Entresto brukes i stedet for en ACE-hemmer eller angiotensin II-reseptorblokker (ARB). Entresto kan kombineres med andre behandlinger mot hjertesvikt f.eks. betablokker og aldosteronantagonist. På grunn av risikoen for angioødem ved samtidig bruk av Entresto og ACE-hemmer, skal ikke behandlingen påbegynnes før tidligst 36 timer etter at behandlingen med ACE-hemmer er avsluttet. 

Entresto er tilgjengelig i 3 styrker: 24 mg/26 mg, 49 mg/ 51 mg og 97 mg/103 mg. Valsartan som finnes i Entresto er mer biotilgjengelig enn valsartan i andre markedsførte tablettformuleringer; 26 mg, 51 mg, og 103 mg av valsartan i Entresto tilsvarer henholdsvis 40 mg, 80 mg og 160 mg valsartan i andre tablettformuleringer.

Anbefalt startdose av Entresto er én tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dosen bør økes etter 2-4 uker til måldose på 97mg/103 mg to ganger daglig, for de som tolererer det.

Alternativ startdose på 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes hos pasienter med:

  • SBP ≥100 til 110 mmHg
  • Moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30 - 60 ml/min/1,73 m2)
  • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/min/1,73 m2)
  • Moderat nedsatt leverfunksjon eller med ASAT/ALAT-verdier over det dobbelte av øvre grense i normalområdet

Dersom pasienten får toleranseproblemer under titrering (systolisk blodtrykk [SBP] ≤ 95 mmHg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), anbefales justering av samtidig brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av Entresto.

 

Oppstartsguide

Doseringsguiden er laget av Novartis på bakgrunn av ENTRESTO® SPC avsnitt 4.2

 

Referanse
  1. ENTRESTO SPC 22.06.2021, pkt. 4.2 Dosering og administrasjonsmåte
Rating: 
Average: 5 (1 vote)
NO1910743701
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers