ADHD er en funksjonshemming. Den første delen av behandlingen går derfor ut på å hjelpe dem som er rundt personen med å forstå dette. En god innsikt i hva ADHD er og årsakene til dette bidrar til å redusere skyldfølelse og letter behandlingen. Den kunnskapen er også viktig for eksempel skole, partner, arbeidsgiver og andre som står personen nær.

 

Rådgivning, rutiner og støtte viktig ved ADHD

De nærmeste til personen med ADHD, i første omgang i hjemmet, men etter hvert også personale i skole eller barnehage, bør delta i en grundig diskusjon om hvilken hjelp personen har behov for. Her er det forskjeller fra person til person, men noen strategier er viktige for de aller fleste. Man bør sørge for at personen får en trygg, forutsigbar og velstrukturert hverdag. Det er for eksempel viktig med rutiner for skolearbeidet, enkle regler og overkommelige oppgaver. En variert og strukturert undervisning med hyppige pauser og korte læringsøkter letter barnets motivasjon for læring. En voksen person med ADHD kan trenge støtte på ulike områder for å få hverdagen til å fungere.

 

ADHD krever mye av de pårørende

Det er ønskelig å skape en rolig og strukturert hverdag også hjemme, for eksempel med faste tider for mat og søvn. Det er viktig å være konsekvent – ikke minst å gi ros, oppmuntring og belønning når det er grunn til det. ADHD krever mye av de pårørende. Alle med ADHD skal føle at de blir satt pris på og likt – selv om de noen ganger gjør ting som omgivelsene reagerer negativt på.

 

Pårørende har også behov for støtte ved ADHD

Iblant er belastningen på familien så stor at det er behov for tiltak fra sosialtjenesten, for eksempel i form av avlastning. Enkelte barn med spesielt omfattende og kompleks funksjonshemming kan ha rett til støtte i henhold til LSS (svensk lov om støtte og hjelp til visse funksjonshemmede). I skolen er det nesten alltid behov for tilrettelagt undervisning med en tilpasset pedagogikk og ofte spesialpedagogiske tiltak. I voksenlivet kan en verge eller støttekontakt, arbeidsformidling og samordning av tiltak fra forskjellige helse- og myndighetskontakter være viktige. 

 

Legemidler til behandling av ADHD

Det finnes i dag omfattende erfaring med at legemiddelbehandling av barn over 6 år, ungdom og voksne med ADHD kan være positivt i kombinasjon med andre tiltak. Forutsetningen for en vellykket behandling med legemidler er en korrekt ADHD-diagnose. Forståelse for personen og dennes problemer samt nødvendig støtte skal være på plass før legemiddelbehandling er aktuelt. Det kan ikke understrekes sterkt nok at medisinering ikke skal være det eneste tiltaket, og at ikke-farmakologiske strategier skal prøves før legemiddelbehandling. Beslutningen om behandling og omfanget av denne bør tas av en lege med spesialkunnskaper.

 

Medisinering mot kjernesymptomer ved ADHD

Det finnes i dag omfattende kunnskap om at legemidler som stimulerer sentralnervesystemet kan være en god og effektiv måte å behandle ADHD og kjernesymptomene konsentrasjonsvansker, impulsivitet og overaktivitet på. Evaluering av legemiddelbehandlingen og medisinering skal gjøres regelmessig.

NO2003187187
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers