Dette nettstedet er kun for helsepersonell

 

Om Piqray2

Piqray (alpelisib) er en α spesifikk klasse I fosfatidylinositol 3 kinase (PI3Kα) hemmer. “Gain of function” mutasjoner i genet som koder for den katalytiske delen av PI3Kα (PIK3CA), fører til økt aktivering av PI3Kα som er vist å kunne forårsake celletransformasjon og dannelse av tumorer i in vitro- og in vivo-modeller.

 

Indikasjon1

Piqray er indisert i kombinasjon med fulvestrant til behandling av postmenopausale kvinner, samt menn, med hormonreseptor (HR) positiv, human epidermal vekstfaktorreseptor 2 (HER2) negativ lokalavansert eller metastatisk brystkreft med en PIK3CA mutasjon etter sykdomsprogresjon etter endokrin behandling som monoterapi.

 

Dosering og administrasjonsmåte5

Piqray tas oralt i tablettform. Svelg tablettene hele. De må ikke tygges, knuses eller deles før de svelges. Ikke svelg ødelagte, sprukne eller på annen måte skadede tabletter.
Maksimal anbefalt daglig dose av Piqray er 300 mg (2 x 150 mg filmdrasjerte tabletter) som kontinuerlig dose. Piqray tas i kombinasjon med fulvestrant. Piqray bør tas umiddelbart etter mat, omtrent til samme tid hver dag. 

Behandling bør pågå så lenge man ser en klinisk nytte eller til det oppstår uakseptabel toksisitet. Dosejustering kan være nødvendig for å forbedre tolerabiliteten.

Dersom en dose med Piqray glemmes, kan den tas umiddelbart etter mat og innen ni timer etter vanlig tid for administrasjon. Etter mer enn ni timer skal den glemte dosen utelates den dagen. Neste dag skal Piqray tas til vanlig tid. Hvis pasienten kaster opp etter å ha tatt dosen med Piqray, skal pasienten ikke ta en ekstra dose samme dag og skal fortsette med vanlig doseringsplan til vanlig tid neste dag

Piqray brukes i kombinasjon med fulvestrant. Anbefalt dose fulvestrant er 500 mg intramuskulært på dag 1, 15 og 29 og deretter en gang i måneden. Se fullstendig produktinformasjon for fulvestrant.

 

Dosejustering5

Håndtering av alvorlige eller ikke-tolererbare bivirkninger kan kreve midlertidig avbrudd, dosereduksjon og/eller seponering av Piqray-behandlingen. Se fullstendig preparatomtale for mer detaljert informasjon om dosejustering.

 

Laboratorieanalyser6

Nødvendige laboratorieanalyser for pasienter som behandles med PIQRAY er FPG og HbA1c for monitorering av fastende glukose. For detaljert plan for monitorering av glukose, se fullstendig preparatomtale.

 

Advarsler og forsiktighetsregler6

Før og under behandling med Piqray, bør følgende tas i betraktning: Hvis det oppstår alvorlige overfølsomhetsreaksjoner, bør Piqray seponeres permanent og ikke startes på nytt. Hensiktsmessig behandling bør igangsettes umiddelbart.
Behandling med Piqray bør ikke startes hos pasienter med en historie med alvorlige hudreaksjoner. Hvis det oppstår tegn eller symptomer på alvorlige hudreaksjoner, bør Piqray-behandlingen seponeres inntil årsaken til reaksjonen er fastslått. Det anbefales å konsultere en hudlege. Hvis en alvorlig hudreaksjon bekreftes, bør Piqray seponeres permanent.

Hyperglykemi kan utvikle seg raskt etter oppstart av behandling, så det anbefales at pasienten overvåker blodsukkernivået ofte de første 4 ukene av behandlingen, spesielt de første 2 ukene av behandlingen, som klinisk hensiktsmessig. 

Pasienter med nye eller forverrede luftveissymptomer eller ved mistanke om pneumonitt, skal behandlingen avbrytes umiddelbart og pasienten undersøkes for pneumonitt. Behandling med Piqray skal alltid seponeres permanent hos pasienter med bekreftet pneumonitt. 

Avhengig av alvorlighetsgrad av diaré kan behandlingsavbrudd, dosereduksjon eller seponering være nødvendig. 

Behandling med Piqray bør ikke startes hos pasienter med osteonekrose i kjeven på grunn av tidligere eller pågående behandling med bisfosfonat/denosumab. 

Piqray skal ikke brukes av kvinner som er gravide, kan være gravide eller ammer. 

For mer detaljert informasjon om Piqray forsiktighetsregler, se fullstendig preparatomtale. 
 

Alvorlige bivirkninger7

De vanligste (svært vanlige, ≥ 1/10) bivirkningene hos pasienter behandlet med Piqray er:

 • Anemi, redusert antall lymfocytter og blodplater 
 • Økt og redusert plasmaglukosenivå, redusert appetitt, hypokalemi og -kalsemi, redusert magnesiuminnhold 
 • Hodepine og smaksforstyrrelser 
 • Diaré, kvalme, betennelse i munnen, oppkast, magesmerter og dyspepsi 
 • Utslett, hårtap, kløe og tørr hud 
 • Tretthet, slimhinnebetennelse, perifert ødem, feber og tørre slimhinner
 • Vekttap, økt blodkreatinin-, gammaglutamyltransferase-, alaninaminotransferase- og lipasenivåer, forlenget aktivert partiell tromboplastintid (APTT) og reduserte albuminnivåer.

 

Kontraindikasjoner4

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor ett eller flere av hjelpestoffene.

 

Studier

Om studien SOLAR-12,7,8

Studien er en randomisert, placebokontrollert fase III-studie som undersøker effekten og sikkerheten i kombinasjon med fulvestrant hos postmenopausale kvinner, samt menn, med HR+ / HER2-lokalavansert eller metastatisk brystkreft – med eller uten PIK3CA-mutasjon – der sykdommen har utviklet seg eller har oppstått underveis eller etter endokrinbasert behandling. 

SOLAR-1 er den første fase III-studien som har resultert i en behandling godkjent spesielt for pasienter med avansert brystkreft med en PIK3CA-mutasjon.
Tilstedeværelsen av en PIK3CA-mutasjon hos pasienten gjøres i tumor- eller plasmaprøver ved hjelp av en validert test. Hvis det ikke påvises en mutasjon i en plasmaprøve, bør tumorvev testes hvis tilgjengelig. 
De vanligste bivirkningene (rapportert med en frekvens> 20% i den kombinerte mutante og ikke-mutante studiepopulasjonen) var økt plasmaglukose, økt kreatinin, diaré, økt gamma-glutamyltransferase, utslett, redusert lymfocyttall, kvalme, økt alaninaminotransferase, anemi, tretthet, økt lipase, redusert appetitt, stomatitt, oppkast, vekttap, hypokalsemi, redusert plasmaglukose, forlenget aktivert partiell tromboplastintid (aPTT) og alopecia.

 

Referenser: 
 1. Piqray SPC Avsnitt 4.1. 
 2. Piqray SPC Avsnitt 5.1. 
 3. Piqray SPC Avsnitt 5.2
 4. Piqray SPC Avsnitt 4,3
 5. Piqray SPC Avsnitt 4.2. 
 6. Piqray SPC Avsnitt 4.4. 
 7. Piqray SPC Avsnitt 4.8.
 8. André F, Ciruelos E, Rubovszky G. Alpelisib for PIK3CA-Mutated, Hormone-Receptor-Positive Advanced Breast Cancer. N Eng J Med 2019.  

 

Rating: 
No votes yet
NO2305157890
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request