Indikasjon: 

 • Entresto er indisert til behandling av symtomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter

 

Refusjonsberettig bruk: 

 • Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF mindre eller lik 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet både med en betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB)
   

Entresto er tilgjengelig i 3 styrker: 

 • 24 mg/26 mg

 • 49 mg/ 51 mg

 • 97 mg/103 mg

 

Valsartan som finnes i Entresto er mer biotilgjengelig enn valsartan i andre markedsførte tablettformuleringer; 26 mg, 51 mg, og 103 mg av valsartan i Entresto tilsvarer henholdsvis 40 mg, 80 mg og 160 mg valsartan i andre tablettformuleringer.

 

Anbefalt startdose:

 • En tablett, 49 mg/51 mg to ganger daglig.

 • Dosen bør økes etter 2-4 uker til måldose på 97mg/103 mg to ganger daglig, for de som tolererer det.

   

Alternativ startdose: 

 • En tablett, 24 mg/26 mg 2 ganger daglig

 • Bør vurderes hos pasienter med:

  • SBP ≥100 til 110 mmHg

  • Moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30 - 60 ml/min/1,73 m2)

  • Alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/min/1,73 m2)

  • Moderat nedsatt leverfunksjon eller med ASAT/ALAT-verdier over det dobbelte av øvre grense i normalområdet
    

Dersom pasienten får toleranseproblemer (systolisk blodtrykk [SBP] ≤ 95 mmHg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), anbefales justering av samtidig brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av Entresto.

På grunn av risikoen for angioødem ved samtidig bruk av Entresto og ACE-hemmer, skal ikke behandlingen påbegynnes før tidligst 36 timer etter at behandlingen med ACE-hemmer er avsluttet. 

 

Doseringsguide

Doseringsguiden er laget av Novartis på bakgrunn av ENTRESTO® SPC pkt 4.2

 

Referanse
 1. ENTRESTO SPC 02.09.2021, pkt. 4.1 og 4.2 Dosering og administrasjonsmåte
 2. Statens legemiddelverk. Entresto(sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk;2021 [hentet 02.12.21]. Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=entresto&f=HAN;Mtl;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par&pane=0
Rating: 
Average: 5 (1 vote)
NO2202242320
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers