Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Entresto gir en større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril hos pasienter innlagt på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt.1

 

PIONEER-HF undersøkte effekt og sikkerhet av Entresto sammenlignet med enalapril hos pasienter med hjertesvikt som var innlagt på sykehus på grunn av akutt dekompensert hjertesvikt. Entresto ga signifikant større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril.1

 

METODE

PIONEER-HF var en multisenter, randomisert, dobbeltblindet og aktiv kontrollert studie som inkluderte 881 pasienter, hvor 440 pasienter fikk Entresto og 441 fikk enalapril.

  • Primærendepunkt: Endring i NT-proBNP konsentrasjon fra baseline til uke 4 og 8.
  • Sikkerhetsparametere: Forverring av nyrefunksjon, hyperkalemi, symtomatisk hypotensjon og angioødem

 

Pasientene skulle være over 18 år, ha redusert ejeksjonsfraksjon ≤ 40%, NT-proBNP ≥1600pg/ml, eller BNP ≥ 400pg/ml og primær diagnose akutt dekompensert hjertesvikt med tegn og symptomer på væskeansamlinger i kroppen. Pasientene ble inkludert innenfor 24 timer og opp til 10 dager etter sykehusinnleggelse, og de skulle være inneliggende for å bli inkludert. I tillegg skulle pasientene være hemodynamisk stabile før de ble randomisert.  

 

RESULTAT

NT-proBNP ble redusert i begge gruppene, men behandlingen med Entresto viste en signifikant høyere prosentvis reduksjon av nivåene av NT-proBNP sammenlignet med enalapril etter 8 uker ( -46,7 % vs -25,3 %, 0.71; 95% CI, 0.63 – 0.81)

Forskjellen mellom gruppene viste seg allerede etter 1 uke (0.76; 95% CI, 0.69-0.85).

 

SIKKERHET

Det var ingen signifikant forskjell mellom Entresto og enalapril i forverring av nyrefunksjon, hyperkalemi, symptomatisk hypotensjon eller angioødem.

 

*Worsening renal function was defined by an increase in the serum creatinine concentration of 0.5 mg per deciliter or more (≥44 μmol per liter) and a decrease in the estimated glomerular filtration rate of 25% or more.
Figur laget av Novartis basert på referanse, Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48

 


 
Referanser:
1. Velazquez EJ, et al. Angiotensin–Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019;380:539-48

 

Subanalyse:

 

 

Entresto gir en signifikant høyere reduksjon av NT-proBNP sammenlignet med enalapril hos pasienter innlagt for akutt dekompensert hjertesvikt, uavhengig av om pasienten hadde forverret HFrEF eller var ny-diagnostisert, og om pasienten tidligere var behandlet med ACE-hemmer/ARB eller ikke.

 

PARADIGM-HF inkluderte utelukkende polikliniske pasienter med HFrEF hvor det ble gjennomført en sekvensiell enkeltblindet run-in-periode før pasientene ble randomisert. PARADIGM-HF ekskluderte inneliggende pasienter, nyoppdaget hjertesvikt og pasienter som ikke hadde forsøkt ACE-hemmer eller som stod på lav dose ACE-hemmer eller ARB.2 PIONEER-HF ble designet for å se nærmere på effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter innlagt på grunn av en akutt dekompensert hjertesvikt.3

 

En subanalyse av PIONEER-HF undersøkte om tidligere hjertesvikt og behandling med ACE-hemmer/ARB kunne påvirke endringene i NT-proBNP. For å se nærmere på dette ble Entresto sammenlignet med enalapril i følgende predefinert undergrupper:

  • pasienter med nyoppdaget hjertesvikt vs. en forverring av eksisterende hjertesvikt
  • pasienter som ble behandlet med ACE-hemmer/ARB fra før vs. pasienter som ikke ble behandlet med ACE-hemmer/ARB fra før

Ved inkludering hadde 303 (34 %) pasienter nyoppdaget HFrEF, 576 (66 %) pasienter hadde forverret kronisk HFrEF, 422 (48 %) pasienter stod på ACE-hemmer/ARB og 459 (52 %) mottok ikke behandling med ACE-hemmer/ARB.

 

Resultat:

Entresto viste en signifikant større reduksjon i NT-proBNP i alle de 4 predefinert subgruppene sammenlignet med enalapril.1 Se figur 1 for detaljer om NT-proBNP-nivåer. 

 

Endring i NT-proBNP-konsentrasjon i henhold til tidligere hjertesvikt-historikk og behandlingsstatus.
 

Forkortelser: ACE = angiotensinkonverterende enzym; ARB = angiotensinreseptorblokker; HF = hjertesvikt; NT-proBNP = N-terminal pro–B-type natriuretisk peptid. Tilpasset fra Ambrosy AP et al, 2020, Central Illustration B.1

 

Analysen viste at pasienter som fikk Entresto i både gruppen nyoppdaget hjertesvikt og forverring av hjertesvikt, hadde en signifikant lavere insidens av kardiovaskulær død og reinnleggelse enn de som fikk enalapril. En liknende trend ble observert for pasienter som ikke stod på ACE-hemmer/ARB fra før, men dette oppnådde ikke statistisk signifikans.1

 

Sikkerhet

Sikkerhetsprofilen var tilsvarende for sakubitril/valsartan og enalapril i alle 4 subgrupper.1 Se tabell for detaljer.

 

 

Sikkerhetsdata etter tidligere hjertesvikt historikk (øvre del) og etter tidligere behandling (nedre del)

Forkortelser: ACE = angiotensinkonverterende enzym; ARB = angiotensinreseptorblokker; CI = konfidensintervall; RR = relativ risiko. Tilpasset fra Ambrosy AP et al, 2020, tabellene 2 og 3.1

 

Konklusjon:

Sammen med funn fra PARADIGM-HF studien støtter disse dataene effekt og sikkerhet ved bruk av Entresto hos pasienter med HFrEF, uavhengig av pasientens kliniske tilstand (inneliggende vs. polikliniske pasienter), hjertesvikt historikk (nyoppdaget vs. forverring av hjertesvikt) og tidligere behandling med RAAS- blokade (ACE-hemmer/ARB vs. ikke ACE-hemmer/ARB).1

 


 
Referanser
1. Ambrosy AP et al. Angiotensin Receptor-Neprilysin Inhibition Based on History of Heart Failure and Use of Renin-Angiotensin System Antagonists. J Am Coll Cardiol. 2020 Sep 1;76(9):1034-1048.
2. McMurray JJ et al. Dual angiotensin receptor and neprilysin inhibition as an alternative to angiotensin-converting enzyme inhibition in patients with chronic systolic heart failure: rationale for and design of the Prospective comparison of ARNI with ACEI to Determine Impact on Global Mortality and morbidity in Heart Failure trial (PARADIGM-HF). Eur J Heart Fail 2013;15:1062–73
3. Velazquez EJ et al. Rationale and design of the comParIson Of sacubitril/valsartaN versus Enalapril on Effect on nt-pRo-bnp in patients stabilized from an acute Heart Failure episode (PIONEER-HF) trial. Am Heart J. 2018 Apr;198:145-151.
4. Velazquez EJ et al. Angiotensin-Neprilysin Inhibition in Acute Decompensated Heart Failure. N Engl J Med. 2019 Feb 7;380(6):539-548.
5. Morrow DA et al. Clinical Outcomes in Patients With Acute Decompensated Heart Failure Randomly Assigned to Sacubitril/Valsartan or Enalapril in the PIONEER-HF Trial. Circulation. 2019 May 7;139(19):2285-2288.
NO2303316176
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request