Hvor passer LAMA inn i behandlingen av alvorlig astma?

Langtidsvirkende muskarin antagonister, såkalte LAMA, har i lang tid blitt brukt med gode resultater i behandling av kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS). I de senere år har man også startet å benytte LAMA som et tillegg til tradisjonell behandling innen astma. Hva kan du forvente når du behandler astmapasienter med LAMA og hvilke pasienter kan dette være relevant for? Basert på noen nylig publiserte oversiktsartikler og nye kliniske data, vil vi her belyse noen av disse spørsmålene.

Målene med astmabehandling er å oppnå symptomkontroll og å redusere risiko for sykdomsforverrelse (eksaserbasjoner). Gunstige effekter av dette vil være mindre grad av skade på luftveiene og redusert risiko for astmarelatert død.1,2 Til tross for effektive behandlingsalternativer og gode behandlingsretningslinjer, er det fremdeles mange pasienter som lever med astma som ikke er adekvat kontrollert.2,3 Blant pasienter som lider av alvorlig astma, er det en betydelig andel som ikke har god sykdomskontroll, til tross for behandling med inhalasjonssteroider (ICS) i høye doser og vedlikeholdsbehandling med langtidsvirkende b2-agonister (LABA). I en nylig publisert svensk populasjonsstudie hadde > 40 % av pasientene med alvorlig astma ukontrollert astma.4

“90 % av pasienter med alvorlig astma har ukontrollert eller delvis kontrollert astma i henhold til astmakontrolltesten (ACT).”4

Et viktig aspekt i oppfølgingen av pasienter med astma er å oppnå god symptomkontroll. Dersom pasienten har vedvarende symptomer, bør tilleggsbehandling vurderes. Dette er en prosess der man bør ha en trinnvis tilnærming og kontinuerlig vurdering av effekt. Grad av symptomkontroll bør vurderes ved enhver anledning, inkludert ved rutinemessige oppfølgingsbesøk. Målrettet spørsmålsstilling er viktig, fordi hva pasienten vurderer som belastende eller uakseptabelt når det gjelder hyppighet eller alvorlighet av symptomer kan være annerledes enn behandlingsmålene slik de er definert i retningslinjer. Dette vil også være ulikt fra pasient til pasient.1,5 LAMA har i lang tid blitt brukt med gode resultater i behandling av KOLS, men det er kun i de senere årene at LAMA i større utstrekning har blitt studert også innen astmabehandling, som et tillegg til behandling med ICS og LABA.2,6,8 Nylig utførte studier har vist gunstig effekt av LAMA som tilleggsbehandling til tradisjonell behandling hos pasienter med alvorlig astma med persisterende symptomer og eksaserbasjoner.2,6 Som følge av dette, er tilleggsbehandling med LAMA nå posisjonert før biologiske legemidler og orale kortikosteroider i Global Initiative for Asthma (GINA) 2021 strategidokument, på GINA trinn 4 og 5.1

 

Synergistiske effekter av LABA og LAMA

LAMA er en klasse bronkodilatorer med en virkemekanisme som skiller seg distinkt fra LABA. En kombinasjon av disse to vil derfor gi en synergistisk effekt som leder til avslapning av luftveienes glatte muskulatur gjennom to ulike virkemekanismer.7

 

 

Når de administreres sammen, vil LABA og LAMA gi en synergistisk økt stimulans i retning av avslapning av glatt muskulatur.7

Effekten av ICS/LABA/LAMA behandling hos pasienter med utilstrekkelig kontrollert astma har blitt evaluert i flere studier og med ulike farmakologiske kombinasjoner. Generelt kan man si at behandling med ICS/LABA/LAMA-kombinasjon har større effekt på lungefunksjon (FEV1) enn behandling med ICS/LABA i de undersøkte pasientpopulasjonene.6 Det finnes også evidens som indikerer en redusert insidens av eksaserbasjoner når LAMA legges til i behandlingen (i de fleste av disse studiene).8

Behandling med ICS/LABA/LAMA-kombinasjoner har større effekt på lungefunksjon sammenliknet med ICS/LABA. Denne grafen viser det konsistente signalet fra ICS/LABA/LAMA-kombinasjoner vs ICS/LABA-kombinasjoner, og må ikke betraktes som en sammenlikning mellom studier.6

 

IRIDIUM studien viser effekten av en fast dose ICS/LABA/LAMA-kombinasjon gitt én gang daglig

I IRIDIUM-studien ble en fast-dose kombinasjon av indakaterol/glykopyrronium/mometason (IND/GLY/MF) (ENERZAIR® BREEZHALER®) administrert én gang daglig sammenliknet med medium og høye doser av indakaterol/mometason (IND/MF) (én gang daglig; via BREEZHALER® inhalatoren). I tillegg var det inkludert en behandlingsarm med salmeterol/flutikasonproprionat (SAL/FLU) (to ganger daglig via Diskus®) som en eksploratorisk komparator. Den faste ICS/LABA/LAMA-kombinasjonen IND/GLY/MF viste overlegen forbedring av trough FEV1 versus korresponderende doser av MF/IND. Studiens primære endepunkt ble med dette møtt. Det sekundære endepunktet for ACQ-7 ble imidlertid ikke møtt. I en sekundæranalyse demonstrerte IND/GLY/MF-kombinasjonen en reduksjon i antall eksaserbasjoner etter 52 ukers behandling, sammenliknet med henholdsvis IND/MF og SAL/FLU-kombinasjonene.8

 

Etter 26 ukers behandling ga IND/GLY/MF-kombinasjonen en større forbedring i lungefunksjon enn kombinasjonene av IND/MF eller SAL/FLU.8

 

Sikkerhet ved tilleggsbehandling med LAMA

I IRIDIUM-studien var forekomst av bivirkninger og alvorlige bivirkninger balanserte og sammenliknbare på tvers av behandlingsarmene. De hyppigst rapporterte bivirkningene var astmaeksaserbasjoner og nasofaryngitt.8 Studier har til nå ikke vist bivirkninger utover de som allerede er rapportert for andre kroniske respiratoriske sykdommer.2,5,8

Fast-dose kombinasjonen av ICS/LABA/LAMA (ENERZAIR® BREEZHALER®) gitt én gang daglig, er vist å være effektiv og godt tolerert for voksne pasienter med ukontrollert astma med minst én eksaserbasjon i det foregående året.2,8

 

De vellykkede resultatene fra IRIDIUM-studien har banet vei for indikasjon for ENERZAIR® BREEZHALER® som vedlikeholdsbehandling for voksne pasienter med astma som ikke er tilstrekkelig kontrollert med vedlikeholdsbehandling med kombinasjon av en langtidsvirkende beta2‑agonist og høydose inhalert kortikosteroid, og som har opplevd én eller flere astmaeksaserbasjoner det siste året.9

 

Referanser:
1. Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021. Available from: www.ginasthma.org.
2. Blair HA. Drugs 2021;81:709–719: https://doi.org/10.1007/s40265-021-01518-w
3. Buhl R, Heaney LG, Loefroth E et al. Respiratory Medicine 2020;162: https://doi.org/10.1016/j.rmed.2019.105859
4. Backman H, Jansson S‐A, Stridsman C. et al. Clin Exp Allergy. 2019;49:819‐828
https://doi.org/10.1111/cea.13378
5. Papi A, Fabbri LM, Kerstjens HAM et al. Eur J Int Med 2021;85:14–22
DOI: 10.1016/j.ejim.2021.01.027
6. Hammelmann E. BioMed Res Int. 2018: https://doi.org/10.1155/2018/7473690
7. Harrison EM and Kim V. Resp Med 2019;1:100009: DOI:10.1016/j.yrmex.2019.100009
8. Kerstjens HAM, Maspero J, Chapman KR et al.
Lancet 2020: DOI:https://doi.org/10.1016/S2213-2600(20)30190-9
9. ENERZAIR® BREEZHALER® SmPC dated 22.07.2021, section 4.1
Rating: 
No votes yet
NO2110115940
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers