Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Dosering

Anbefalt startdose er en tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dose bør dobles i løpet av 2-4 uker til måldosen med en tablett på 97 mg/103 mg to ganger daglig, etter hva pasienten tolererer.

Alternativ startdose er en tablett med 24 mg/26 mg 2 ganger daglig.

Bør vurderes hos pasienter med:

 • SBP 100 til 110 mmHg
 • Moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30 - 60 ml/min/1,73 m2)
 • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/min/1,73 m2)
 • Moderat nedsatt leverfunksjon eller med ASAT/ALAT-verdier over det dobbelte av øvre grense i normalområdet
 • Lav dose ACE-hemmer eller en ARB eller som ikke tar disse legemidlene

 

 
Doseringsguiden er laget av Novartis på bakgrunn av Entresto SPC pkt 4.2

På grunn av risikoen for angioødem ved samtidig bruk av Entresto og ACE-hemmer, skal ikke behandlingen påbegynnes før tidligst 36 timer etter at behandlingen med ACE-hemmer er avsluttet. 

 

Vil du vite mer om oppstart av Entresto? Se webinar om optimalisering av behandling under en hjertesviktinnleggelse 

 

Kontraindikasjon

 • Overfølsomhet overfor virkestoffene eller overfor noen av hjelpestoffene
 • Samtidig bruk av ACE-hemmer
 • Kjent angioødem i anamnesen
 • Ved alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose eller kolestase (Child-Pugh klasse C)
 • Ved samtidig bruk av legemidler som inneholder aliskiren

 

Klikk her for å lese mer om effekt og sikkerhet av Entresto

 

 

Referanser:
 1. McDonagh T.A., Metra M., Adamo M., et al. 2021 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Eur Heart J 2021;42(36):3599-3726, https://doi.org/10.1093/eurheartj/ehab368
 2. ENTRESTO SPC 11.09.2023 pkt 4.2 Dosering og administrasjonsmåte
 3. ENTRESTO SPC 11.09.2022 pkt 4.3 Kontraindikasjon

 

NO2310190119
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request