• Hjertesvikt er en alvorlig diagnose med dårlig prognose. Opptil halvparten av alle pasienter med hjertesvikt dør innen 5 år etter diagnose.1,2 Det betyr at prognosen, i enkelte tilfeller, er dårligere enn ved flere vanlige kreftformer.4
 • Hjertesvikt utgjør omtrent 2 % av den voksne befolkning i Norge, dvs. ca. 100 000 personer.3 Med en stadig eldre befolkning i Norge er det en økende insidens og prevalens. Omtrent 6 % av befolkningen over 64 år er angitt å ha hjertesvikt eller har hatt en sviktepisode, og ca. 10 % av mennesker i den vestlige verden over 74 år har hjertesvikt.3
 • Hjertesvikt forårsaker årlig et betydelig antall sykehusinnleggelser. I følge en av Helsedirektoratets kvalitetsindikatorer fra 2016 ble 23,4 % av pasienter over 67 år, innlagt for hjertesvikt, akutt re-innlagt på sykehus innen 30 dager.5
 • Hjertesvikt alene står i dag for en kostnad tilsvarende en fjerdedel av alle kostnader knyttet til kreft i Norge.6
 • De totale samfunnskostnadene forbundet med hjertesvikt er i 2018 anslått til 47,7 milliarder kroner og vil ventelig øke til 63 milliarder i 2030.6
 • Tidlig diagnose og optimal medisinsk behandling kan påvirke prognosen for pasienter med hjertesvikt, og det er derfor avgjørende at pasientene identifiseres slik at sykdomsmodifiserende behandling kan igangsettes.

 

NO2012153309

 

 


 

Referanser
 1. Roger, V. L., Weston, S. A., Redfield, M. M., et al. Trends in heart failure incidence and survival in a community-based population. Jama, 2004, 292.3: 344-350.
 2. Levy, D., Kenchaiah, S., Larson, M. G., et al. Long-term trends in the incidence of and survival with heart failure. New England Journal of Medicine, 2002, 347.18: 1397-1402.
 3. Grundtvig M., Eriksen-Volnes T., Slind E., et al. Årsrapport 2017 med plan for forbedringstiltak [Internett]. Utarbeidet av nasjonalt sekretariat for Norsk hjertesviktregister. St. Olavs hospital HF; 01.10.2018 [hentet 04.07.2019]. Tilgjengelig fra: https://www.kvalitetsregistre.no/sites/default/files/6_arsrapport_2017_norsk_hjertesviktregister.pdf 
 4. Stewart, S., MacIntyre, K., Hole, D. J., et al. More ‘malignant’ than cancer? Five‐year survival following a first admission for heart failure. European journal of heart failure, 2001, 3.3: 315-322.
 5. Helsedirektoratet. Reinnleggelse innen 30 dager for eldre pasienter etter sykehusinnleggelse for hjertesvikt [Internett]. Oslo: Helsedirektoratet; 07.03.2019 [hentet 04.07.2019]. Tilgjengelig fra: https://helsenorge.no/kvalitet-seksjon/Sider/Kvalitetsindikatorer-rapporter.aspx?kiid=Reinnleggelser_hjertesvikt
 6. Menon Economics. Hjertesvikt i Norge – omfang og samfunnskostnader [Internett]. Oslo: Menon Economics; 21.06.2019 [hentet 04.07.2019]. Tilgjengelig fra: https://www.menon.no/wp-content/uploads/2019-41-Hovedtrekkene-innenfor-hjertesvikt-i-Norge.pdf 
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers