Dette nettstedet er kun for helsepersonell

MS koster samfunnet 12 mrd. kr årlig 

Dagens behandlingsmuligheter for MS er blitt mye bedre sammenlignet med for et tiår siden, men fremdeles er det store samfunnsøkonomiske og personlige kostnader forbundet med MS. En ny rapport på bestilling fra MS-forbundet utført av konsulenthuset Menon Economics (les rapporten her) viser at samfunnet taper om lag 12 mrd. kr årlig som følge av sykdomsbyrde, offentlig og privat ressursbruk og produksjonstap (Figur A). 

 

A graph with text and numbers

Description automatically generated with medium confidence

Figur 1: Med tillatelse fra Menon Economics, figur A lånt fra rapporten Samfunnsøkonomiske konsekvenser av Multippel Sklerose 

 

Tidlig oppstart på høyeffektiv behandling kan bidra til å redusere sykdomsbyrden og spare samfunnet for ressurser ved at flere kan stå i arbeid lenger. De nasjonale faglige MS-retningslinjene anbefaler oppstart av høyeffektiv behandling innen 21 dager fra diagnosen er stilt (sterk anbefaling). En av de viktigste kvalitetsindikatorene i MS-registeret måler nettopp tid fra diagnose til behandlingsstart Sykdomsmodulerende legemiddelbehandling - Helsedirektoratet. Menon-rapporten fant at felles for de som rapporterte at de fungerte bra i jobb og hverdagen, var at de var unge og hadde startet tidlig på høyeffektiv behandling. Menon-rapporten baserer seg på en rekke ulike kilder, både tilgjengelig litteratur og statistikk, samt dybdeintervjuer med både pasienter, pårørende og klinikere og et bredt fagmiljø. 

Figur 3.1.4. hentet fra årsrapporten fra MS-registeret illustrer tydelig at en andel pasienter fremdeles starter opp høyeffektiv behandling for sent. 

 


Figur 2: Hentet fra Årsrapporten 2022 med tillatelse fra Norsk MS-register.

▼Kesimpta® er eneste godkjente anti-CD20-behandling for RMS  og er innvilget finansiering av Beslutningsforum med tilgang for norske pasienter fra 1.april 2023. ▼Kesimpta® er godkjent for hele RMS-populasjonen, der annen rimeligere anti-CD20-behandling er vurdert uegnet (anbudsanbefalinger).  

▼Kesimpta® kan bidra til at flere pasienter får startet opp høyeffektiv behandling innenfor den anbefalte tiden, jf. nasjonale behandlingretningslinjer. Det er opp til behandlende kliniker, i samråd med pasienten, å vurdere hva som er optimal behandling for den enkelte. 


Referanse: 
  1. Skogli, A. E., Halvorsen, C., Lønstad, C., Vinter, C., Hole, I. N., & Stokke, O. M. (2023). Samfunnsøkonomiske konsekvenser av multippel sklerose (Rapport nr. 78/2023) [Internett]. Menon Economics. Tilgjengelig fra: https://www.menon.no/wp-content/uploads/2023-78-Samfunnsokonomiske-konsekvenser-av-multippel-sklerose.pdf 
  1. Helsedirektoratet. Nasjonalfaglig retningslinje: Multippel sklerose. Sykdomsmodulerende legemiddelbehandling [Internett] . Tilgjengelig fra: https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/multippel-sklerose/sykdomsmodulerende-legemiddelbehandling (hentet 31. oktober 2023) 
  1. Aarseth J.H., Smedal T., Skår AB., Henriksen H. og Wergeland S. Norsk multippel sklerose register og biobank: Årsrapport 2022 med plan for forbedringstiltak for 2023 [Internett]. Helse Bergen, Haukeland universitetssjukehus . Tilgjengelig fra: https://helse-bergen.no/norsk-ms-register-og-biobank/arsrapport (hentet 31.oktober 2023) 
  1. Sykehusinnkjøp.  Helseforetakenes avtaler for legemidler til behandling av MS. Ref.: 2305 MS/2233 S1P/2305c dmf 1. mai 2023. Tilgjengelig fra: https://www.sykehusinnkjop.no/4a77df/siteassets/avtaledokumenter/avtaler... (hentet 31.oktober 2023) 
  1. Direktoratet for medisinske produkter. Kesimpta® (ofatumumab) – preparatomtale (SmPC) [Internett]. Oslo: Direktoratet for medisinske produkter Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=4a4e4994-df65-4fd0-ac38-40d47d350fa3&searchquery=ofatumumab&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0 

 

NO2311070878
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request