Dette nettstedet er kun for helsepersonell
Cosentyx (sekukinumab) er et fullstendig humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen til flere revmatologiske og dermatologiske sykdommer.

Cosentyx er godkjent til behandling av følgende sykdommer:

 • aksial spondyloartritt (axSpA), inkludert ankyloserende spondylitt (AS) og ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA)

 • psoriasisartritt

 • juvenil idiopatisk artritt (JIA), inkludert entesittrelatert artritt (ERA) og juvenil psoriasisartritt (JPsA) hos pasienter fra 6 år

 • plakkpsoriasis hos voksne, samt barn og unge fra 6 år

 • hidradenitis suppurativa (acne inversa)

Cosentyx er tilgjengelig i ferdigfylt sprøyte i 75 mg og 150 mg, og i ferdigfylt penn i 150 mg og 300 mg.

 

Effekten av Cosentyx ved plakkpsoriasis er studert i direkte sammenligningsstudier med to preparater med andre virkningsmekanismer, etanercept og ustekinumab. Cosentyx er mer effektiv til behandling av plakkpsoriasis enn både etanercept og ustekinumab.3,4 

Ved psoriasisartritt har Cosentyx vist seg å være effektiv som biologisk førstelinjebehandling, samt etter utilstrekkelig behandlingsrespons med TNF-α-hemmere. Ved behandling av pasienter med Cosentyx etter behandling med TNF-α-hemmer eller ved moderat til alvorlig psoriasis, er anbefalt dose 300 mg. For andre pasienter er anbefalt dose 150 mg.  Basert på respons kan dosen økes til 300 mg her også.

Doseringsintervallet er det samme for alle indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang ukentlig i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), fulgt av 1 dose én gang månedlig som vedlikeholdsdose.6 

Shape 

Ved psoriasisartritt har Cosentyx vist seg å være effektiv mot de plagene som er typiske for sykdommen1

 • leddinflammasjon 
 • smerter 
 • entesitter 
 • daktylitter 
 • psoriasisplakk 
 • neglepsoriasis 

  

Ved psoriasisartritt kan Cosentyx brukes både som monoterapi og i kombinasjon med metotreksat, ettersom man ikke har sett noen forskjell i effekt, verken på kort eller lang sikt.

Oppfølging i inntil 1 år har også vist en hemmende effekt på røntgenologisk progresjon av skader på ledd.2 

Shape 

Siden introduksjonen av TNF-α-hemmere for over tyve år siden, er Cosentyx det første godkjente biologiske legemidlet med en ny virkningsmekanisme ved behandling av aksial spondyloartritt. 

 

Ved aksial spondyloartritt har Cosentyx vist seg å gi en signifikant og vedvarende effekt på ulike mål på sykdomsaktivitet6 

 • pasientrapportert sykdomsaktivitet 
 • CRP (C-reaktivt protein)
 • tretthet 
 • fysisk funksjon 
 • bevegelighet 
 • livskvalitet 

 

Cosentyx har effekt både som biologisk førstelinjebehandling etter NSAID og hos pasienter som har hatt utilstrekkelig behandlingsrespons på TNFα-hemmere.

For både pasienter med ankyloserende spondylitt (AS) og ikke-radiografisk aksial spondyloartritt (nr-axSpA), skal Cosentyx gis i en dose på 150 mg. Doseringsintervallet er det samme for alle indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang ukentlig i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), fulgt av 1 dose én gang månedlig som vedlikeholdsdose. For AS kan dosen økes til 300 mg basert på klinisk respons. 

 

Sikkerhetsinformasjon 

Over 20 000 pasienter har blitt behandlet med Cosentyx i blindede og åpne kliniske studier ved forskjellige indikasjoner (plakkpsoriasis, psoriasisartritt, aksial spondyloartritt og andre autoimmune sykdommer), noe som tilsvarer 34 908 pasientår med eksponering. Av disse ble over 14 000 pasienter eksponert for Cosentyx i minst ett år. 

Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar mellom de ulike indikasjonene.  

Den vanligste bivirkningen er øvre luftveisinfeksjon. I tråd med virkningsmekanismen ble det observert en noe forhøyet doseavhengig insidens av lette til moderate infeksjoner med Candida albicans. Samtlige infeksjoner gikk tilbake spontant eller ved standardbehandling, under fortsatt behandling med Cosentyx.1,3,5,

Dersom pasienten har en alvorlig overfølsomhetsreaksjon overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene, eller en klinisk viktig, aktiv infeksjon, skal Cosentyx ikke brukes. Man bør også utvise forsiktighet hos pasienter med kroniske infeksjoner. Cosentyx bør ikke gis samtidig med levende vaksiner, og er ikke anbefalt hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom. 

 


Referanser 
 1. McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B et al. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in psoriatic arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial (FUTURE 2) Lancet. 2015 Sep 19;386(9999):1137-46; 
 2. van der Heijde D, Landewé RBMease PJ et al. Brief Report: Secukinumab Provides Significant and Sustained Inhibition of Joint Structural Damage in a Phase III Study of Active Psoriatic Arthritis, Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21 
 3. Langley RG, Elewski BELebwohl M et al. Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38. 
 4. Thaci D, Blauvelt AReich K et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial.. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9. 
 5. Baeten, D., Sieper J, Braun J et al. Secukinumab, an Interleukin-17A Inhibitor, in Ankylosing Spondylitis. N Engl J Med 2015;373:2534-48. 
 6. Cosentyx SPC kap. 5.1
 7. Felleskatalogen Cosentyx produktomtale https://www.felleskatalogen.no/medisin/cosentyx-novartis-592931 
 8. Zhang A, Kurtzman D, Perez-Chada L. (2018) Psoriatic arthritis and the dermatologist: An approach to screening and clinical evaluation. Clinics in dermatology, ISSN: 1879-1131, Vol: 36, Issue: 4, Page: 551-560. 
 9. Bakland G. Epidemiologiske forhold ved ankyloserende spondylitt. Norsk Epidemiologi. 2008;18 (1):10-3  
 10. Norsk helseinformatikk (2019). Psoriasis. https://nhi.no/sykdommer/hud/psoriasis/psoriasis-oversikt/?page=all. Accessed 28.06.19 
Rating: 
Average: 5 (1 vote)
NO2401087624
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request