Kisqali øker overlevelsen med over 12 måneder4

Kisqali (ribosiklib) har igjen vist signifikante overlevelsesdata for pasienter i gruppen HR+, HER- metastatisk brystkreft.1,2,4

10 mars 2022 ble nye data publisert i New England Journal of Medicine. Kisqali viser til den lengste median overlevelse noensinne observert hos brystkreftpasienter med spredning.4

Etter 6,5 års oppfølging viste Kisqali og letrozol en median overlevelse hos pasienter med metastatisk brystkreft på hele 64 måneder – noe som gir en statistisk signifikant overlevelsesgevinst på 12,5 måneder versus letrozol og placebo (63,9 måneder vs 51,4 måneder; HR=0,76 p=0,004).4

Dette er tredje gang Kisqali viser til en signifikant overlevelsesgevinst da dataene er i tråd med funn fra to tidligere fase III-studier (MONALEESA-3 og MONALEESA-7) som også viser en økt statistisk signifikant overlevelse uavhengig av kombinasjonspreparat, behandlingslinje og menopausal status.1,2,4

Kisqali har som første CDK 4/6 hemmer med dette nådd en viktig milepæl, en median overlevelse på 5 år for pasienter med metastatisk brystkreft.

En forlenget overlevelse på mer enn 12 måneder med Kisqali som førstelinjes behandling ved HR+, HER2- metastatisk brystkreft4

Hvor mange pasienter var inkludert i Monaleesa studieprogrammet?1,2,4

Totalt var 2066 pasienter inkludert i Monaleesa studieprogrammet hvor man har sett på effekt og sikkerhet ved bruk av Kisqali og endokrin behandlingspartner. Monaleesa studieprogrammet består av 3 store randomiserte, dobbeltblindede, placebokontrollerte, klinisk fase III-multisenterstudier. De finale OS analysene fra samtlige studier har kunnet vise til en signifikant overlevelsesgevinst.

Monaleesa-2: førstelinjebehandling til pasienter som ikke hadde fått tidligere behandling for metastatisk sykdom, i kombinasjon med letrozol sammenlignet med letrozol alene.

Monaleesa-3: første- og andrelinjebehandling til pasienter som hadde fått ingen eller kun én linje med tidligere endokrin behandling i kombinasjon med fulvestrant vs. fulvestrant alene.

Monaleesa-7: førstelinjebehandling til pre- og perimenopausale kvinner. Pasientene fikk enten en ikke-steroid aromatasehemmer eller tamoksifen og goserelin vs. placebo i kombinasjon med en ikke-steroid aromatasehemmer eller tamoksifen og goserelin.**

Kisqali utsetter tiden til kjemoterapi med 12 måneder4

Sikkerhet ved bruk av Kisqali (ribosiklib)10

De vanligste bivirkningene ved behandling med ribosiklib uavhengig av alvorlighetsgrad (insidens ≥ 20%) er nøytropeni, kvalme, tretthet (fatigue), diaré, leukopeni, alopesi (håravfall), oppkast, forstoppelse, hodepine og ryggsmerter.
 

Utvalgte bivirkninger av interesse6,7,10

Nøytropeni:
Av alle Kisqali-pasientene i studiene opplevde kun 1,4% febril nøytropeni og under 1% av pasientene måtte avslutte behandlingen pga dette.
Median tid til debut var 16 dager, og median tid til bedring etter dosereduksjon, seponering eller opphold var 12 dager.

Nøytropeni håndteres godt med dosereduksjoner og opphold ved å følge nevnte dosereduksjonsregime.

 • Ved Grad 1 eller 2 (ANC 1000/mm3 - ≤ LLN) ingen justeringer nødvendig
 • Ved Grad 3 (ANC 500 - < 1000/mm3) utføres et doseavbrudd inntil bedring til grad ≤ 2. Gjenoppta behandling med Kisqali på samme dosenivå. Oppstår tilbakevendende toksisitet av Grad 3 utfører man et doseavbrudd til bedring til grad ≤ 2. Gjenoppta behandling med Kisqali og reduser med ett disenivå.
 • Ved Grad 4 (ANC < 500/mm3) utføres et doseavbrudd inntil bedring til grad ≤ 2. Gjenoppta behandling med Kisqali og reduser med ett dosenivå.

 

Levertoksisitet:
Når det gjelder levertoksisitet observerte 7-10% av pasientene bivirkninger av Grad ¾, hvilket er i linje med hva man har observert i klassen av CDK 4/6 hemmere. Seponering av Kisqali og endokrin partner på grunn av abnormale leverprøver eller hepatotoksisitet opptrådde i hhv 2,3% og 0,4% av pasientene. Median tid til debut av leverhendelser var 85 dager, og median tid til bedring var 22 dager.

Forlenget QT intervall:
Totalt i alle tre studiene hadde kun 1,3% av pasientene en post-baseline QtcF-verdi på >500msek, og 5,6% av pasientene hadde en økning på >60msek fra baseline. Det ble ikke rapportert om tilfeller av torsade de pointes.
Behandling med Kisqali skal kun initieres hos pasienter med QTcF-verdier på mindre enn 450 msek. EKG skal tas før oppstart, rundt dag 14 av første syklus, ved dag 1 av andre syklus og deretter i henhold til klinisk indikasjon. Av pasientene som opplevde forlenget QTcF-intervall, var median tid til debut 15 dager. Endringene var reversible med dosereduksjoner og/eller doseavbrudd.

 

Praktisk bruk av Kisqali8

Kisqali inngår i sykhusinnkjøp anbud (Lis anbefalinger for onkologiske og kolonistimulerende legemidler».
Kisqali skal benyttes før Ibrance (palbocilib) der Verzenios (abemaciclib) ikke kan benyttes.

 

Brystkreft

HR-positiv, HER2-negativ brystkreft med spredning: CDK 4/6-hemmere.

 

Utvalgt sikkerhetsinformasjon: Kisqali er kontraindisert ved overfølsomhet for innholdsstoffene, peanøtter eller soya.5 Kisqali bør unngås ved eksisterende eller signifikant risiko for utvikling av QTc-forlengelse. Kisqali metaboliseres hovedsaklig av CYP3A4 og dose-reduksjoner kan være aktuelt.6 Behandlingen med Kisqali krever monitorering under de første behandlingssyklusene.7 Eller >65 år: Dosejustering ikke nødvendig.7 Kan tas med eller uten mat.7

 

Referanser
 1. Im S-A Lu, Bardia A, et al. Overall survival with ribociclib plus endocrine therapy in breast cancer. N Engl J Med 2019; 381: 307-16.
 2. Slamon DJ, Neven P, Chia S et al. Overall survival with ribociclib plus fulvestrant in advanced breast cancer. N Engl J Med 2019; DOI: 10.1056/NEJMoa1911149
 3. Kisqali SPC (28.05.2021) avsnitt 4.1
 4. N Engl J Med 2022;386:942-50. DOI: 10.1056/NEJMoa2114663
 5. Kisqali SPC (28.05.2021) avsnitt 4.3
 6. Kisqali SPC (28.05.2021) avsnitt 4.4
 7. Kisqali SPC (28.05.2021) avsnitt 4.2
 8. https://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler-legemidler/Documents/Onkologi/... lest 28.10.21
 9. Kisqali SPC (28.05.2021) avsnitt 5.1
 10. Kisqali SPC (28.05.2021) avsnitt 4.8 * Monaleesa2 1:1 randomisering, Monaleesa3 2:1 randomisering, Monaleesa7 1:1 randomisering ** Det anbefales ikke at Kisqali brukes i kombinasjon med tamoksifen

 

 

 

Rating: 
No votes yet
NO2203111810
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers