Atectura® Breezhaler®

Effekt og sikkerhet av Atectura® Breezhaler® hos voksne og ungdom med persisterende astma er blitt evaluert i en randomisert dobbeltblindet fase III-studie, PALLADIUM. Studiepopulasjonen besto av kvinner og menn i alderen 12 til 75 år med dokumentert astmadiagnose i minst 1 år forut for screening. Pasientene hadde FEV1 50-85% av predikert verdi og var symptomatiske målt ved ACQ-7 ≥1,5, til...Vis mer

NO2201130790

Inhalasjon med Atectura® Breezhaler® tas én gang om dagen ved hjelp av den brukervennlige Breezhaler inhalatoren. Behandlingen kan tas uansett tidspunkt på døgnet, men den skal tas på samme tidspunkt hver dag. Hvis man glemmer en dose, skal neste dose tas så snart som mulig. Pasientene skal informeres om ikke å ta mer enn én dose per dag. 1

Dosering Voksne og ungdom...Vis mer
NO2202029617

Dette legemidlet er en kombinasjon av indakaterol, en langtidsvirkende beta 2 -adrenerg agonist (LABA), og mometasonfuroat, et inhalert syntetisk kortikosteroid (ICS).

Indakaterol

Farmakologiske effekter av beta 2 -adrenoseptoragonister, inkludert indakaterol, tilskrives i hvert fall delvis økte nivåer av syklisk-3’, 5’-adenosinmonofosfat (syklisk AMP), som medfører...Vis mer

NO2202029624
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers