ASCLEPIOS I og II (NCT02792218 and NCT02792231) er to identisk designet, dobbeltblindet, dobbel-dummy, randomiserte, fleksibel varighet (opptil 30 måneder), parallellgruppe, aktiv-komparator, multisenter fase 3 studier (ASCLEPIOS I og II).1,2,3  

Hensikten med studiene var å evaluere sikkerheten og effekten av Keismpta 20mg månedlig subkutan injeksjoner mot teriflunomide (Aubagio®) 14mg tablett en gang om dagen hos voksne med bekreftet diagnose av relapserende multippel sklerose (RMS) (Figur 1).1 Pasientene ble randomisert til to dobbelt-dummy subkutan injeksjon med Kesimpta® (20mg hver fjerde uke) eller oral teriflunomid (14mg daglig) opptil 30 måneder. Pasientene fikk også matchende placebo som tilsvarte den andre behandlingsarmen for å sikre blinding (double-dummy-design).1,4

Fase 3 ASCLEPIOS I og II studiene var to identisk designet, dobbeltblindete, dobbel-dummy, aktiv-komparator, parallellgruppe, multisenter, adaptive designet med fleksibel varighet (maksimal varighet opp til 30 måneder), se figur 1.

Figur 1: Studiedesign av fase 3 ASCLEPIOS I & II studiene. Pasientene ble randomisert to dobbelt-dummy subkutan ofatumumab (20mg hver 4.uke) eller oral teriflunomid (14mg daglig) opptil 30 måneder. Pasientene mottok 20mg ofatumumab subkutane injeksjoner på dag 1, 7 og 14 (initial dosering), og hver fjerde uke fra uke 4 (påfølgende dosering). Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1
 
Referanser 
1. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, et al.; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246. 
2. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02792218 (ASCLEPIOS I). . Tilgjengelig fra: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02792231
3. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02792231 (ASCLEPIOS II). . Tilgjengelig fra: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02792231
4. Statens legemiddelverk. Kesimpta® (ofatumumab) – preparatomtale (SPC) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; . Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=0143535b-bfd3-4430-876d-305a6512a2df&searchquery=Kesimpta®&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Ikk;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
 

Det primære endepunktet på begge studiene var å demonstrere at Kesimpta® er bedre enn teriflunomid i å redusere frekvensen av bekreftete attakker, vurdert som årlig attakkrate [annualized relapse rates (ARR)] hos pasienter behandlet opptil 30 måneder.

Viktige MR endepunkt var gadoliniumforsterkende (Gd+1) lesjoner og årlig rate av nye eller forstørrede T2 lesjoner. Et viktig klinisk endepunkt var reduksjon av risiko for 3 måneders bekreftet sykdomsprogresjon (3 m CDP). Behandlingsvarighet varierte basert på kriteriene for å avslutte studien. Maksimal varighet var 120 uker, median varighet var 85 uker.1

Sikkerhet og farmakokinetiske egenskaper av Kesimpta® ble også målt gjennom hele behandlingsperioden.2,3

 

Referanser 
1. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, et al.; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246. 
2. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02792218 (ASCLEPIOS I). . Tilgjengelig fra: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02792218
3. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02792231 (ASCLEPIOS II). . Tilgjengelig fra: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02792231

Begge ASCLEPIOS-studiene1  randomiserte 1881 pasienter (ASCLEPIOS I, N=927; ASCLEPIOS II, N=954) med relapserende multippel sklerose (RMS) på mellom 18 og 55 år (EDSS: 0 til 5,5) (tabell 1). Median oppfølgingstid i begge studiene var på 1,6 år. Omtrent 40% av pasientene var behandlingsnaïve. Pasientene i begge studiene var i snitt 38 år og gjennomsnittlig tid med MS siden første symptom var ca. 8 år Gjennomsnittlig EDSS var 2,9. I begge studiene var de fleste pasientene i stand til selv å administerere Kesimpta® alene hjemme etter at de første dosene ble administrert under oppsyn av helsepersonell. Etter fjerde injeksjon, så administrerte i snitt 74,4% av pasientene Kesimpta® hjemme i ASCLEPIOS I og II-studiene.

Tabell 1: Baseline karakteristika i ASCLEPIOS I & II. Tabell utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

Referanser 
1. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, et al.; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246. 

ASCLEPIOS I & II studiene undersøkte effekten av ofatumumab (Kesimpta®) mot  teriflunomid (Aubagio®): Endepunktene i studien: Årlig attakkrate (primære endepunkt) - MR endepunkter - Bekreftet sykdomsforverring etter 3 og 6 måneder - Neurofilament light chain (NfL) 

Attakker har en betydelig negativ innvirkning på pasientenes daglige aktiviteter og liv.1 Hyppige attakker tidlig i sykdomsforløpet er assosiert med langvarig sykdomsprogresjon.2

Resultatene demonstrerte at Kesimpta® hadde en reduksjon på årlig attakkrate på 50,5% i ASCLEPIOS I og 58,5% i ASCLEPIOS II, sammenlignet med teriflunomid behandlete pasienter (Figur 3).

Figur 3: Kesimpta® demonstrerte en signifikant reduksjon i årlig attakkrate (ARR) versus teriflunomid. Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.3
Referanser 
1. Nickerson M, Cofield SS, Tyry T, Salter AR, Cutter GR, Marrie RA. Impact of multiple sclerosis relapse: The NARCOMS participant perspective. Mult Scler Relat Disord. 2015 May;4(3):234-40. doi: 10.1016/j.msard.2015.03.005. 
2. Scalfari A, Neuhaus A, Degenhardt A, Rice GP, Muraro PA, Daumer M, Ebers GC. The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study 10: relapses and long-term disability. Brain. 2010 Jul;133(Pt 7):1914-29. doi: 10.1093/brain/awq118. 
3. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, Comi G, et al.; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246.

Kesimpta® viste også signifikant reduksjon i antall gadolinium gadoliniumforsterkende T1 vektede lesjoner med 98% reduksjon i ASCLEPIOS I og 94% reduksjon i ASCLEPIOS II (Figur 4).

Figur 4: Kesimpta® demonstrerte en signifikant reduksjon i antall gadoliniumforsterkende T1-lesjoner (Gd+) versus teriflunomid. Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

 

Kesimpta® reduserte nye eller forstørrede T2 lesjoner med 82% i ASCLEPIOS I og 85% i ASCLEPIOS II (figur 5).

Figur 5: Kesimpta® demonstrerte en signifikant reduksjon i nye eller forstørrede T2-lesjoner versus teriflunomid. Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

Referanser 
1. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, et al.; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246

Det var ingen forskjell i tap av hjernevolum fra baseline mellom de to aktive behandlingene Kesimpta® og teriflunomid (figur 6).1

Tidligere har tap av hjernevolum (hjerneatrofi) blitt sett på som et tegn på langt fremskredet MS-sykdom, men har i senere tid vist at inntreffer allerede fra tidlig stadium av MS-sykdommen. Det er funnet sammenheng mellom hjerneatrofi og graden av symptomer ved MS.2

 

Figur 6: Det var ingen signifikant endring i graden av hjernevolumatrofi mellom behandlingsgruppene.

Referanser:
1. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, et al.; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246.
2. University of California, San Francisco MS-EPIC Team, Cree BAC, Hollenbach JA, Bove R, et al. Silent progression in disease activity-free relapsing multiple sclerosis. Ann Neurol. 2019 May;85(5):653-666. doi: 10.1002/ana.25463. 

Resultatene viste en relativ risikoreduksjon på mer enn 30% på 3 og 6-måneders bekreftet sykdomsforverring sammenlignet med teriflunomid (Figur 7). Forsinket progresjon kan øke tiden pasienter er i stand til å fortsette å delta i arbeidslivet og klare seg selv.1

Figur 7: Kesimpta® demonstrerte en signifikant reduksjon i tre- og seksmåneders bekreftet sykdomsprogresjon [Confirmed Disability Worsening (CDW)]. Dataene er fra forhåndsspesifisert samlet analyse fra begge studiene. Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.2

Referanser:
1. Kobelt G, Thompson A, Berg J, Gannedahl M, Eriksson J; MSCOI Study Group; European Multiple Sclerosis Platform. New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe. Mult Scler. 2017 Jul;23(8):1123-1136. doi: 10.1177/1352458517694432. 
2. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, et al.; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246.

Nevrofilamenter er en biomarkør for nevroaksonal skade, som starter ved sykdomsdebut og er en konsekvens av betennelse i sentralnervesystemet.1

Ved første måling ved 3. til og med 24. måned så var det en signifikant og konsistent reduksjon i serum nevrofilament (NfL) nivå for ofatumumab-behandlede pasienter sammenlignet med teriflunomid-behandlede pasienter (figur 8).2

Figur 8: Kesimpta® demonstrerte en signifikant, tidlig og konsistent reduksjon i serum nevrofilament fra første måling ved 3. måned. Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.2

Referanser 
1. Disanto G, Barro C, Benkert P, Naegelin Y, Schädelin S, Giardiello A, Zecca C, Blennow K, Zetterberg H, Leppert D, Kappos L, Gobbi C, Kuhle J; Swiss Multiple Sclerosis Cohort Study Group. Serum Neurofilament light: A biomarker of neuronal damage in multiple sclerosis. Ann Neurol. 2017 Jun;81(6):857-870. doi: 10.1002/ana.24954. 
2. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, Comi G, Correale J, Coyle PK, Cross AH, de Seze J, Leppert D, Montalban X, Selmaj K, Wiendl H, Kerloeguen C, Willi R, Li B, Kakarieka A, Tomic D, Goodyear A, Pingili R, Häring DA, Ramanathan K, Merschhemke M, Kappos L; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246.
ASCLEPIOS I/II
NO2209290884
Rating: 
No votes yet
NO2211228996
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers