Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Følgende pasienter kan få stønad etter individuell søknad til Aimovig som profylakse mot migrene i henhold til blåreseptforskriften § 3:

 

Kronisk migrene som definert i ICHD-31

Minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 er migrenedager

Krav om tidligere forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser2. Søknaden må inneholde informasjon om hvilken forebyggende behandling legemidler som er benyttet tidligere. Pasienter med medikamentoverforbrukshodepine (MOH) skal ha gjennomført medikamentavvenning. Dette skal dokumenteres i søknaden.

Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen.

 

1Søknad fra spesialist i nevrologi eller en lege ved tilsvarende sykehusavdeling
2Legemiddelklasser:
Betablokker med ATC-kode C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol) eller C07AA05 (propranolol)
Angiotensin II-reseptorantagonist med ATC-kode C09CA06 (kandesartan) 
ACE-hemmer med ATC-kode C09AA03 (lisinopril)
Kalsiumkanalblokker med ATC-kode N07CA03 (flunarizin)
Antiepileptika med ATC-kode N03AG01 (valproat) eller N03AX11 (topiramat) 
Antidepressiva med ATC-kode N06AA09 (amitriptylin) eller N06AX16 (venlafaksin) 
Sentraltvirkende antiadrenergikum med ATC-kode N02CX02 (klonidin)
Perifert virkende muskelrelakserende med ATC-kode M03AX01 (botulinumtoksin A)

 

Vedtak:

Vedtaket blir tidsbegrenset til ett år fra søknadsdatoen. Skal behandlingen fortsette etter dette, må det søkes på nytt for å få dekket behandlingen på blå resept.

Vedtak fattet før 22. oktober 2020, er ikke tidsbegrenset, og vil fortsatt være gyldige.

Hvem kan søke:
Spesialist i nevrologi eller en lege ved et offentlig sykehus kan søke om stønad. I tillegg kan spesialist i barnesykdommer søke for barn under 18 år.
Du søker om individuell stønad til legemidler og næringsmidler på blå resept i tjenesteportalen for helseaktører. Fra 1. mai 2021 er dette det eneste gyldige søknadsformatet. Søknadsprosessen er enkel, med god veiledning og umiddelbart svar på om søknaden er innvilget, avslått eller sendt til manuell behandling hos Helfo.

 

For ytterligere informasjon til Helfo og Legemiddelverket:

Helfo: https://www.helfo.no/regelverk/individuell-stonad-til-aimovig-erenumab

SLV: https://legemiddelverket.no/nyheter/ny-migrenemedisin-far-offentlig-finansiering#hvordan-er-offentlig-finansiering-av-aimovig-i-andre-land?

NO2309278286
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request