Følgende pasienter kan få stønad etter individuell søknad til Aimovig som profylakse mot migrene i henhold til blåreseptforskriften § 3:

 

Kronisk migrene som definert i ICHD-31

Minst 15 hodepinedager per måned i mer enn 3 måneder, hvorav minst 8 er migrenedager

Krav om tidligere forebyggende behandling med legemidler fra tre ulike legemiddelklasser2. Søknaden må inneholde informasjon om hvilken forebyggende behandling legemidler som er benyttet tidligere. Pasienter med medikamentoverforbrukshodepine (MOH) skal ha gjennomført medikamentavvenning. Dette skal dokumenteres i søknaden.

Behandlingen skal dokumenteres i hodepinedagbok og evalueres etter 12 uker. Pasienter som ikke opplever effekt skal avslutte behandlingen.

 

1Søknad fra spesialist i nevrologi eller en lege ved tilsvarende sykehusavdeling
2Legemiddelklasser:
Betablokker med ATC-kode C07AB02 (metoprolol), C07AB03 (atenolol) eller C07AA05 (propranolol)
Angiotensin II-reseptorantagonist med ATC-kode C09CA06 (kandesartan) 
ACE-hemmer med ATC-kode C09AA03 (lisinopril)
Kalsiumkanalblokker med ATC-kode N07CA03 (flunarizin)
Antiepileptika med ATC-kode N03AG01 (valproat) eller N03AX11 (topiramat) 
Antidepressiva med ATC-kode N06AA09 (amitriptylin) eller N06AX16 (venlafaksin) 
Sentraltvirkende antiadrenergikum med ATC-kode N02CX02 (klonidin)
Perifert virkende muskelrelakserende med ATC-kode M03AX01 (botulinumtoksin A)

 

Tilleggsinformasjon om søknadsprosess, behandlingstid og refusjon av utgifter fra Helfo og Legemiddelverket:

Helfo forventer å motta mange søknader om individuell stønad til Aimovig. Saksbehandlingstiden kan derfor bli opp mot åtte uker.

Fra februar 2020 vil saksbehandlingstiden på søknader bli betraktelig kortere, dersom Helfos nye søknadsløsning (portal) benyttes. Med den nye søknadsløsningen vil man i de fleste tilfeller få svar umiddelbart på søknaden.   
Pasienten kan få dekket utgifter han/hun har hatt for Aimovig på hvit resept for utleveringer etter den 9. desember 2019. Dokumentasjonen må sendes til Helfo innen 6 måneder fra hver enkelt kjøpsdato. Dette forutsetter at lege søker om individuell stønad for pasienten, og at søknaden blir innvilget. Dersom søknaden ikke blir innvilget, vil pasienten ikke få refundert utgifter han/hun har hatt etter 9. desember 2019.

 

Ved søknad om slik refusjon benyttes dette dokumentet. (KLIKK HER!)

 

For ytterligere informasjon til Helfo og Legemiddelverket:

Helfo: https://www.helfo.no/regelverk/individuell-stonad-til-aimovig-erenumab

SLV: https://legemiddelverket.no/nyheter/ny-migrenemedisin-far-offentlig-finansiering#hvordan-er-offentlig-finansiering-av-aimovig-i-andre-land?

Rating: 
No votes yet
NO1912783406
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers