Dette nettstedet er kun for helsepersonell

2021 ESC Guidelines anbefaler Entresto som 1 av 4 pilarer i behandling av HFrEF. Pasienter som allerede står på en ACE-hemmer/ARB og har symptomer anbefales å bytte til Entresto (sakubitril/vasartan). Bakgrunnen er PARADIGM-HF studien som viste 20 % risikoreduksjon for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse.1

 

Se animasjonsfilmen «optimalisere hjertesviktbehandlingen ved en sykehusinnleggelse» her:

 

 

NO2402013690

 

PARADIGM-HF er en dobbelt blindet studie som inkluderte 8442 hjertesviktpasienter der Entresto ble sammenlignet med enalapril. Studien ble stoppet tidlig pga. en overbevisende positiv effekt til fordel for Entresto.2

Primærendepunkt: Kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse.

                        

De mest vanlige rapporterte bivirkningene under behandling med Entresto var hypotensjon, redusert nyrefunksjon og hyperkalemi.2

 

 

PIONEER-HF studien undersøkte effekt og sikkerhet av Entresto sammenlignet med enalapril hos pasienter innlagt med dekompensert hjertesvikt.

Studien var en multisenter, randomisert, dobbeltblindet og aktiv kontrollert studie som inkluderte 881 pasienter.

Primærendepunkt: Reduksjon i NT-proBNP etter 8 uker.3

 

(HR = 0,71 (95 % CI 0,63 - 0,80), P < 0,001)3

Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene på de prespesifiserte sikkerhetsparameterne.3

 

 

TRANSITION-studien undersøkte tolerabilitet ved tidlig oppstart av Entresto hos pasienter innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt sammenlignet med oppstart rett etter utskrivelse. 

I studien fikk alle Entresto og randomiseringen 1:1 gjaldt oppstart før eller etter utskrivelse. Pasientene ble stratifisert på bakgrunn av eventuell tidligere bruk av RAS-hemmer.

Primære endepunktet var andel pasienter som oppnådde måldosen, 97 mg/103 mg x 2, etter 10 uker.4

 

 

Majoriteten startet med laveste dose 24 mg/26 mg og rundt halvparten oppnådde måldosen 97 mg/103 mg etter 10 uker. Det var ingen forskjell mellom gruppene på andelen som oppnådde måldosen (RRR = 0,90 (95 % CI 0,79 - 1,02), P = 0,099).4

Høyere systolisk blodtrykk og bevart nyrefunksjon var sterkt korrelert med oppnåelse av måldosen. Insidens av hypotensjon, hyperkalemi og redusert nyrefunksjon var henholdsvis 11,1 %, 11,3 % og 4,1 %. Dette samsvarer med det man så i PARADIGM-HF studien, som hadde lengre oppfølgingsperiode.4

 

Oppsummering:

Resultatene fra PIONEER-HF og TRANSITION støtter oppstart av Entresto hos pasienter med HFrEF som er stabilisert etter et akutt hjertesvikt. Studiene komplementerer PARADIGM-HF studien og gir viktig tilleggsdokumentasjon om bruk av Entresto i klinisk praksis.

 

Vil du vite mer om oppstart av Entresto? Se foredrag med Peder Myhre, overlege på kardiologisk avdeling ved Ahus her

 

Sikkerhetsinformasjon:

Behandlingen skal ikke initieres hos pasienter med serumkalium > 5,4 mmol/l eller med SBP < 100 mmHG.

Entresto bør ikke gis i kombinasjon med en ACE-hemmer eller en ARB. På grunn av økt risiko for angioødem når det brukes sammen med en ACE-hemmer, må behandlingen med Entresto ikke startes opp før minst 36 timer etter seponering av behandlingen med ACE-hemmer.

De hyppigst rapporterte bivirkningene under behandling var hypotensjon, hyperkalemi og nedsatt nyrefunksjon.

Refusjonsberettiget bruk se www.legemiddelsok.no

 


 

Referanser
1. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
2. McMurray JJ, Packer M, Desai AS, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med 2014;371:993-1004.
3. Velazquez EJ, Morrow DA, DeVore AD, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. N Engl J Med 2019;380:539-548
4. Wachter R, Senni M, Belolavek J, et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. Eur J of Heart Fail 2019;21:998-1007.
5. ENTRESTO SPC
NO2312215964
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request