Cosentyx (sekukinumab) er et fullstendig humant monoklonalt antistoff som hemmer IL-17A. IL-17A har vist seg å være viktig i patogenesen ved aksial spondyloartritt, psoriasisartritt og plakkpsoriasis. Dette bekreftes ikke minst av den kliniske effekten man ser ved behandling med Cosentyx av pasienter med disse sykdommene.1 

 

Behandlingen med Cosentyx har ved psoriasisartritt vist seg å ha effekt på de symptomene som er typiske for sykdommen1

 • Betente ledd 
 • Smerter 
 • Entesitter 
 • Daktylitter 
 • Psoriasisplakk 
 • Neglepsoriasis 

  Oppfølging i opptil 1 år har også vist en hemmende effekt på røntgenologisk progresjon av skader på ledd.

 

ShapeCosentyx er det første godkjente legemidlet i behandlingen av aksial spondyloartritt som har en ny virkningsmekanisme siden TNFa-hemmerne kom på markedet.

 

Cosentyx har ved aksial spondyloartritt vist seg å gi en signifikant og vedvarende effekt på følgende mål på sykdomsaktivitet og pasientrapporterte symptomer

 • pasientrapportert sykdomsaktivitet 
 • CRP 
 • tretthet 
 • fysisk funksjon 
 • bevegelighet 
 • livskvalitet 

Shape 

Ved plakkpsoriasis har effekten av Cosentyx vært studert i direkte sammenlignende studier med to preparater med andre virkningsmekanismer, etanercept (TNFa-hemmer)og ustekinumab.(IL-12/IL-23 hemmer) Cosentyx viste i disse studiene å være mer effektivt på hudsymptomer hos psoriasis pasienter enn både etanercept og ustekinumab.3,4

Cosentyx har ved psoriasisartritt vist seg å være effektiv som biologisk førstelinjebehandling, samt etter utilstrekkelig behandlingsrespons med TNFa-hemmer. Pasienter med alvorlig psoriasis, pasienter som ikke har fått god nok effekt med 150mg og pasienter som ikke har respondert godt nok på annen type biologisk behandling skal starte på 300mg dosen. Doseringsintervallet er det samme for samtlige indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang i uken i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), etterfulgt av 1 dose én gang i måneden som vedlikeholdsdosering.

Cosentyx kan ved psoriasisartritt brukes både som monoterapi og i kombinasjon med metotreksat ettersom man ikke har sett noen forskjell i effekt verken på kort eller lang sikt ved samtidig bruk av metotreksat.

Ved psoriasisartritt har effekten av Cosentyx vært studert i en direkte sammenlignende studie mot adalimumab. Der var endepunktet superiority på ACR 20 respons. Cosentyx viste seg da ikke statistisk signifikant på dette superiorityendepunktet, men hadde tilsvarende effekt på ledd som adalimumab.7

I kliniske studier har mer enn 18 000 pasienter med ulike indikasjoner blitt behandlet med Cosentyx.

Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar for alle godkjente indikasjoner. De vanligst rapporterte bivirkningene er øvre luftveisinfeksjoner, diarè og herpes simplex.6 I samsvar med virkningsmekanismen så man en noe økt doseavhengig forekomst av milde til moderate infeksjoner med Candida albicans. I samtlige tilfeller forsvant infeksjonen spontant eller med standardbehandling under fortsatt behandling med Cosentyx.1,3,5  

Bruk av Cosentyx er kontraindisert hos pasienter med enten overfølsomhet for innholdsstoffene eller for de med aktiv infeksjon som f.eks. aktiv tuberkulose.6  

Man bør også utvise forsiktighet hos de pasienter med infeksjoner. Cosentyx kan øke infeksjonsrisikoen, og pasienter som utvikler alvorlig infeksjon skal overvåkes nøye og Cosentyx skal ikke gis før infeksjonen opphører. Infeksjoner som er milde eller moderate øvre luftveisinfeksjoner krever ikke seponering. Nye eller forverrede tilfeller av Crohns sykdom og ulcerøs kolitt er sett. Sekukinumab er ikke anbefalt hos pasienter med inflammatorisk tarmsykdom.

Cosentyx har effekt både som førstelinjebehandling etter konvensjonell behandling og for pasienter som har hatt utilstrekkelig behandlingsrespons på TNFa-hemmer. 

For pasienter med aksial spondyloartritt skal Cosentyx gis i dosen 150 mg. Doseringsintervallet er det samme for samtlige indikasjoner. Innledningsvis gis 1 dose én gang i uken i fem uker (uke 0, 1, 2, 3 og 4), etterfulgt av 1 dose én gang i måneden som vedlikeholdsdosering.Hos pasienter med indikasjonen AS kan dosen økes til 300mg basert på klinisk respons.

 

Sikkerhetsinformasjon 

Over 18 000 pasienter har blitt behandlet med Cosentyx i blindede og åpne kliniske studier ved forskjellige indikasjoner (plakkpsoriasis, psoriasisartritt, aksial spondyloartritt og andre autoimmune sykdommer), som tilsvarer 30 565 pasientår med eksponering. Av disse ble over 11 700 pasienter eksponert for Cosentyx i minst ett år.6 

Sikkerhetsprofilen er sammenlignbar mellom de ulike indikasjonene.  

Den vanligste bivirkningen er øvre luftveisinfeksjon. I tråd med virkningsmekanismen ble det observert en noe forhøyet doseavhengig insidens av lette til moderate infeksjoner med Candida albicans. Samtlige infeksjoner gikk tilbake spontant eller ved standardbehandling, under fortsatt behandling med Cosentyx.1,3,5 

Dersom pasienten har en alvorlig overfølsomhetsreaksjon overfor virkestoffet eller noen av hjelpestoffene, eller en klinisk viktig, aktiv infeksjon, skal Cosentyx ikke brukes. Man bør også utvise forsiktighet hos pasienter med kroniske infeksjoner eller inflammatorisk tarmsykdom. Cosentyx bør ikke gis samtidig med levende vaksiner.6 

 

Referanser 
 1. .McInnes IB, Mease PJ, Kirkham B et al. Secukinumab, a Human anti-interleukin-17A Monoclonal Antibody, in Patients With Psoriatic Arthritis (FUTURE 2): A Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled, Phase 3 Trial. Lancet. 2015 Sep 19;386(9999):1137-46.
 2. van der Heijde D, Landewé RB, Mease PJ et al. Brief Report: Secukinumab Provides Significant and Sustained Inhibition of Joint Structural Damage in a Phase III Study of Active Psoriatic Arthritis. Arthritis Rheumatol. 2016 Aug;68(8):1914-21.
 3. Langley RG, Elewski BE, Lebwohl M et al. Secukinumab in Plaque Psoriasis — Results of Two Phase 3 Trials. N Engl J Med. 2014 Jul 24;371(4):326-338.
 4. Thaci D, Blauvelt A, Reich K et al. Secukinumab is superior to ustekinumab in clearing skin of subjects with moderate to severe plaque psoriasis: CLEAR, a randomized controlled trial. J Am Acad Dermatol. 2015 Sep;73(3):400-409.
 5. .Baeten D, Sieper J, Braun J et al. Secukinumab, an interleukin-17A inhibitor, in ankylosing spondylitis. N Engl J Med 2015;373:2534-2548.
 6. SPC, Cosentyx, Kap 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.8, 5.1, godkjent dato 03.08.2021
 7. McInnes IB, Behrens F, Mease PJ et al. Secukinumab versus adalimumab for treatment of active psoriatic arthritis (EXCEED): a double-blind, parallel-group, randomised, active-controlled, phase 3b trial. Lancet. 2020;395(10235):1496‐1505. doi:10.1016/S0140-6736(20)30564-X.
Rating: 
Average: 5 (1 vote)
NO2110278169
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers