Hjertesvikt

Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Reseptgruppe C. Forhåndsgodkjent refusjon (§2).

Entresto 97mg/103mg, 168 stk, kr 4115,70 pr 16.11.2022

Refusjonsberettiget bruk: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF mindre eller lik 35%) hos pasienter som tidligere er behandlet både med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB...Vis mer

NO221122978
Klinisk effekt

PARADIGME-HF , fase 3-studie, randomiserte 8442 pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon i NYHA klasse II-IV, enten til behandling med Entresto eller enalapril.

Resultater fra studien til fordel for Entresto:

20%* risikoreduksjon for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse grunnet hjertesvikt...Vis mer
NO221122978

PIONEER-HF1 er en multisenter, randomisert, dobbelt blindet og aktiv kontrollert studie som inkluderte 881 pasienter, hvor 440 pasienter fikk sacubitril/valsartan og 441 fikk enalapril.

Her finner du en oppsummering av studien:

Referanse: Januzzi, J. L., Prescott, M. F., Butler, J., et al. Association of Change in N-Terminal Pro–B-Type...Vis mer
NO2208093614
Behandlig av hjertesvikt

Mål for behandling hos pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er å redusere dødelighet, forebygge sykehusinnleggelser, bedre funksjonsnivå og livskvalitet.

I henhold til de europeiske retningslinjene 2021 (European Society of Cardiology) er medikamenter grunnbehandlingen for hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon, som bør...Vis mer

NO2206191313
Diagnostisering av hjertesvikt

Hjertesvikt kan være vanskelig å diagnostisere på grunn av sin hetrogene karakter og fordi det ofte foreligger flere komorbiditeter. Symptomene kan også være vanskelige å tolke, spesielt hos kvinner, eldre, overvektige pasienter og pasienter med lungesykdom. Det er derfor viktig å vurdere differensialdiagnoser ved hjertesvikt. Ved akutt dyspnè er foruten...Vis mer

NO2206191313

Effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon er dokumentert i flere kliniske studier.

Les mer om studiene her; PARADIGM-HF, PIONEER-HF, TRANSITION, PROVE-HF

PARADIGM-HF

PARADIGM-HF sammenlignet behandling med angiotensin reseptor-neprilysin hemmeren, Entresto, med angiotensin-konverterende enzym...Vis mer

NO2303316176
entresto banner
Entresto® Indikasjon

Entresto er indisert til behandling av symtomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.

Virkningsmekanisme

Entresto er en angiotensinreseptor-neprilysin-inhibitor(ARNI) og inneholder virkestoffene sakubitril og...Les mer

NO2211229028
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request