Neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (AMD)

Effekt og sikkerhet av Beovu® ble undersøkt i to randomiserte, dobbeltblindede, aktivt kontrollerte multisenterstudier (fase III, HAWK og HARRIER) med pasienter med neovaskulær (våt) AMD. 1-2

I disse studiene ble totalt 1817 pasienter behandlet i to år (1088 med Beovu® og 729 med aflibercept som komparator). Pasientene var i alderen 50 til 97 år, og gjennomsnittsalderen var...Vis mer

NO2011135210
Neovaskulær (våt) aldersrelatert makuladegenerasjon (vAMD)

Det er to hovedtyper av aldersrelatert makuladegenerasjon, og pasienter har i utgangspunktet den ikke-neovaskulære (tørre) formen. Av disse utvikler 10 % den neovaskulære (våte) formen. Den våte formen for koroidal neovaskularisering er den viktigste årsaken til blindhet hos personer 50 år eller eldre i den vestlige verden. Våt AMD...Vis mer

NO2007025487

Etter at FDA godkjente Beovu i oktober 2019 ble det i starten av 2020 rapportert /observert hendelser knyttet til sikkerhet. Grunnet disse rapportene har Novartis igangsatt en gjennomgang av sikkerhetsprofilen til produktet.

En ekstern Safety Review Committee (SRC) har blitt opprettet for å gi en selvstendig, objektiv gjennomgang av disse rapportene og sammenligning med hendelsene som...Vis mer

NO2011135210
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers