Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Om Xolair®

 

Xolair er et rekombinant DNA-derivert humanisert monoklonalt antistoff som i internasjonale retningslinjer anbefales ved behandling av kronisk spontan urtikaria når antihistamin ikke har tilfredsstillende effekt.1 


  

Indikasjon 

Xolair er indisert som tilleggsbehandling ved kronisk spontan urtikaria hos voksne og ungdommer (fra 12 års alder) som har utilfredsstillende effekt av antihistamin H1-behandling.1 Det har vist seg at opptil 50 % av pasientene med kronisk spontan urtikaria har utilfredsstillende effekt av H1-antihistamin ved anbefalt dose.2,3  
  

Virkestoff og virkningsmekanisme: omalizumab 

Omalizumab er et rekombinant DNA-derivert humanisert monoklonalt antistoff som bindes til IgE og reduserer nivået av fritt IgE. Det fører til at IgE-reseptorene (FcεRI) på cellene nedreguleres. Dette har vist seg å lindre symptomene ved kronisk spontan urtikaria.

I kliniske studier med pasienter med kronisk spontan urtikaria ble det observert maksimal reduksjon av fritt IgE tre dager etter den første subkutane dosen. Etter gjentatt dosering én gang hver fjerde uke var serumnivået av fritt IgE før injeksjon fortsatt stabilt mellom 12 og 24 ukers behandling. Når administrasjon av Xolair ble utsatt, økte nivået av fritt IgE i løpet av en 16 ukers behandlingsfri oppfølgingsperiode til nivået som var målt før behandlingen.
  

Effekt og sikkerhet av Xolair® 

Signifikant forbedring av kløe og vabler1,4 
44% av pasientene var helt frie for kløe og vabler (UAS7=0) etter 12 ukers behandling.1,4 
  
 

Bildet er tilpasset etter Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924-35 inkl. Supplementary Appendix. 

 

Økt livskvalitet

76% forbedring av livskvalitet (DLQI) etter 12 ukers behandling.

   
Bildet er tilpasset etter Maurer M, et al. N Engl J Med 2013;368:924-35 inkl Supplementary Appendix 

 

Sikkerhetsinformasjon 

Xolair er brukt i over 560 000 pasientår globalt. Xolair har en veldokumentert sikkerhetsprofil ved alvorlig allergisk astma, kronisk spontan urtikaria og kronisk rhinosinusitt med nasal polypose (CRSwNP).1 

  • I kliniske studier hos voksne og ungdom, 12 år og eldre, var hodepine og reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert smerte ved injeksjonsstedet, hevelse, erytem og kløe de mest vanlige rapporterte bivirkningene. I kliniske studier hos barn fra 6 til <12 år var hodepine, pyreksi samt smerter i øvre del av magen de mest vanlige rapporterte bivirkningene. De fleste av disse bivirkningene var av mild eller moderat alvorlighetsgrad.1 
  • Behandling med Xolair bør initieres av leger med erfaring i diagnose og behandling av alvorlig vedvarende astma, kronisk rhinosinusitt med nasal polypose (CRSwNP) eller kronisk spontan urtikaria.1 
  • Anbefalt dose ved kronisk spontan urtikaria er 300 mg som subkutan injeksjon med ferdigfylt sprøyte hver fjerde uke.1

 

Les mer om Xolair på felleskatalogen.no 

  

Referanser 
  1. Xolair SPC kap 1, 2, 4.1, 4,2, 4.4, 4,8, 5.1. 
  2. Maurer M, Weller K, Bindslev-Jensen C et al. Unmet clinical needs in chronic spontaneous urticaria. A GA2LEN task force report. Allergy 2011;66:317–330. 
  3. Weller K, Viehmann K, Bräutigam M et al. Management of chronic spontaneous urticaria in real life--in accordance with the guidelines? A cross-sectional physician-based survey study J Eur Acad Dermatol Venereol 2013;27:43-50. 
  4. Zuberbier T, Aberer W, Asero R et al. The EAACI/GA2LEN/EDF/WAO Guideline for the Definition, Classification, Diagnosis and Management of Urticaria. The 2017 Revision and Update’. 2018 May;73(5):1145–1146. https://doi.org/10.1111/all.13414. 
Rating: 
No votes yet
NO2311237170
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request