Bakgrunn

Hjertesvikt er en av de vanligste årsakene til sykehusinnleggelse for pasienter eldre enn 65 år i vestlige land.2 Studier på europeiske sykehus viser at nærmere 44% av hjertesviktpasientene reinnlegges uansett innleggelsesårsak.3 Akutt dekompensert hjertesvikt (eng.: ‘’acute heart failure’’, ADHF) er et klinisk syndrom med nye eller forverrete tegn og symptomer på hjertesvikt, forårsaket av strukturell eller funksjonell hjertesykdom.4 Akutt dekompensering av hjertesviktsykdommen betyr forverring av de typiske symptomer og tegn på hjertesvikt som dyspné (åndenød), fatigue (tretthet) og ødemer i underekstremitetene.4 Av pasienter som innlegges med akutt dekompensert hjertesvikt, vil rundt 25% reinnlegges innen 30 dager etter utskrivelse.5 Dødeligheten under denne 30-dagers perioden kan være på opptil 10%.5
PARADIGM-HF6 studien viste at ▼Entresto (sakubitril/valsartan) var mer effektiv en ACE-hemmeren enalapril til å redusere risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt hos pasienter med kronisk hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF).6 I PARADIGM-HF6 studien ble pasienter med akutt dekompansert hjertesvikt ekskludert.
I PIONEER-HF studien ble effekt og sikkerhet av Entresto vs. ACE-hemmeren enalapril undersøkt hos HFrEF-pasienter innlagt på sykehus, og som var hemodynamisk stabilisert etter en episode med akutt hjertesvikt.1

 

PIONEER-HF hovedresultater

 • Hospitaliserte HFrEF-pasienter som startet behandling med Entresto fikk en raskere og signifikant større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril.
 • Det var ingen signifikant forskjell mellom Entresto og enalapril på sikkerhets-parameterne symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyrekomplikasjoner og angioødem.

 

PIONEER-HF ta-med-hjem beskjed:

 • Pasienter med hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF) som blir innlagt på sykehuset for en episode med akutt dekompensert hjertesvikt har høy risiko for død og reinnleggelse på sykehus.7,8
 • PIONEER-HF studien støtter bruk av Entresto til behandling av HFrEF hos hospitaliserte pasienter som er stabilisert etter en akutt dekompensering.
 • Entresto var mer effektiv enn enalapril til å redusere NT-proBNP etter en episode med akutt hjertesvikt. Bivirkningsprofilen til Entresto var sammenliknbar med enalapril ved oppstart hos inneliggende HFrEF pasienter som var stabilisert etter en akutt dekompensering.
 • PIONEER-HF studien undersøkte effekt og sikkerhet i en bredere hjertesviktpopulasjon sammenlignet med PARADIGM-HF studien.6 Pasienter som ikke tidligere var behandlet med ACE-hemmer/angiotensinreseptorantagonist (ARB), pasienter med nylig diagnostisert (de novo) hjertesvikt og pasienter som ikke tolererte måldoser av studielegemidlene ble inkludert i studien.
 • PIONEER-HF studien komplementerer resultatene fra PARADIGM-HF studien på HFrEF pasienter utenfor sykehus.6PIONEER-HF studien gir dokumentasjon for bruk av Entresto også hos inneliggende HFrEF-pasienter.

 

Design PIONEER-HF:

 • PIONEER-HF er en amerikansk, multisenter, randomisert, dobbeltblindet, dobbelt dummy, parallell, aktiv kontrollert 8-ukers studie på 881 pasienter.
 • Pasientene ble randomisert 1:1 til Entresto og enalapril.
 • Pasientene som ble inkludert i studien skulle ha LVEF ≤ 40% i løpet av de siste 6 måneder. De skulle være hospitalisert for akutt dekompensert hjertesvikt og være hemodynamisk stabilisert under sykehusinnleggelsen. Hemodynamisk stabil ble definert som systolisk blodtrykk ≥ 100 mmHg de siste 6 timer, ingen symptomatisk hypotensjon, ingen økning i IV diuretika siste 6 timer, ingen IV vasodilator siste 6 timer og ingen IV inotroper siste 24 timer.
 • Behandling ble startet fra 48 timer til 5 dager etter sykehusinnleggelse.

 

Studiepopulasjon:

 • Pasientene i studiene hadde en gjennomsnittsalder på 61 år (standardavvik: 14).
 • Andel menn: 72,1% (n = 635); Andel kvinner: 35,9% (n = 316).
 • Median systolisk blodtrykk var 118 mmHg (interquartile range: 110 til 132).

 

Tegn og symptomer på hjertesvikt ved randomisering: 61,7% hadde perifere ødemer og 32.9% hadde knatrelyder over lungene, 34,4% hadde nydiagnostisert hjertesvikt og 52,1% hadde ikke tidligere blitt behandlet med ACE-hemmer/ARB.

 

Dosering

 • Startdose for Entresto var 24/26 mg eller 49/51 mg to ganger daglig. Måldose for Entresto var 97/103 mg to ganger daglig. Dosen skulle titreres opp basert på systolisk blodtrykk etter en algoritme definert i protokollen.
 • Startdose for enalapril var 2,5 mg eller 5 mg to ganger daglig. Måldose for enalapril var 10 mg to ganger daglig. Dosen skulle titreres opp basert på systolisk blodtrykk etter en algoritme definert i protokollen.

 

Hovedformål

 • Studere effekten av Entresto vs. enalapril på endringer i NT-proBNP.
 • Studere sikkerhet/toleranse for oppstart av Entresto versus enalapril hos inneliggende HFrEF- pasienter som var stabilisert etter en episode med akutt hjertesvikt.

 

Primært endepunkt

 • NT-proBNP forandring fra baseline til uke 4 og 8.

 

Sikkerhetsendepunkt

 • Nyrefunksjon, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, angioødem.

 

Resultat

 • Hovedfunnet (primære endepunkt) viste at NT-proBNP ble signifikant og betydelig raskere redusert hos gruppen som fikk Entresto sammenlignet med gruppen som fikk enalapril. Endringene var tydelige allerede etter 1 uke. Pasienter behandlet med Entresto hadde 29% større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril (Figur 1).
 • Primært endepunkt: Gjennomsnittlig reduksjon i NT-proBNP for Entresto vs. enalapril var -46,7% vs. -25,3%, hazard ratio [HR] 0,71, 95% konfidensintervall [KI] 0,63-0,81, P < 0,001.

 

Sikkerhet og toleranse mellom gruppene

 • Det var ingen signifikant forskjell mellom gruppene på de pre-definerte parameterne forverring av nyrefunksjon, hyperkalemi, symptomatisk hypotensjon og angioødem.
 • Ved uke 8 var 243 Entresto-pasienter (55,2%) og 268 enalapril-pasienter (60,8%) opptitrert til måldose.

Tabell laget av Novartis basert på referanse 1.

 

Eksporatorisk sammensatt endepunkt

Studien hadde også et pre-spesifisert utforskende sammensatt endepunkt bestående av død, re-hospitalisering for hjertesvikt, implantering av LVAD og venteliste for hjertetransplantasjon. Behandlingen med Entresto førte til en 46% relativ risikoreduksjon for det sammensatte endepunktet sammenlignet med enalapril [HR = 0,54; 95% KI 0,37-0,79, P = 0.001]. Number needed to treat (NNT) var 13 (absolutt risikoreduksjon enalapril vs Entresto: 16,8% vs. 9,3% = 7,5; 1/7,5 = 0,13). Det var effekten på re-hospitalisering på grunn av hjertesvikt og risiko for død som drev det sammensatte endepunktet.

Et eksploratorisk endepunkt er i hovedsak hypotesegenererende og må tolkes med forsiktighet. På grunn av kort studieperiode og relativt få pasienter er det vanskelig å trekke konklusjoner basert på funnene og de må sees i sammenheng med resultatene fra PARADIGM-HF studien.6

 

Referanser
 1. Velazquez, E. J., Morrow, D. A., DeVore, A. D. et al. Angiotensin–neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. New England Journal of Medicine, 2019, 380.6: 539-548
 2. Bui AL, Horwich TB, Fonarow GC. Epidemiology and risk profile of heart failure. Nat Rev Cardiol. 2011;8(1):30–41. doi: 10.1038/nrcardio.2010.165.
 3. Maggioni AP, Dahlström U, Filippatos G, Chioncel O, Crespo Leiro M, Drozdz J, et al. EURObservational Research Programme: regional differences and 1-year follow-up results of the Heart Failure Pilot Survey (ESC-HF Pilot). Eur J Heart Fail. 2013;15(7):808–17. doi: 10.1093/eurjhf/hft050.
 4. Ponikowski P, Voors AA, Anker SD, Bueno H, Cleland JGF, Coats AJS, et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC)Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J. 2016 14;37(27):2129–200. doi: 10.1093/eurheartj/ehw128.
 5. Greene SJ, Fonarow GC, Vaduganathan M, Khan SS, Butler J, Gheorghiade M. The vulnerable phase after hospitalization for heart failure. Nat Rev Cardiol. 2015;12(4):220–9. doi: 10.1038/nrcardio.2015.14.
 6. McMurray JJV, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. N Engl J Med. 2014;371(11):993–1004. doi: 10.1056/NEJMoa1409077.
 7. Dharmarajan K, Hsieh AF, Lin Z, Bueno H, Ross JS, Horwitz LI, et al. Diagnoses and timing of 30-day readmissions after hospitalization for heart failure, acute myocardial infarction, or pneumonia. JAMA. 2013;309(4):355–63. doi: 10.1001/ jama.2012.216476.
 8. Bueno H, Ross JS, Wang Y, Chen J, Vidán MT, Normand S-LT, et al. Trends in length of stay and short-term outcomes among Medicare patients hospitalized for heart failure, 1993-2006. JAMA. 2010;303(21):2141–7. doi: 10.1001/jama.2010.748.
NO2004211122
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers