Effekt og sikkerhet av Entresto ble undersøkt i PARADIGM-HF studien.1 PARADIGM-HF er en multinasjonal, randomisert, dobbeltblindet studie med 8399 pasienter med hjertesvikt og redusert ejeksjonsfraksjon (HFrEF; EF ≤ 40 %, senere endret til ≤ 35 %). Studien undersøkte om Entresto var bedre enn enalapril til å redusere kardiovaskulær død og sykehusinnleggelser på grunn av hjertesvikt.

 

Primært endepunkt: Kardiovaskulær død eller sykehusinnelggelse på grunn av hjertesvikt

Studiepopulasjonen: Gjennomsnittlig alder i populasjonen som ble undersøkt var 64 år og 19 % var 75 år eller eldre. Ved randomisering var 70 % av pasientene i NYHA klasse II, 24 % var i klasse III og 0,7 % var i klasse IV. Gjennomsnittlig LVEF var 29 %. Pasientene som ble inkludert i studien var godt behandlet på evidensbasert hjertesviktterapi, som inkluderer ACE-hemmer/ARB (>99 %), betablokker (94 %), mineralokortikoidantagonist (58 %) og diuretika (82 %).

Oppfølgingstid: Den mediane oppfølgningsperioden var 27 måneder og pasienter ble behandlet i opptil 4,3 år.

Effektdata: Entresto var overlegen sammenlignet med enalapril og risikoen for kardiovaskulær død eller sykehusinnleggelse på grunn av hjertesvikt ble redusert med 20 % (HR, 0.80; 95% KI, 0.73 til 0.87; P<0.001). Absolutt risikoreduksjon var på 4,7 %, og risikoen ble redusert til 21,8 % hos Entresto-pasientene sammenlignet med 26,5 % for pasienter behandlet med enalapril. Denne effekten ble observert tidlig og ble opprettholdt gjennom hele studieperioden. Begge komponentene i det primære endepunktet bidro til risikoreduksjon. Plutselig død stod for 45 % av de kardiovaskulære dødsfallene og ble redusert med 20 % hos pasientene som fikk Entresto sammenlignet med enalapril (HR 0,80, p = 0,0082). Entresto ga forbedret overlevelse gjennom en signifikant redusert totalmortalitet med relativ risikoreduksjon på 16 % sammenlignet med enalapril (HR 0.84; 95% KI, 0.76 til 0.93; P<0.001, ARR 2,8%)

Sikkerhetsdata: 
De hyppigste rapporterte bivirkningene under behandling med Entresto var hypotensjon, hyperkalemi og nyresvikt. Angioødem ble rapportert i PARADIGM-HF studien hhv 0,5 % av pasientene som ble behandlet med Entresto og 0,2 % av pasientene behandlet med enalapril.

Under innkjøringsperioden i PARADIGM-HF studien avbrøt 10,4 % av pasientene permanent, 5,9 % på grunn av en bivirkning, mest vanlig nedsatt nyrefunksjon (1,8 %), hypotensjon (1,7 %) og hyperkalemi (1,3 %). På grunn av avbruddene i innkjøringsperioden, forventes det at bivirkningsratene som er presentert i SPC kan være lavere enn de i praksis forventede bivirkningsratene.

 

ANDRE STUDIER PÅ ENTRESTO
I PARADIGM-HF studien var majoriteten av pasientene i NYHA klasse II og oppstart skjedde på polikliniske pasienter. Etter at Entresto fikk markedsføringstillatelse ble det derfor igangsett to fase IV studier for å undersøke tolerabilitet og sikkerhet av Entresto ved oppstart på inneliggende HFrEF pasienter kort tid etter en episode med akutt hjertesvikt. 

PIONEER-HF studien (n = 881):2
PIONEER-HF studien undersøkte effekt og sikkerhet ved oppstart av Entresto hos hospitaliserte hjertesviktpasienter (HFrEF). Pasienter med nyoppdaget hjertesvikt (ca 1/3 av pasientene i studien) eller dekompensert kronisk hjertesvikt (ca 2/3 av pasientene i studien) ble startet med enten Entresto eller enalapril kort tid etter at de var stabilisert etter en episode med akutt hjertesvikt. Det primære endepunktet i studien var reduksjon i NT-proBNP fra baseline til 8 uker. Pasienter behandlet med Entresto fikk en signifikant raskere og større reduksjon i NT-proBNP sammenlignet med enalapril (HR = 0,71 (95% CI 0,63 - 0,80), P<0,001). Studien viste også at sikkerhet og tolerabilitet ved oppstart på hospitaliserte pasienter var tilsvarende med Entresto og enalapril, basert på de predefinerte sikkerhetsparameterne forverring av nyrefunksjon, hyperkalemi, symptomatisk hypotensjon og angioødem.

 

Klikk her for mer informasjon om PIONEER-HF studien →

 

TRANSITION studien (n=1002):3
TRANSITION-studien undersøkte sikkerhet og tolerabilitet ved oppstart av Entresto på hospitaliserte hjertesviktpasienter (HFrEF) sammenlignet med oppstart på polikliniske hjertesviktpasienter (HFrEF). Pasienter som ble innlagt på sykehus med dekompensert hjertesvikt ble randomisert til oppstart på Entresto enten før eller etter utskrivelse fra sykehus. Det primære endepunktet var andel som oppnådde måldose 97/103 mg Entresto innen 10 uker. Rundt halvparten av pasientene nådde det primære endepunktet, og andelen var tilsvarende uavhengig av oppstart før eller etter utskrivelse (HR = 0,90 (95% CI 0,79-1,02), P=0,099). Tolerabilitet og sikkerhet var tilsvarende ved oppstart på hospitaliserte pasienter og polikliniske pasienter.
 

Referanser
  1. McMurray, J. J., Packer, M., Desai, A. S.,  et al. Angiotensin–neprilysin inhibition versus enalapril in heart failure. New England Journal of Medicine, 2014, 371.11: 993-1004.
  2. Velazquez, E. J., Morrow, D. A., DeVore, A. D. et al. Angiotensin–neprilysin inhibition in acute decompensated heart failure. New England Journal of Medicine, 2019, 380.6: 539-548.
  3. Wachter, R., Senni, M., Belohlavek, J., et al. Initiation of sacubitril/valsartan in haemodynamically stabilised heart failure patients in hospital or early after discharge: primary results of the randomised TRANSITION study. European journal of heart failure, 2019, 21.8: 998-1007.
NO1910743701
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers