Virkningsmekanisme

Kesimpta® [ofatumumab (OMB157)] virker ved selektivt binding til CD-20 reseptorene på B-cellenes overflate, noe som fører til effektiv reduksjon av B-cellene.1

Kesimpta® er et fullhumant humant anti-CD20 monoklonalt immunglobulin antistoff. CD20-molekylet er et transmembran-fosfoprotein som uttrykkes på B-lymfocytter fra forstadier til B-celler til modne B-lymfocytter. CD20-molekylet uttrykkes også på en liten andel av aktiverte T-celler. Bindingen av Kesimpta®  til CD20 induserer lysering av CD20+ B-celler primært via komplement-avhengig cytotoksisitet (CDC) og i mindre grad via antistoff-avhengig cellemediert cytotoksisitet (ADCC). Det er også vist at Kesimpta® induserer cellelysering både av celler som uttrykker mye CD20 og celler som uttrykker lite CD20. T-celler som uttrykker CD20, blir også redusert av Kesimpta® (SPC pkt. 5.1).1 

 

Godkjenning og bruk

EU-kommisjonen godkjente Kesimpta® (ofatumumab) den 26.mars 2021 for behandling av relapserende former av multippel sklerose (RMS) hos voksne med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn. Dette er den første og eneste selvadministrerte, målrettede B-celleterapibehandlingen for voksne pasienter med relapserende multippel sklerose (RMS).2 

Kesimpta® er ikke godkjent for refusjon av Beslutningsforum for Nye Metoder.  

 

Indikasjon

Kesimpta® er indisert til behandling av voksne pasienter med relapserende former for multippel sklerose (RMS) med aktiv sykdom definert ved kliniske eller bildediagnostiske funn (se SPC pkt. 5.1).1

 

Administrasjon

Kesimpta® administreres av pasienten selv en gang i måneden hjemme, og gis ved subkutan injeksjon med lav medisindose (20mg).

Kesimpta® er en målrettet, presis dosert B-cellebehandling, som administreres av pasienten selv en gang i måneden, og gis med en subkutan injeksjon via en ferdigfylt Sensoready® penn (20 mg/0.4mL).  Initialt doseres Kesimpta® ved uke 0, 1 og 2, der den første injeksjonen gjøres under veiledning av helsepersonell. De vanlige stedene for subkutane injeksjoner er mage, lår og ytterside av overarm (se SPC pkt. 4.2).1

Subkutan injeksjon betyr at legemiddelet injiseres inn i underhudsvevet, i motsetning til intravenøs administrasjon, hvor legemiddelet settes i en vene. Fullhumanisert betyr at legemiddelet tilsvarer det menneskelige proteinet. Tanken er at fullhumanisert B-cellepreparat er så likt det menneskelige proteinet at det derfor kan gi mindre immunreaksjoner mot selve legemiddelet.3 Å kunne dosere legemiddel med lavere dose vil potensielt redusere bivirkninger ved infeksjon på lang sikt sammenlignet med andre legemiddel i denne klassen. Det pågår langtidsstudier for å sammenligne bivirkninger på Kesimpta® mot andre B-celleterapier.

 

Referanser 
  1. Statens legemiddelverk. Kesimpta® (ofatumumab) – preparatomtale (SPC) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; (oppdatert: 12.05.2021). Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/Legemiddelvisning.aspx?pakningId=0143...®&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Ikk;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
  2. European Medicines Agency. (oppdatert: 28.01.2021; hentet 10.05.2021). Hentet fra: https://www.ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/kesimpta
  3. Voge NV, Alvarez E. Monoclonal Antibodies in Multiple Sclerosis: Present and Future. Biomedicines. 2019 Mar 14;7(1):20. doi: 10.3390/biomedicines7010020.

 

Se film om virkningsmekanisme Kesimpta® her:

Rating: 
No votes yet
NO2201266540
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers