Dette nettstedet er kun for helsepersonell

COMBI-AD: Tafinlar® og Mekinist® som adjuvant behandling etter fullstendig reseksjon av melanom stadium III med BRAF V600 mutasjon. 

Studiedesign og primære endepunkt

I denne dobbeltblindede, placebokontrollerte, fase III studien ble 870 pasienter med fullstendig resektert stadium III melanom med BRAF V600E eller V600K mutasjoner randomisert 1:1 for å motta enten kombinasjonsbehandling (dabrafenib 150 mg to ganger daglig og trametinib 2 mg én gang daglig) eller to placeboer i en periode på 12 måneder. Det primære endepunktet var tilbakefallsfri overlevelse (RFS). Sekundære endepunkter inkluderte total overlevelse (OS), fravær av tilbakefall (FFR), fjernmetastasfri overlevelse (DMFS)1,4

 

 

Effektdata 

Inklusjonskriterier2,4

  • Pasienter med stadium III (stadium IIIA [lymfeknutemetastase > 1 mm], IIIB eller IIIC) kutant melanom med en BRAF V600 E/K-mutasjon, etter fullstendig reseksjon.
  • Fullstendig lymfadenektomi innen 12 uker i forkant av randomisering
  • Ingen systemisk kreftbehandling inkludert ingen tidligere strålebehandling.1,2

 

Resultater:

Ved 5-års oppfølgingen var median tilbakefallsfri overlevelse (RFS) fortsatt ikke nådd (NR) (95 % Kl, 47,9-NR) sammenlignet med 16.6 måneder (95 % CI, 12,7-22,1) for placebo i COMBI-AD (HR, 0,51; 95 % CI, 0,42-0,61)1
I primæranalysen var median RFS NR i Tafinlar® og Mekinist® gruppen (95 % CI, 44,5-ikke estimert) og 16,6 måneder i placebogruppen (95 % CI, 12,7-22,1); (HR, 0,47; 95 % CI, 0,39-0,58); P<,0001)3,4
Median oppfølgingstid for oppdatert analyse var 60 måneder i Tafinlar®  og Mekinist®  behandlingsarmen og 58 måneder for placebogruppen1

 

Referanser:
1. Dummer R et al. Five-Year Analysis of Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III Melanoma. N Engl J Med. 2020 Sept 17: 383:1139-1148. doi: 10.1056/NEJMoa2005493.
2. Long GV, Hauschild A, Santinami M et al. Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF-Mutated Melanoma. New England Journal of Medicine. 2017, 377: 1813-23
3. Tafinlar SPC avsnitt 5.1
4. Mekinist SPC avsnitt 5.1

 

 

Sikkerhetsstudie  

COMBI-APlus:  

COMBI-AD viste langsiktig fordel av adjuvant dabrafenib pluss trametinib hos pasienter med resektert stadium III BRAF V600E/K-mutant melanom. Imidlertid avbrøt 9 % av pasientene permanent behandlingen på grunn av feber. COMBI-APlus undersøkte om en tilpasset feberbehandlingsalgoritme reduserer alvorlig feber og feberrelaterte uønskede hendelser. 1,3

Metoder: COMBI-APlus er en åpen fase IIIb-studie som evaluerer en tilpasset feberbehandlingsalgoritme hos pasienter med høyrisiko resektert stadium III BRAF V600E/K-mutant melanom som behandles med opptil 12 måneders adjuvant dabrafenib pluss trametinib. Begge legemidlene ble midlertidig avbrutt ved feber (temperatur 38°C) eller ved mistanke om tilbakevendende feber. Behandlingen ble gjenopptatt med samme dose når pasientene var symptomfrie i 24 timer. Primærendepunktet var sammensatt forekomst av alvorlig feber (grad 3/4), innleggelse på sykehus på grunn av feber eller permanent avbrudd av behandlingen på grunn av feber, sammenlignet med historisk COMBI-AD-kontroll (20,0 %; 95% konfidensintervall [KI], 16,3 %, 24,1 %).1,3

Resultater: Ved dataavslutning (5. oktober 2020) oppnådde COMBI-APlus sitt primære endepunkt med en signifikant forbedring i den sammensatte forekomsten av feber (8,0 % [95 % KI, 5,9 %, 10,6 %]), med en forekomst på 3,8 % for alvorlig feber (grad 3/4), 4,3 % for sykehusinnleggelse på grunn av feber og 2,4 % for avbrudd av behandlingen på grunn av feber. Estimert tilbakefallsfri overlevelse etter 12 måneder var 91,8 % (95 % KI, 89,0 %, 93,9 %). De vanligste bivirkningene var sammenfallende med de i COMBI-AD, og 14,7 % av pasientene avsluttet behandlingen permanent på grunn av bivirkninger. Konklusjoner: Den tilpassede feberbehandlingsalgoritmen ser ut til å redusere forekomsten av alvorlige feberrelaterte hendelser, gjør det mulig for pasienter å håndtere feber hjemme og hjelper pasienter med å fortsette behandlingen.1,3

 

 

 

Referanser:

1. Atkinson V, Robert C, Grob J J et. al: Improved pyrexia-related outcomes associated with an adapted pyrexia adverse event management algorithm in patients treated with adjuvant dabrafenib plus trametinib: Primary results of COMBI-Aplus. European Journal of Cancer 163 (2022) 79e87
2. Tafinlar SPC avsnitt 5.1
3. Mekinist SPC avsnitt 5.1

 

 
NO240620_11213581
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request