ASCLEPIOS I og II er to identisk designet, dobbeltblindet, dobbel-dummy, randomiserte, parallellgruppe, aktiv-komparator, multisenter fase 3 studier (ASCLEPIOS I og II).1  

Hensikten med studiene var å evaluere sikkerheten og effekten av Kesimpta® (ofatumumab) 20 mg månedlig subkutan injeksjoner mot  Aubagio® (teriflunomid) 14 mg tablett en gang daglig hos voksne med bekreftet diagnose av relapserende multippel sklerose (RMS) (Figur 1).1 Pasientene ble randomisert til en injeksjon med Kesimpta® (ofatumumab) (20 mg hver fjerde uke) eller oral Aubagio® (teriflunomid) (14 mg daglig) i opptil 30 måneder. Pasientene fikk også matchende placebo som tilsvarte den andre behandlingsarmen for å sikre blinding (double-dummy-design).1 

Studiedesign - ASCLEPIOS

Fase 3 ASCLEPIOS I og II er to identisk designet, dobbeltblindet, dobbel-dummy,aktiv-komparator, parallellgruppe, multisenter, adaptive designet med fleksibel varihet (maksimal varighet opp til 30 måneder).

Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

Det primære endepunktet på begge studiene var å demonstrere at Kesimpta® (ofatumumab) er bedre enn teriflunomid i å redusere frekvensen av bekreftete attakker, vurdert som årlig attakkrate [annualized relapse rates (ARR)] hos pasienter behandlet opptil 30 måneder.

Viktige MR endepunkt var gadoliniumforsterkede (Gd+) lesjoner og årlig rate av nye eller forstørrede T2 lesjoner. Et viktig klinisk endepunkt var reduksjon av risiko for 3 måneders bekreftet sykdomsprogresjon (3 m CDP). Behandlingsvarighet varierte basert på kriteriene for å avslutte studien. Maksimal varighet var 120 uker, median varighet var 85 uker.1

Sikkerhet og farmakokinetiske egenskaper av Kesimpta® (ofatumumab) ble også målt gjennom hele behandlingsperioden.6,7

ASCLEPIOS-studiene1  randomiserte 1881 pasienter (ASCLEPIOS I, N=927; ASCLEPIOS II, N=954) med relapserende multippel sklerose (RMS) mellom 18 og 55 år (EDSS: 0 til 5,5). Median oppfølgingstid i begge studiene var på 1,6 år. Omtrent 40% av pasientene var behandlingsnaïve. Pasientene i begge studiene var i snitt 38 år og gjennomsnittlig tid med MS siden første symptom var ca. 8 år. Gjennomsnittlig EDSS var 2,9. I begge studiene var de fleste pasientene i stand til selv å administerere Kesimpta® (ofatumumab) hjemme etter at de første dosene ble administrert under oppsyn av helsepersonell. Etter fjerde injeksjon, så administrerte i snitt 74,4% av pasientene Kesimpta® (ofatumumab) hjemme.

Tabell 1: Baseline karakteristika i ASCLEPIOS I & II. Tabell utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

ASCLEPIOS I & II studiene undersøkte effekten av Kesimpta® (ofatumumab) mot Aubagio® (teriflunomid). Endepunktene: Årlig attakkrate (primært endepunkt) (figur 2) - MR endepunkter (figur 3, 4, 5) – Bekreftet sykdomsforverring etter 3 og 6 måneder (figur 6) – Neurofilament light chain (NfL) (figur 7).

Attakker har en negativ innvirkning på pasientenes daglige aktiviteter og liv.2 Hyppige attakker tidlig i sykdomsforløpet er assosiert med langvarig sykdomsprogresjon.3

Resultatene demonstrerte at Kesimpta® (ofatumumab) hadde en reduksjon av årlig attakkrate på 50,5% i ASCLEPIOS I og 58,5% i ASCLEPIOS II, sammenlignet med Aubagio® (teriflunomid) behandlete pasienter (Figur 2).

Figur 2: Kesimpta® (ofatumumab) demonstrerte en signifikant reduksjon i årlig attakkrate (ARR) versus Aubagio® (teriflunomid). Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

Kesimpta® viste også signifikant reduksjon i antall gadolinium gadoliniumforsterkende T1 vektede lesjoner, samt reduserte nye eller forstørrede T2 lesjoner.

Figur 3: Kesimpta® (ofatumumab) demonstrerte en signifikant reduksjon i antall gadoliniumforsterkende T1-lesjoner (Gd+) versus teriflunomid.

Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1 

Figur 4: Kesimpta® (ofatumumab) demonstrerte en signifikant reduksjon i nye eller forstørrede T2-lesjoner versus teriflunomid.

Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

 

Det var ingen forskjell i tap av hjernevolum fra baseline mellom de to aktive behandlingene Kesimpta® (ofatumumab), Aubagio® (teriflunomid).2

 

Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

Resultatene viste en relativ risikoreduksjon på mer enn 30% på 3 og 6-måneders bekreftet sykdomsforverring sammenlignet med Aubagio® (teriflunomid) (Figur 5). Forsinket progresjon kan øke tiden pasienter er i stand til å fortsette å delta i arbeidslivet og klare seg selv.4

Figur 6: Kesimpta® (ofatumumab) demonstrerte en signifikant reduksjon i tre- og seksmåneders bekreftet sykdomsprogresjon [Confirmed Disability Worsening (CDW)]. Dataene er fra forhåndsspesifisert samlet analyse fra begge studiene.

Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1

Nevrofilamenter er en biomarkør for nevroaksonal skade, som starter ved sykdomsdebut og er en konsekvens av betennelse i sentralnervesystemet.1

Ved første måling ved 3. til og med 24. måned, var det en signifikant og konsistent reduksjon i serum nevrofilament (NfL) nivå for ofatumumab-behandlede pasienter sammenlignet med teriflunomid-behandlede pasienter.2

Figur 7: Kesimpta® (ofatumumab) demonstrerte en signifikant, tidlig og konsistent reduksjon i serum nevrofilament fra første måling ved 3.måned.

Figur utarbeidet av Novartis basert på Hauser et al.1
Referanser 
  1. Hauser SL, Bar-Or A, Cohen JA, Comi G, Correale J, Coyle PK, Cross AH, de Seze J, Leppert D, Montalban X, Selmaj K, Wiendl H, Kerloeguen C, Willi R, Li B, Kakarieka A, Tomic D, Goodyear A, Pingili R, Häring DA, Ramanathan K, Merschhemke M, Kappos L; ASCLEPIOS I and ASCLEPIOS II Trial Groups. Ofatumumab versus Teriflunomide in Multiple Sclerosis. N Engl J Med. 2020 Aug 6;383(6):546-557. doi: 10.1056/NEJMoa1917246.
  2. Nickerson M, Cofield SS, Tyry T, Salter AR, Cutter GR, Marrie RA. Impact of multiple sclerosis relapse: The NARCOMS participant perspective. Mult Scler Relat Disord. 2015 May;4(3):234-40. doi: 10.1016/j.msard.2015.03.005. 
  3. Scalfari A, Neuhaus A, Degenhardt A, Rice GP, Muraro PA, Daumer M, Ebers GC. The natural history of multiple sclerosis: a geographically based study 10: relapses and long-term disability. Brain. 2010 Jul;133(Pt 7):1914-29. doi: 10.1093/brain/awq118. 
  4. Disanto G, Barro C, Benkert P, Naegelin Y, Schädelin S, Giardiello A, Zecca C, Blennow K, Zetterberg H, Leppert D, Kappos L, Gobbi C, Kuhle J; Swiss Multiple Sclerosis Cohort Study Group. Serum Neurofilament light: A biomarker of neuronal damage in multiple sclerosis. Ann Neurol. 2017 Jun;81(6):857-870. doi: 10.1002/ana.24954. 
  5. Kobelt G, Thompson A, Berg J, Gannedahl M, Eriksson J; MSCOI Study Group; European Multiple Sclerosis Platform. New insights into the burden and costs of multiple sclerosis in Europe. Mult Scler. 2017 Jul;23(8):1123-1136. doi: 10.1177/1352458517694432. 
  6. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02792218 (ASCLEPIOS I). . Tilgjengelig fra: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02792218
  7. ClinicalTrials.gov Identifier: NCT02792231 (ASCLEPIOS II). . Tilgjengelig fra: https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02792231
Aschlepios
NO2105218048
Rating: 
No votes yet
NO2201266540
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers