De primære symptomene ved ADHD er oppmerksomhetsforstyrrelse, hyperaktivitet og impulsivitet. Problemene hos førskolebarn med ADHD domineres som regel av at de er overaktive. Barna er hele tiden i bevegelse, de hopper, springer og klatrer. Leken blir fort usammenhengende, og samværet med andre barn er ofte konfliktfylt. Barna har raske humørsvingninger, og små frustrasjoner fører ofte til utbrudd. De er krevende for foreldrene siden atferden er så impulsiv og uforutsigbar.

 

Konsentrasjonsvansker og ADHD

I skolealderen stilles det høyere krav til at barn skal kunne konsentrere seg og fullføre arbeidsoppgavene sine. Barn med ADHD har ofte konsentrasjonsvansker og dermed problemer med både å lytte og oppfatte instruksjoner. Også i skolealderen er det barnas overaktivitet omgivelsene som oftest reagerer på. Mange barn med ADHD er overaktive, har vanskelig for å sitte stille og lære og lager lyd nesten hele tiden. De har problemer med å planlegge og ta ansvar for egne handlinger og er i stedet ofte styrt av impulser. En del barn med ADHD kan beskrives som dagdrømmere. De sitter ofte i egne tanker, er ikke helt til stede i det som skjer omkring dem og har veldig vanskelig for å få noe gjort

 

Humørsvingninger og lærevansker er vanlig

Mange barn med ADHD har også andre problemer som de kan trenge hjelp med. Det er vanlig å ha lærevansker, ikke minst lese- og skrivevansker. En del barn får humørsvingninger og blir lett sinte eller frustrerte når det ikke blir som de har tenkt, og de havner ofte i konflikter. Gjentatte opplevelser av å mislykkes fører ofte til skuffelser, engstelse og til og med depressive symptomer.

 

Svekket motorikk med ADHD

Det er vanlig at barn med ADHD har en motorisk usikkerhet Bevegelsene er dårlig samordnet, slengete og upresise, barnet beveger seg klossete, slår seg og tar for hardt i. ADHD kan forekomme hos barn med autisme eller utviklingsforstyrrelse. ADHD-symptomene avtar ofte med alderen. Mange voksne har likevel fremdeles symptomer i en eller annen form. Det er vanlig at overaktiviteten reduseres og i stedet erstattes av en indre rastløshet.

 

Hvor vanlig er ADHD?

Det er gjort flere undersøkelser for å fastslå hvor vanlig diagnosen ADHD er. Undersøkelsene viser ulike resultater, men generelt pleier man å si at 4–6 % av alle barn i skolealder har ADHD av ulik alvorlighetsgrad. ADHD er 2–3 ganger vanligere hos gutter enn hos jenter. Hos voksne rapporteres frekvensen å være 2–3 %.

 

Hvordan oppstår ADHD?

I årenes løp har det vært lansert en rekke teorier om årsakene til ADHD. I dag hersker det enighet om at ADHD er en biologisk betinget tilstand. Men man vet også at sosiale forhold kan ha betydning for det enkelte barns problemer. De funksjonene i hjernen som fortrinnsvis er påvirket er slike som hemmer impulser og styrer atferd samt funksjoner som regulerer våkenhet og vaktsomhet. ADHD oppstår ikke i voksen alder, derimot har symptomene gjerne ikke blitt oppfattet som ADHD eller ikke vært utredet før senere i livet.

NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers