Entresto virkningsmekanisme3

Entresto består av to virkestoffer: valsartan som er en angiotensin II-antagonist og sakubitril som er en neprilysinhemmer. Entrestos kardiovaskulære fordel hos pasienter med hjertesvikt forklares med at:

 • peptider, som blir degradert av neprilysin, slik som natriuretiske peptider, økes ved hjelp av sakubitril
 • angiotensin II hemmes ved hjelp av valsartan

 

 

Figuren laget av Novartis basert på ENTRESTO SPC 27.11.2019 avsnitt 5.1.Farmakodynamiske egenskaper 3

 

Entresto til behandling av kronisk hjertesvikt

Entresto er indisert til behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne pasienter.2

I gjeldende europeiske retningslinjer (ESC-HF guidelines 2016) har Entresto en klasse 1B anbefaling.4

Entresto er på blå resept.1

Entresto brukes istedenfor ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist.

Pasienter som behandles med angiotensin II-antagonist kan bytte direkte til Entresto. Pasienter som behandles med ACE-hemmer skal vente minimum 36 timer fra siste dose ACE-hemmer til første dose Entresto.5

Entresto reduserer risikoen for kardiovaskulær død og sykehusinnleggelse pga hjertesvikt sammenlignet med enalapril6

Effekt og sikkerhet av Entresto ble undersøkt i PARADIGM-HF studien. PARADIGM-HF var en randomisert, dobbeltblind studie med 8442 pasienter hvor Entresto ble sammenlignet med enalapril.

Det primære endepunktet var kombinasjonen av kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt.

Sakubitril/valsartan: N = 4187. Enalapril: N = 4212

*RRR = Relativ risikoreduksjon . ARR = Absolutt risikoreduksjon. NNT = Number needed to treat

 

I Paradigm-HF studien var Entresto bedre enn enalapril, hvor risiko for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt ble redusert til 21,8 % sammenlignet med 26,5 % for pasienter behandlet med enalapril. Denne effekten ble observert tidlig og ble opprettholdt gjennom hele studieperioden. Begge komponentene i det primære endepunktet bidro til risikoreduksjon.6

Figur laget av Novartis basert på McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. The New England journal of medicine. 2014;371(11):993-1004.

 

Viktig sikkerhetsinformasjon6,7

De vanligste bivirkningene ved behandling med Entresto er hypotensjon, hyperkalemi og nyresvikt.7

Figur laget av Novartis basert på McMurray JJ, Packer M, Desai AS, Gong J, Lefkowitz MP, Rizkala AR, et al. Angiotensin-neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. The New England journal of medicine. 2014;371(11):993-1004.

*Angioødem som ikke krevde behandling eller kun bruk av antihistaminer. I PARADIGM-HF ble angioødem totalt sett rapportert hos 0,5 % av pasientene som ble behandlet med Entresto, sammenlignet med 0,2 % av pasientene behandlet med enalapril.

 

På grunn av avbruddene i innkjøringsperioden i PARADIGM-HF studien, forventes det at bivirkningsratene i SPC kan være lavere enn de i praksis forventede bivirkningsratene.

De viktigste kontraindikasjoner er kjent angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hemmere eller angiotensin II-antagonist, arvelig eller idiopatisk angioødem og samtidig bruk av ACE-hemmere (SPC avsnitt 4.3).5

 

Dosering og titrering8

Anbefalt startdose av Entresto er én tablett med 49 mg/51 mg to ganger daglig. Dosen bør økes i løpet av 2-4 uker til måldosen med én tablett med 97 mg/103 mg to ganger daglig, etter hva pasienten tolererer.

Figuren laget av Novartis basert på ENTRESTO SPC 27.11.2019 avsnitt 4.2 Dosering og administrasjonsmåte.8

 

Startdose på 24 mg/26 mg to ganger daglig bør vurderes hos pasienter med:

 • SBP ≥100 til 110 mmHg
 • moderat nedsatt nyrefunksjon (eGFR 30-60 ml/min/1,73 m2) eller alvorlig nedsatt nyrefunksjon (eGFR <30 ml/min/1,73 m2)
 • moderat nedsatt leverfunksjon eller med ASAT/ALAT-verdier over det dobbelte av øvre grense i normalområdet.
 • pasienter som ikke tar en ACE-hemmer eller en angiotensin II-antagonist, eller tar disse legemidlene med lave doser

 

Refusjon1

Entresto er på blåresept. ICPC K77/ICD I50.

Refusjonsberettiget bruk er: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF ≤ 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet med betablokker og en ACE-hemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

Ingen refusjonsvilkår.

Referanser:
 1. Statens legemiddelverk. Entresto (sakubitril/valsartan) [Internett]. Oslo: Statens legemiddelverk; 2019 [hentet 15.03.2020].Tilgjengelig fra: https://www.legemiddelsok.no/sider/default.aspx?searchquery=entresto&f=Han;MtI;Vir;ATC;Var;Mar;Mid;Avr;gen;par;&pane=0
 2. Entresto SPC 02.09.2020, pkt. 4.1 Indikasjoner
 3. Entresto SPC 02.09.2020, pkt 5.1 Farmakodynamiske egenskaper
 4. Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European journal of heart failure, 2016, 18.8: 891-975.
 5. Entresto SPC 25.06.2020,, pkt. 4.3 Kontraindikasjoner
 6. McMurray, J. J., Packer, M., Desai, A. S., et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. New England Journal of Medicine, 2014, 371.11: 993-1004.
 7. Entresto SPC 02.09.2020, pkt 4.8 Bivirkninger
 8. Entresto SPC 02.09.2020, pkt 4.2 Dosering og administrasjonsmåte

 

qEntresto «Novartis»

C Angiotensin II-reseptorantagonister og neprilysin-hemmer.                                                                                                                        ATC-nr.: C09DX04

TABLETTER, fi               24 mg/26 mg, 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg: Hver tablett inneh.: Sakubitril-valsartan-natriumsaltkompleks tilsv. sakubitril/valsartan 24,3 mg/25,7 mg, resp. 48,6 mg/51,4 mg og 97,2 mg/102,8 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg: Rødt og sort jernoksid (E 172). 49 mg/51 mg: Gult og rødt jernoksid (E 172). Indikasjoner: Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon hos voksne. Dosering: Kompleksformuleringen øker biotilgjengeligheten av valsartan. Anbefalt startdose 49 mg/51 mg 2 ganger daglig, med unntak av tilfellene beskrevet under. Dosen bør dobles i løpet av 2-4 uker. Ved toleranseproblemer (systolisk blodtrykk (SBP) ≤95 mm Hg, symptomatisk hypotensjon, hyperkalemi, nyresvikt), anbefales dosejustering av samtidig brukte legemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan. Skal ikke gis i kombinasjon med ACE-hemmer eller angiotensinreseptorantagonist (ARB), se Kontraindikasjoner. Begrenset erfaring hos pasienter som ikke tidligere har brukt ACE-hemmer eller ARB, eller tatt lave doser av disse. Anbefalt startdose hos disse pasientene er derfor 24 mg/26 mg 2 ganger daglig, og langsom dosetitrering. Behandling skal ikke initieres ved serumkalium >5,4 mmol/liter eller SBP <100 mm Hg. Ved SBP ≥100110 mm Hg bør startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig vurderes. Glemt dose: Neste dose tas til planlagt tid. Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejustering ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh A). Bør brukes med forsiktighet ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) eller ved ASAT/ALAT 2 × øvre normalområdet (ULN). Anbefalt startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering ved lett nedsatt nyrefunksjon. Startdose 24 mg/26 mg 2 ganger daglig bør vurderes og er anbefalt ved hhv. moderat og alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Anbefales ikke ved terminal nyresykdom. Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen data. Eldre: Dosen skal være i samsvar med nyrefunksjonen. Administrering: Kan tas med eller uten mat. Skal svelges med et glass vann. Kontraindikasjoner: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av ACE-hemmer, pga. økt risiko for angioødem. Skal ikke tas <36 timer etter seponering av ACE-hemmer. Ved avbrutt behandling med kombinasjonen sakubitril/valsartan, skal ikke ACE-hemmerbehandling startes opp før etter minimum 36 timer. Kjent angioødem i anamnesen ved tidligere behandling med ACE-hemmer eller ARB. Arvelig eller idiopatisk angioødem. Samtidig bruk av aliskiren hos pasienter med diabetes mellitus eller nedsatt nyrefunksjon. Alvorlig nedsatt leverfunksjon, biliær cirrhose og kolestase (Child-Pugh C). 2. og 3. trimester av svangerskapet. Forsiktighetsregler: Hypotensjon: Symptomatisk hypotensjon er sett, spesielt hos eldre ≥65 år, ved nyresykdom og ved lav SBP (<112 mm Hg). Blodtrykk bør kontrolleres rutinemessig ved behandlingsstart og under dosetitrering. Ved hypotensjon anbefales midlertidig nedtitrering eller seponering. Dosejustering av diuretika, samtidig administrerte antihypertensiver og behandling av andre årsaker til hypotensjon (f.eks. hypovolemi) bør vurderes. Natrium og/eller nedsatt væskevolum bør korrigeres før behandlingsstart, men vurder nøye risikoen for overhydrering og volume overload. Nedsatt nyrefunksjon: Pasienter med lett/moderat nedsatt nyrefunksjon er mer utsatt for hypotensjon. Svært begrenset erfaring hos pasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon, som kan ha størst risiko for hypotensjon. Forverret nyrefunksjon: Bruk kan være forbundet med redusert nyrefunksjon. Risikoen kan økes ytterligere ved dehydrering eller samtidig bruk av NSAID. Nedtitrering bør vurderes ved klinisk signifi       reduksjon i nyrefunksjonen. Hyperkalemi: Behandling skal ikke initieres ved serumkalium

>5,4 mmol/liter. Økt risiko for hyperkalemi. Hypokalemi kan også forekomme. Tett oppfølging av serumkalium anbefales, spesielt ved risikofaktorer som nedsatt nyrefunksjon, diabetes mellitus, hypoaldosteronisme, kaliumrik diett eller bruk av mineralkortikoidantagonist. Seponering av kombinasjonen sakubitril/valsartan bør vurderes ved serumkalium >5,4 mmol/ liter. Angioødem: Er sett. Seponer umiddelbart ved angioødem og igangsett nødvendig behandling og overvåkning, inntil fullstendig og vedvarende opphør av symptomer. Behandlingen skal ikke gjenopptas. Generelt opphører tilstanden uten behandling når hevelsene er begrenset til ansikt og lepper. Ingen erfaring ved angioødem i anamnesen, og forsiktighet anbefales. Mørkhudede har økt følsomhet for å utvikle angioødem. Nyrearteriestenose: Kan gi økt serumkreatinin og blodurinstoff hos pasienter med bilateral eller unilateral nyrearteriestenose. Forsiktighet er påkrevd, og tett oppfølging av nyrefunksjonen er anbefalt. NYHA-klasse IV: Forsiktighet bør utvises ved behandlingsstart pga. begrenset erfaring. B-type natriuretisk peptid (BNP): BNP er ikke egnet biomarkør for hjertesvikt hos pasienter behandlet med kombinasjonen sakubitril/valsartan, da BNP er et neprilysinsubstrat. NT-proBNP er ikke et neprilysinsubstrat, og er derfor mer egnet. Bilkjøring/bruk av maskiner: Liten påvirkning. Forekomst av svimmelhet og fatigue bør tas i betraktning. Interaksjoner: For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se C09D X04. Aliskiren: Kombinasjon med direkte reninhemmer er ikke anbefalt, se Kontraindikasjoner, da kombinasjonen gir dobbel blokade av renin-angiotensin-aldosteronsystemet. OATP1B1- og OATP1B3-substrater: Indikasjoner at sakubitril hemmer OATP1B1 og OATP1B3. Økt systemisk eksponering for OATP1B1- og OATP1B3-substrater kan sees. Samtidig bruk øker Cmax og AUC av atorvastatin og dens metabolitter med opptil hhv. 2 og 1,3 ganger. Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med statiner. PDE5-hemmere: Forsiktighet bør utvises ved kombinasjon med PDE5-hemmere. Kalium: Samtidig bruk av kaliumsparende diuretika, mineralkortikoidantagonister, kaliumtilskudd, salterstatninger som inneholder kalium eller andre legemidler kan gi økt serumkalium og -kreatinin. Overvåkning av serumkalium anbefales. NSAID, inkl. selektive COX-2-hemmere: Samtidig bruk av NSAID kan gi økt risiko for forverring av nyrefunksjonen hos eldre, ved nedsatt væskevolum (inkl. ved diuretikabehandling) eller ved nedsatt nyrefunksjon. Ved samtidig bruk av NSAID anbefales tett oppfølging av nyrefunksjonen ved oppstart eller endring i behandlingen. Litium: Reversible økninger i serumlitiumkonsentrasjoner og toksisitet er rapportert ved samtidig bruk av litium og ACE-hemmere eller ARB. Kombinasjonen sakubitril/valsartan og litium er ikke undersøkt, og anbefales derfor ikke. Om nødvendig, anbefales nøye overvåkning av serumlitiumnivå. Risiko for litiumtoksisitet kan økes ytterligere ved samtidig bruk av diuretika. Furosemid: Ingen effekt farmakokinetikken til kombinasjonen sakubitril/valsartan, men Cmax og AUC for furosemid reduseres med hhv. 50% og 28%. Nitrater: Samtidig bruk av i.v. nitroglyserin er assosiert med forskjell i hjertefrekvens 5 slag/minutt sammenlignet med nitroglyserin gitt alene. Lignende effekt kan oppstå ved kombinasjon med sublinguale, orale eller transdermale nitrater. Dosejustering er vanligvis ikke nødvendig. OATP og MRP2: Den aktive metabolitten til sakubitril (LBQ657) og valsartan er substrater for OATP1B1, OATP1B3, OAT1 og OAT3. Valsartan er også substrat for MRP2. Samtidig bruk av hemmere av disse (f.eks. rifampicin og ciklosporin) kan derfor øke systemisk eksponering av LBQ657 eller valsartan. Forsiktighet skal utvises når samtidig behandling med slike legemidler startes/avsluttes. Metformin: Samtidig administrering kan redusere Cmax og AUC av metformin med 23%. Pasientens kliniske status bør evalueres ved behandlingsstart. Graviditet, amming og fertilitet: Graviditet: Ikke anbefalt i 1. trimester. Kontraindisert i 2. og 3. trimester. Amming: Anbefales ikke. Utskillelse i human morsmelk er ukjent. Fertilitet: Ingen humane data. Bivirkninger: Svært vanlige (≥1/10): Hjerte/kar: Hypotensjon. Nyre/ urinveier: Nedsatt nyrefunksjon. Stoffskifte/ernæring: Hyperkalemi. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Blod/lymfe: Anemi. Gastrointestinale: Diaré, kvalme, gastritt. Hjerte/kar: Ortostatisk hypotensjon. Luftveier: Hoste. Nevrologiske: Svimmelhet, hodepine, synkope. Nyre/urinveier: Nyresvikt (akutt). Stoffskifte/ernæring: Hypokalemi, hypoglykemi. Øre: Vertigo. Øvrige: Fatigue, asteni. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Hud: Kløe, utslett, angioødem. Immunsystemet: Overfølsomhet. Nevrologiske: Postural svimmelhet. Overdosering/Forgiftning: Symptomer: Hypotensjon. Behandling: Symptomatisk. Kan ikke fjernes ved hemodialyse pga. høy proteinbinding. Egenskaper: Virkningsmekanisme: LBQ657 (sakubitrils aktive metabolitt) hemmer neprilysin, og nivået av peptider som nedbrytes av neprilysin, som natriuretiske peptider (NP), økes. NP aktiverer guanylatsyklase-reseptorer, noe som gir økt cGMP, som kan resultere i vasodilatasjon, natriurese og diurese, økt GFR og renal blodgjennomstrømming, hemming av renin- og aldosteronfrigjøring, reduksjon av sympatisk aktivitet, og antihypertrofi og antifi                                           effekter. Valsartan hemmer angiotensin II type1 (AT1)reseptoren, og også angiotensin IIavhengig aldosteronfrigjøring. Dette hindrer vedvarende aktivering av renin-angiotensin-aldosteronsystemet som ville føre til vasokonstriksjon, renal natrium- og væskeretensjon, aktivering av cellulær vekst og proliferasjon, og følgende maladaptiv kardiovaskulær remodellering.Absorpsjon: Tmax for sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1 time, 2 timer og 2 timer. Absolutt biotilgjengelighet for sakubitril og valsartan er  hhv. 23% og 60%. Steady state nås etter 3 dager. Proteinbinding: 94-97%. Fordeling: Gjennomsnittlig Vd av sakubitril og valsartan er hhv. 103 og 75 liter. Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 av sakubitril, LBQ657 og valsartan er hhv. 1,43 timer, 11,48 timer og 9,9 timer. Metabolisme: Sakubitril omdannes raskt til LBQ657 av karboksylesteraser 1b og 1c, og metaboliseres ikke videre i signifi       grad. Ca. 20% av valsartandosen gjenfi       som metabolitter. Utskillelse: 52-68% av sakubitril (primært som LBQ657) og 13% av valsartan og dens metabolitter utskilles i urin. 37-48% av sakubitril (primært som LBQ657) og 86% av valsartan og dens metabolitter utskilles i feces. Pakninger og priser: Tablett, fi

24 mg/26 mg, 28 stk, kr 714,50, Tablett, fi        97 mg/103 mg, 56 stk, kr 1392,70, Tablett, fi        49 mg/51 mg, 56 stk, kr 1392,70, Tablett, fi        97 mg/103 mg, 168

stk, kr 4105,70, Tablett, fi          49 mg/51 mg, 168 stk, kr 4105,70.

Refusjonsberettiget bruk:

Behandling av symptomatisk kronisk hjertesvikt med redusert ejeksjonsfraksjon (EF ≤ 35 %) hos pasienter som tidligere er behandlet både med betablokker og en ACEhemmer eller angiotensin II-antagonist (ARB).

Refusjonskoder:

 

ICPC

 

 

ICD

 

Kode

Tekst

Vilkår

Kode

Tekst

Vilkår

K77

Hjertesvikt

 

I50

Hjertesvikt

 

Sist endret: 06.01.2016 ( iht. SPC 27.11.2019)

 

Hjertesviktpasienter i NYHA klasse II har tilsynelatende milde symptomer, men er de stabile?

NYHA II pasienten: Lett begrensning ved fysisk aktivitet. Ingen symptomer i hvile, men vanlig fysisk aktivitet kan medføre tung pust og unormal slitenhet (f.eks. gå i trappen til 2. etasje, plenklipping, støvsuging).4

Figur laget av Novartis basert på referanse 4. Ponikowski, P., Voors, A. A., Anker, S. D., et al. 2016 ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure: The Task Force for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure of the

European Society of Cardiology (ESC). Developed with the special contribution of the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. European journal of heart failure, 2016, 18.8: 891-975

 

NO2003095575
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers