For dere som behandler pasienter med hjerte- og karsykdommer, her finner du opptak av hele LEQVIO lanseringsseminaret i tillegg til hver enkelt forelesning. 

 

 

 

Under finner du forelesningene enkeltvis i den rekkefølgen de ble holdt på seminaret. 

 

Leqvio indikasjon1: Leqvio er indisert hos voksne med primær hyperkolesterolemi (heterozygot familiær og ikke-familiær) eller blandet dyslipidemi, som tillegg til diett:

  • i kombinasjon med et statin eller statin sammen med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som ikke oppnår LDL-C-mål med maksimal tolerert dose av et statin, eller
  • alene eller i kombinasjon med andre lipidsenkende behandlinger hos pasienter som er statinintolerante, eller der et statin er kontraindisert.

 

Dosering2: 284 mg inklisiran i ferdigfylt sprøyte administreres som en enkelt subkutan injeksjon. Første dose settes initielt, andre dose settes etter 3 måneder og deretter settes det en dose hver 6. måned.

Refusjonsvilkår i Norge3: Leqvio er fra 15.06.2022 innvilget refusjon etter individuell søknad* som tillegg til høyeste tolererbare statindose og/eller ezetimib for følgende pasientgrupper:

  • Heterozygot familiær hyperkolesterolemi med LDL-C ≥ 5 mmol/l (Krav til gentest)
  • Etablert aterosklerotisk sykdom med LDL-C ≥ 4 mmol/l
  • Hos pasienter som får eller er aktuelle for LDL-aferesebehandling

*  Søknad fra spesialist i indremedisin, kardiologi, endokrinologi, geriatri, pediatri, nevrologi eller fra en lege ved offentlig sykehus

Utvalgt sikkerhetsinformasjon4,5:

  • Ingen dosejustering ved nedsatt nyrefunksjon4
  • Ingen dosejustering for lett til moderat nedsatt leverfunksjon4
  • Forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon4
  • I de pivotale studiene ble bivirkninger på injeksjonsstedet rapportert hos 8,2% av pasientene som ble behandlet med Leqvio og hos 1,8% av de placebobehandlede pasientene5

 

Se Felleskatalogen for mer informasjon.


 

Referanser:
1. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnitt 4.1

2. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnitt 4.2

3. Helfo: https://www.helfo.no/regelverk-og-takster/blareseptordningen-forhandsgodkjent-og-individuell-stonad/blaresept-og-individuell-stonad/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere/individuell-stonad-til-kolesterolsenkende-legemidler-pcsk9-hemmere, lest 06.10.2022

4. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnitt 4.2

5. Leqvio SPC datert 24.03.2022, avsnitt 4.8

 

NO2210127688
×

Medical Information Request

×

Ask Speakers