Slik administreres Xolair

 • Xolair administreres som subkutan injeksjon med en ferdigfylt sprøyte.
 • Dosering av Xolair innstilles individuelt til hver pasient ut fra pasientens kroppsvekt og nivå av total-IgE ved behandlingsoppstart. (lenke til doseringsskjema under Boks 3)
 • Avhengig av dosering, er injeksjonsintervallene hver 4. eller hver 2. uke.
 • Det anbefales at forskrivende lege gjør en vurdering av effekt etter 16 ukers behandling. Beslutning om fortsatt behandling med Xolair etter 16 ukers behandling eller ved senere tidspunkt, bør baseres på hvorvidt det er sett en betydelig forbedring i generell astmakontroll.
 • Xolair er godkjent for selvadministrering for pasienter som behandlende lege vurderer som egnede kandidater for dette. 
 • Hvis pasienten trenger mer enn 1 sprøyte, anbefales å velge et nytt injeksjonssted for hver injeksjon. Anbefalte injeksjonssteder er utside overarm, forside lår eller nedre mageregion (unngå området 5 cm rundt navlen)2.

  

Instruksjonsfilm 

Lær hvordan du som helsepersonell administrerer Xolair fra ferdigfylt sprøyte. Videoen finnes på felleskatalogen.no

 

Veldokumentert sikkerhetsprofil ved alvorlig allergisk astma1

 • I kliniske studier hos voksne og ungdom, 12 år og eldre, var hodepine og reaksjoner på injeksjonsstedet, inkludert smerte ved injeksjonsstedet, hevelse, erytem og kløe de mest vanlige rapporterte bivirkningene.
 • I kliniske studier hos barn fra 6 til <12 år var hodepine, pyreksi samt smerter i øvre del av magen de mest vanlige rapporterte bivirkningene.
 • De fleste av disse bivirkningene var av mild eller moderat alvorlighetsgrad

For fullstendig informasjon, se felleskatalogen.no 

 

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet overfor virkestoffet eller overfor noen av hjelpestoffene. 

 

Advarsler og forsiktighetsregler

Anafylaktiske reaksjoner: Anafylaktiske reaksjoner var sjeldne i kliniske studier. Et kumulativt søk i sikkerhetsdatabasen etter markedsføring viste likevel totalt 898 anafylaktiske tilfeller. Basert på en estimert eksponering av 566 923 pasientbehandlingsår resulterer dette i en rapporteringsfrekvens på ca.0,20%.

For fullstendig informasjon, se felleskatalogen.no 

 

Selvadministrering 

Pasienter har mulighet  å selv administrere sine Xolair-injeksjoner.

 

  

Referanser 
 1. Xolair SPC kap. 4.2, 4.3, 4.8, godkjent 25.10.2021
 2. Xolair Pakningsvedlegg, godkjent 25.10.2021
Rating: 
No votes yet
NO2208239900
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers