Dette nettstedet er kun for helsepersonell

Hege Oma Ohnstad, onkolog ved brystkreftseksjonen ved Avdeling for Kreftbehandling, Oslo Universitetssykehus gir en gjennomgang av Monaleesa studieprogrammet. Monaleesa studieprogrammet består av 3 store randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte, klinisk fase III-multisenterstudier
Monaleesa-2: førstelinjebehandling til pasienter som ikke hadde fått tidligere behandling for metastatisk sykdom, i kombinasjon med letrozol sammenlignet med letrozol alene.
Monaleesa-3: første- og andrelinjebehandling til pasienter som hadde fått ingen eller kun én linje med tidligere endokrin behandling i kombinasjon med fulvestrant vs. fulvestrant alene.
Monaleesa-7: førstelinjebehandling til pre- og perimenopausale kvinner. Pasientene fikk enten en ikke-steroid aromatasehemmer eller tamoksifen og goserelin vs. placebo i kombinasjon med en ikke-steroid aromatasehemmer eller tamoksifen og goserelin.**
Kisqali utsetter tiden til kjemoterapi med 12 måneder4

I denne filmen får du nyttig informasjon om effekt og sikkerhet ved bruk av Kisqali (ribosiklib)

 
NO2304279661
×

Ask Speakers

×

Medical Information Request