Under ESC-HF kongressen i Athen 25. – 28. mai 2019 presenterte hjertesviktgruppen i ESC en ny konsensusrapport om hjertesvikt. I rapporten presenteres oppdaterte anbefalinger for ulike behandlinger ved hjertesvikt basert på ny evidens som har tilkommet etter at ESC-HF guidelines ble publisert i 2016. Rapporten er publisert i European Journal of Heart Failure med tittelen: Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology.1 

Rapporten er ikke offisielle retningslinjer, men kan ansees som en sammenstilling av hvordan ny dokumentasjon og anbefalinger kan overføres til klinisk praksis. For Entresto (sakubitril/valsartan) har ekspertene inkludert nye anbefalinger om oppstart av behandling basert på PIONEER-HF2 og TRANSITION3 studien, og om bruk i klinisk praksis basert på utvalgte post-hoc analyser fra PARADIGM-HF4 studien.

 

Konsensusanbefalinger for Entresto:

 • Entresto er anbefalt som en erstatning for ACE-hemmer/ARB for å redusere risikoen for sykehusinnleggelse pga hjertesvikt og død hos HFrEF pasienter som fortsatt er symptomatiske til tross for optimal medisinsk terapi med ACE-hemmer, betablokker og MRA.
 • Initiering av Entresto, heller enn ACE-hemmer/ARB, kan vurderes for pasienter som er innlagt på sykehus med nydiagnostisert hjertesvikt eller dekompensert kronisk hjertesvikt, for å redusere risikoen for bivirkninger på kort sikt og for å forenkle oppfølgingen (ved å unngå titrering av ACE-hemmer først og deretter bytte til Entresto). Disse pasientene har allerede en høy risiko for uønskede hendelser så det er ikke nødvendig å kontrollere plasmakonsentrasjonen av natriuretiske peptider før oppstart av Entresto.

 

Konsensusanbefalingene baseres på følgende studier og analyser:

PIONEER-HF studien (n = 881):2 
PIONEER-HF studien undersøkte effekt og sikkerhet ved oppstart av Entresto hos hospitaliserte hjertesviktpasienter (HFrEF). Pasienter med nyoppdaget hjertesvikt (ca 1/3 av pasientene i studien) eller dekompensert kronisk hjertesvikt (ca 2/3 av pasientene i studien) ble startet med enten Entresto eller enalapril kort tid etter at de var stabilisert etter en episode med akutt hjertesvikt. Det primære endepunktet i studien var reduksjon i NT-proBNP fra baseline til 8 uker. Pasienter behandlet med Entresto fikk en signifikant raskere og større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril (HR = 0,71 (95% CI 0,63 - 0,80), P<0,001). De vanligste bivirkningene i studien var symptomatisk hypotensjon, redusert nyrefunksjon og hyperkalemi, og det var ikke signifikant forskjell mellom gruppene på disse sikkerhetsparameterne. Studien viste at sikkerhet og tolerabilitet ved oppstart på hospitaliserte pasienter var tilsvarende med Entresto og enalapril.

TRANSITION studien (n=1002):3
TRANSITION-studien undersøkte sikkerhet og tolerabilitet ved oppstart av Entresto på hospitaliserte hjertesviktpasienter (HFrEF) sammenlignet med oppstart på polikliniske hjertesviktpasienter (HFrEF). Pasienter som ble innlagt på sykehus med dekompensert hjertesvikt ble randomisert til oppstart på Entresto enten før eller etter utskrivelse fra sykehus. Det primære endepunktet var andel som oppnådde måldose 97/103 mg Entresto innen 10 uker. Rundt halvparten av pasientene nådde det primære endepunktet, og andelen var tilsvarende uavhengig av oppstart før eller etter utskrivelse (HR = 0,90 (95% CI 0,79-1,02), P=0,099). Insidens av hypotensjon, hyperkalemi og redusert nyrefunksjon var henholdsvis 11.1%, 11.3% og 4.1%. Tolerabilitet og sikkerhet var tilsvarende ved oppstart på hospitaliserte pasienter og polikliniske pasienter. 

Post-hoc analyser fra PARADIGM-HF studien:
Subgruppeanalyser fra PARADIGM-HF studien har undersøkt Entresto sin effekt på glykemisk kontroll5, eGFR6 og hyperkalemi i kombinasjon med MRA7, samt bruk av Entresto hos eldre pasienter8 og hos pasienter med lavt systolisk blodtrykk9.
 

Referanser:
 1. Seferovic, P. M., Ponikowski, P., Anker, S. D., et al. Clinical practice update on heart failure 2019: pharmacotherapy, procedures, devices and patient management. An expert consensus meeting report of The Heart Failure Association of the European Society of Cardiology. European journal of heart failure, 2019. Eur J Heart Fail. 2019 May 26. doi: 10.1002/ejhf.1531. [Epub ahead of print]
 2. Velazquez, E. J., Morrow, D. A., DeVore, A. D. et al. Angiotensin–neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. New England Journal of Medicine, 2019, 380.6: 539-548. 
 3. Wachter, R., Senni, M., Belohlavek, J., et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. European journal of heart failure, 2019, 21.8: 998-1007.
 4. McMurray, J. J., Packer, M., Desai, A. S.,  et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. New England Journal of Medicine, 2014, 371.11: 993-1004. 
 5. Seferovic, J. P., Claggett, B., Seidelmann, S. B., et al. Effect of sacubitril/valsartan versus enalapril on glycaemic control in patients with heart failure and diabetes: a post-hoc analysis from the PARADIGM-HF trial. The Lancet Diabetes & Endocrinology, 2017, 5.5: 333-340.
 6. Desai, A. S., Vardeny, O., Claggett, B., et al. Reduced risk of hyperkalemia during treatment of heart failure with mineralocorticoid receptor antagonists by use of sacubitril/valsartan compared with enalapril: a secondary analysis of the PARADIGM-HF trial. Jama cardiology, 2017, 2.1: 79-85.
 7. Damman, K., Gori, M., Claggett, B., et al. Renal effects and associated outcomes during angiotensin-neprilysin inhibition in heart failure. JACC: Heart Failure, 2018, 6.6: 489-498.
 8. Böhm, M., Young, R., Jhund, P. S., et al. Systolic blood pressure, cardiovascular outcomes and efficacy and safety of sacubitril/valsartan (LCZ696) in patients with chronic heart failure and reduced ejection fraction: results from PARADIGM-HF. European heart journal, 2017, 38.15: 1132-1143.
 9. Jhund, P. S., Fu, M., Bayram, E., et al. Efficacy and safety of LCZ696 (sacubitril-valsartan) according to age: insights from PARADIGM-HF. European heart journal, 2015, 36.38: 2576-

 

 

 

NO1910743701
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers