som mottok intensiv behandling, opplevde 74 (15,2 %) en reinnleggelse for hjertesvikt eller total dødelighet innen dag 180, sammenlignet med 109 (23,3 %) av de 502 pasientene som mottok standardbehandling. Dette resulterte i en statistisk signifikant reduksjon på 8,1 % (95 % CI 2,9–13,2; p=0,0021, justert risiko) i risikoen for det primære endepunktet i gruppen som mottok intensiv behandling sammenlignet med standardbehandlingsgruppen; relativ risiko (RR) = 0,66 (95 % CI 0,50-0,86). 

 

Konklusjon:

Initiering og opptrapping av behandling under innleggelse var forbundet med en statistisk signifikant reduksjon i risikoen for død eller reinnleggelse for hjertesvikt 180 dager etter en akutt episode med hjertesvikt, sammenlignet med standardbehandling.

Pasienter som mottok rask opptrapping av behandling opplevde litt flere bivirkninger sammenlignet med standardbehandling, mens raten av alvorlige bivirkninger var den samme i begge gruppene. 

 

*betablokkere (BB), ACE-hemmere/angiotensinreseptorblokkere (ARB)/angiotensinreseptor-neprilysin-hemmere (ARNI), og mineralokortikoidreseptorantagonister (MRA)

**vanlig lokal praksis

 
Referanse
  1. Mebazaa A, Davison B, Chioncel O et al., Safety, tolerability, and efficacy of up-titration of guideline-directed medical therapies for acute heart failure (STRONG-HF): a multinational, open-label, randomised, trial. Lancet. 2022;400:1938–52. 

 

 

 

NO2402167835
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request