Onkologi

Om Piqray 2

Piqray (alpelisib) er en α spesifikk klasse I fosfatidylinositol 3 kinase (PI3Kα) hemmer. “Gain of function” mutasjoner i genet som koder for den katalytiske delen av PI3Kα (PIK3CA), fører til økt aktivering av PI3Kα som er vist å kunne forårsake celletransformasjon og...Les mer

NO2205234692
Kisqali øker overlevelsen med over 12 måneder 4 Kisqali (ribosiklib) har igjen vist signifikante overlevelsesdata for pasienter i gruppen HR+, HER- metastatisk brystkreft. 1,2,4

10 mars 2022 ble nye data publisert i New England Journal of Medicine. Kisqali viser til den lengste median overlevelse noensinne observert hos brystkreftpasienter med...Vis mer

NO2203111810

Indikasjonen til Kisqali gjelder behandling av kvinner med hormonreseptor (HR)-positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2)-negativ lokalt avansert eller metastatisk brystkreft i kombinasjon med en aromatasehemmer eller fulvestrant som innledende endokrinbasert behandling, eller hos...Les mer

NO2203111933
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers