Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Bedre overlevelse sammenlignet med enalapril1

 

Klinisk effekt

PARADIGM - HF, fase 3-studie, randomiserte 8442 pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon i NYHA klasse II-IV, enten til behandling med Entresto eller enalapril.

Resultater fra studien til fordel for Entresto:

  • 20 %* risikoreduksjon for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse grunnet hjertesvikt sammenlignet med enalapril
  • 16 %** risikoreduksjon i total dødelighet
  • 21 %*** risikoreduksjon  for ny innleggelse grunnet hjertesvikt

 

Klikk her for å lese mer om PARADIGM - HF

 

TITRATION-HF, 12-ukers studie på sikkerhet og tolerabilitet, som inkluderte 538 pasienter med kronisk hjertesvikt (NYHA klasse II-IV) og redusert ejeksjonsfraksjon.

Resultatene viste:

  • 76 % av pasientene oppnådde måldose daglig uten avbrytelse eller nedtitrering av dosen over 12 uker

 

 

Sikkerhetsinformasjon

Behandlingen skal ikke initieres ved:

  • serumkaliumnivå > 5,4 mmol/l
  • SBP < 100 mmHg
  • Ved samtidig bruk av ACE-hemmer eller en ARB, på grunn av økt risiko for angioødem.

 

Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk [SBP] 95mmHg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt) anbefales justering av samtidige brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av Entresto.

Har pasienten nedsatt væskevolum, f.eks. på grunn av behandling med diuretika, saltfattig diett, diare eller oppkast, bør hypovolemi/hyponatremi korrigeres før oppstart med Entresto. En slik korrigering må midlertid veies opp mot risikoen for «volume overload».

Ved terminal nyresykdom finnes ingen erfaringer og bruk av Entresto anbefales ikke.

Klikk her for å lese mer om pris og refusjon

 

* HR 0.80 (95 % CI, 0.71 - 0.09) P <0.001
** HR 0.84 (95 % CI, 0.76 - 0.93) P <0.001
*** HR 0.79 (95 % CI, 0.71 - 0.89) P <0.001

 

 

Referanser:
  1. ENTRESTO SPC 11.09.2023 pkt 5.1 Farmakodynamiske egenskaper
  2. ENTRESTO SPC 11.09.2023 pkt 4.2 Dosering og administrasjonsmåte
  3. ENTRESTO SPC 11.09.2023 pkt 4.4 Advarsler og forsiktighetsregler

 

 

NO2310190119
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request