Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Kisqali® er den eneste CDK4/6-hemmer som har vist signifikant overlevelsesgevinst i 3 av 3 fase III-studier1,2,3

 

KISQALI® er indisert for behandling av kvinner med HR+, HER2-lokalavansert eller metastatisk brystkreft sammen med aromatasehemmereller fulvestrant, som innledende endokrinbasert behandling,eller hos kvinner som tidligere har fått endokrin behandling.4 Hos pre- eller perimenopausale kvinner skal endokrin behandling kombineres med en luteiniserende hormonfrigjørende hormon (LHRH)-agonist.4

 

Anbefalt dose er 600 mg daglig i 21 påfølgende dager etterfulgt av 7 dager uten behandling. Ved behov for dosereduksjon, se anbefalte retningslinjer for dosereduksjon som er listet opp i SPC tabell 1.4 De vanligste bivirkningene av grad 3/4 var nøytropeni, leukopeni, unormale leverfunksjons-tester, lymfopeni, infeksjoner, ryggsmerter, anemi, fatigue, hypofosfatemi og oppkast.4

 

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon

Kisqali er kontraindisert ved overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.4 Kisqali bør unngås ved eksisterende eller signifikant risiko for utvikling av QTC-forlengelse.Kisqali metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4 og dosereduksjoner kan være aktuelt.Behandlingen med Kisqali krever monitorering under de første behandlingssyklusene.Eldre >65 år: Dosejustering ikke nødvendig.4 Kan tas med eller uten mat.4

Pakninger og priser: 21 stk. (blister) 17 685,50. 42 stk. (blister) 35 336,10. 63 stk. (blister) 52 986,60. Refusjon: H-resept: L01E F02_1 Ribosiklib

 

 

Referanser
  1.  Im S-A Lu, Bardia A, et al, Overall survival with ribociclib plus endocrine therapy in breast cancer. N Engl J Med 2019; 381: 307-16.
  2. Slamon DJ, Neven P, Chia S et al. Overall survival with ribociclib plus fulvestrant in advanced breast cancer. N Engl J Med 2019; DOI: 10.1056/NEJMoa1911149.
  3. N Engl J Med 2022;386:942-50. DOI: 10.1056/NEJMoa2114663.
  4. Kisqali SPC
NO240521_442305
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request