Cosentyx (sekukinumab) er et helt humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen til ankyloserende spondylitt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Cosentyx er tilgjengelig i 150 mg ferdigfylt sprøyte eller penn, samt 300 mg penn og 75 mg ferdigfylt sprøyte. 


Effekten av Cosentyx ved plakkpsoriasis er studert i direkte sammenligningsstudier med to preparater med andre virkningsmekanismer, etanercept og ustekinumab. I disse studiene var Cosentyx mer effektiv mot hudsymptomer enn både etanercept og ustekinumab.3,4 

Ved psoriasisartritt har Cosentyx vist seg å være effektiv som biologisk førstelinjebehandling, samt etter utilstrekkelig behandlingsrespons på TNF-hemmere. Ved behandling av pasienter med Cosentyx etter behandling med TNF-hemmer eller ved moderat til alvorlig psoriasis, er anbefalt dose 300 mg. For andre pasienter er anbefalt dose 150 mg.

Doseringsintervallet er det samme for alle indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang ukentlig i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), fulgt av 1 dose én gang månedlig som vedlikeholdsdose.6 

Shape 

Ved psoriasisartritt har Cosentyx vist seg å være effektiv mot de plagene som er typiske for sykdommen1

 • leddinflammasjon 
 • smerter 
 • entesitter 
 • daktylitter 
 • psoriasisplakk 
 • neglepsoriasis 

  

Ved psoriasisartritt kan Cosentyx brukes både som monoterapi og i kombinasjon med metotreksat, ettersom man ikke har sett noen forskjell i effekt, verken på kort eller lang sikt.

Oppfølging i inntil 1 år har også vist en hemmende effekt på røntgenologisk progresjon av skader på ledd.2 

Shape 

Siden introduksjonen av TNF-hemmere er Cosentyx det første godkjente legemidlet med en ny virkningsmekanisme ved behandling av ankyloserende spondylitt. 

 

Ved ankyloserende spondylitt har Cosentyx vist seg å gi en signifikant og vedvarende effekt på ulike mål på sykdomsaktivitet6 

 • pasientrapportert sykdomsaktivitet 
 • CRP 
 • tretthet 
 • fysisk funksjon 
 • bevegelighet 
 • livskvalitet 

 

Cosentyx har effekt både som biologisk førstelinjebehandling etter NSAID og hos pasienter som har hatt utilstrekkelig behandlingsrespons på TNF-hemmere.

For pasienter med ankyloserende spondylitt skal Cosentyx gis i en dose på 150 mg. Doseringsintervallet er det samme for alle indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang ukentlig i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), fulgt av 1 dose én gang månedlig som vedlikeholdsdose.6 

 

Sikkerhetsinformasjon 

Over 11 900 pasienter har blitt behandlet med Cosentyx i blindede og åpne kliniske studier ved forskjellige indikasjoner (plakkpsoriasis, psoriasisartritt, ankyloserende spondylitt og andre autoimmune sykdommer), som tilsvarer 20 995 pasientår med eksponering. Av disse ble over 7100 pasienter eksponert for Cosentyx i minst ett år.6 

Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar mellom de ulike indikasjonene.  

Den vanligste bivirkningen er øvre luftveisinfeksjon. I tråd med virkningsmekanismen ble det observert en noe forhøyet doseavhengig insidens av lette til moderate infeksjoner med Candida albicans. Samtlige infeksjoner gikk tilbake spontant eller ved standardbehandling, under fortsatt behandling med Cosentyx.1,3,5 

Dersom pasienten har en alvorlig overfølsomhetsreaksjon overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene, eller en klinisk viktig, aktiv infeksjon, skal Cosentyx ikke brukes. Man bør også utvise forsiktighet hos pasienter med kroniske infeksjoner eller inflammatorisk tarmsykdom. Cosentyx bør ikke gis samtidig med levende vaksiner.6 

 


Referanser 
 1. McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B et al. Secukinumab, a human anti-interleukin-17A monoclonal antibody, in psoriatic arthritis: a randomized, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial (FUTURE 2) Lancet. 2015 Sep 19;386(9999):1137-46; 
 2. van der Heijde D, Landewé RBMease PJ et al. Brief Report: Secukinumab Provides Significant and Sustained Inhibition of Joint Structural Damage in a Phase III Study of Active Psoriatic Arthritis, Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21 
 3. Langley RG, Elewski BELebwohl M et al. Secukinumab in plaque psoriasis--results of two phase 3 trials. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-38. 
 4. Thaci D, Blauvelt AReich K et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial.. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-9. 
 5. Baeten, D., Sieper J, Braun J et al. Secukinumab, an Interleukin-17A Inhibitor, in Ankylosing Spondylitis. N Engl J Med 2015;373:2534-48. 
 6. Cosentyx SPC kap. 4.1, 4.3, 4.4, 5.1, godkjent dato 03.08.2021. 
 7. Felleskatalogen Cosentyx produktomtale https://www.felleskatalogen.no/medisin/cosentyx-novartis-592931 
 8. Zhang A, Kurtzman D, Perez-Chada L. (2018) Psoriatic arthritis and the dermatologist: An approach to screening and clinical evaluation. Clinics in dermatology, ISSN: 1879-1131, Vol: 36, Issue: 4, Page: 551-560. 
 9. Bakland G. Epidemiologiske forhold ved ankyloserende spondylitt. Norsk Epidemiologi. 2008;18 (1):10-3  
 10. Norsk helseinformatikk (2019). Psoriasis. https://nhi.no/sykdommer/hud/psoriasis/psoriasis-oversikt/?page=all. Accessed 28.06.19 
Rating: 
Average: 5 (1 vote)
NO2111183414
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers