Allergisk astma

Xolair er indisert som tilleggsbehandling av alvorlig allergisk astma hos voksne, ungdom og barn (6 år og eldre) med alvorlig vedvarende allergisk astma, som har en positiv prikktest eller in vitro reaktivitet på et helårs luftbårent allergen, redusert lungefunksjon (kun gjeldende for pasienter ≥12 år med FEV1 <80%), hyppige symptomer på dagtid eller oppvåkning om natten, og som har hatt flere dokumenterte alvorlige astmaeksaserbasjoner til tross for daglig inhalasjon av høydose kortikosteroider og langtidsvirkende β2-agonist til inhalasjon. 1

 

Kronisk rhinosinusitt med nasal polypose (CRSwNP)

Xolair er indisert som tilleggsbehandling i kombinasjon med intranasale kortikosteroider (INC) hos voksne (18 år og eldre) med alvorlig CRSwNP hvor behandling med INC ikke gir tilfredsstillende sykdomskontroll. 1

Xolair inneholder virkestoffet omalizumab. Omalizumab er et humanisert monoklonalt antistoff fremstilt ved rekombinant DNA teknologi ved bruk av mammalske ovariecellelinjer fra kinesisk hamster (CHO). 2 3 Omalizumab bindes til IgE og hindrer binding av IgE til FceRI (høy-affinitets IgE reseptor), og reduserer dermed mengden fritt IgE tilgjengelig som kan utløse den allergiske kaskaden.  

Xolair er tilgjengelig i 75 mg og 150 mg ferdigfylt sprøyte.

Referanser 
  1. Xolair SPC pkt 4.1 godkjent dato: 25.10.21 
  2. Xolair SPC pkt. 2 godkjent dato: 25.10.21 
  3. Xolair SPC pkt. 5.1 godkjent dato: 25.10.21 

 

Rating: 
No votes yet
NO2201108807
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers